Razpis podjetniškega sklada

Avtor — 07.03.2008

Danes je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen nov razpis Slovenskega podjetniškega sklada.

Razpis podjetniškega sklada

Slovenski podjetniški sklad objavlja nov razpis.

Predmet razpisa

Tokratni predmet razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme.

Namen
javnega razpisa je spodbujanje podjetij v investicijska vlaganja za
proizvodnjo/izvajanje novih ali temeljito izboljšanih proizvodov/storitev ali
procesov, kar se bo odražalo v večji konkurenčnosti podjetij merjeno z večjo
rastjo in produktivnostjo ter konkurenčnejšemu nastopu na trgu ter večji dodani
vrednosti na zaposlenega.

RAZPISNI POGOJI

Na
razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v
nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki posamezniki) z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi,
razen če podjetje ne izključuje ena od omejitev tega poglavja.

V
skupino srednje velikih podjetij sodijo za potrebe tega razpisa podjetja, ki
imajo na dan 30.06.2007 najmanj 1 zaposlenega ter največ 9 zaposlenih in imajo
letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 43 milijonov EUR.

V
skupino malih podjetij sodijo za potrebe tega razpisa podjetja, ki imajo na dan
30.06.2007 najmanj 1 zaposlenega ter največ 9 zaposlenih in imajo letni promet
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

V
skupino mikro podjetij sodijo za potrebe tega razpisa podjetja, ki imajo na dan
30.06.2007 najmanj 1 zaposlenega ter največ 9 zaposlenih in imajo letni promet
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

Ostala
določila opredelitve MSP (razen že zgoraj navedena določila glede št.
zaposlenih) so skladna z opredelitvijo MSP iz Priporočila Komisije št.
2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih
podjetij, UL L 124, 20.5.2003, str. 36. Neuradni izvleček iz Priporočila
Komisije 2003/361/ES v slovenskem jeziku najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=109.

Na voljo je za 10.576.135,72 EUR sredstev, od tega jih Slovenija prispeva 15, EU pa 85 odstotkov.

Podatki so citirani z gradiva Slovenskega podjetniškega sklada. Podrobni pogoji so na voljo na tem naslovu.