Razpis: razvoj malega gospodarstva v Piranu

Avtor — 27.09.2012
Občina Piran je objavila Javni razpis za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Piran. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30.10.2012.
Razpis: razvoj malega gospodarstva v Piranu

Razpis: razvoj malega gospodarstva v Piranu (Vir slike: sxc.hu)

Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za projekte malega gospodarstva v skupni višini 200.000,00 EUR, za posojilojemalce s sedežem v občini Piran.

Posojila se bodo dodeljevala za naslednje namene:

  • za nakup nove ali popolnoma obnovljene opreme oz. osnovnih sredstev (razen transportnih
  • sredstev in opreme),
  • za nakup, gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov,
  • za nakup, ureditev in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
  • za nematerialne investicije: nakup patentov, licenc, know – how-a, tehničnih izboljšav in
  • nepatentiranega tehničnega znanja.

Investicija, ki je predmet subvencije, se mora v občini Piran ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku.

Sredstva iz naslova subvencioniranja obrestne mere se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupna vsota pomoči, ki jo je upravičenec prejel v obdobju preteklih treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči, ne sme presegati 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za upravičence iz cestnoprometnega sektorja, sicer se šteje, da ni upravičen do pomoči. Izjava upravičenca o neizplačani pomoči oziroma o višini izplačane pomoči po pravilu »de minimis« za obdobje preteklih treh let je obvezna priloga vsaki vlogi.

Upravičenec mora podati tudi izjavo, da za investicijo, s katero kandidira na razpisu, ni zaprosil oziroma ni prejel sredstev iz drugih (državnih ali mednarodnih) virov, oziroma v primeru, da jih je prejel, navesti, kolikšna sredstva je za isti namen že prejel.

Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo imeli prosilci, ki še niso prejeli sredstev za namene iz tega razpisa.

Vlogo za dodelitev posojila s subvencionirano obrestno mero lahko vložijo:

  • mikro in majhna podjetja, ki ustrezajo merilom za mikro in majhne družbe po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah in
  • samostojni podjetniki posamezniki,

s sedežem dejavnosti oz. krajem poslovne enote, na katero se nanaša investicija, na območju občine Piran.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Vir: Piran.si

Oznake: ,