Razpis RRPO 2013: Raziskovalno-razvojni projekti

Avtor — 14.07.2013
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 - RRPO 2013.
Razpis RRPO 2013: Raziskovalno-razvojni projekti

Razpis RRPO 2013: raziskovalno-razvojni projekti (Vir slike: sxc.hu)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno-razvojne dejavnosti za izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. Podjetja jih bodo izvajala v okviru lastne razvojno-raziskovalne dejavnosti, dejavnosti pa bodo morale biti usmerjene v ustvarjanje novih ali k izboljšavi že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma z uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

Preverite ostale aktualne razpise!

Prijavitelji in partnerji konzorcija morajo biti gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki:

 • so ustanovljeni v skladu z  Zakonom o gospodarskih družbah RS;
 • imajo sedež in v času vložitve vloge poslujejo na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo;
 • imajo ob objavi javnega razpisa vsaj enega zaposlenega s končano VII. stopnjo izobrazbe za polni delovni čas in višino prihodkov iz zadnjega izkaza uspeha večjo od 100.000 evrov;
 • niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ali izbrisa brez likvidacije;
 • niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju RS, v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
 • niso v težavah, ne prejemajo in tudi niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij;
 • prijavitelj in vsi partnerji v konzorciju niso za isti namen, ki vsebuje elemente državne pomoči, že sofinancirani iz javnih virov;
 • niso na seznamu subjektov, za katere velja prepoved po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije RS;
 • dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma RS ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma;
 • ne delujejo v nasprotju z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence RS;
 • imajo poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije;

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 4.312.000 evrov. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo sklepa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do poteka razpisa. Razpis bo odprt do porabe sredstev. Upoštevajo se vloge, ki bodo oddane na pošto ali prispele v vložišče ministrstva najkasneje 6. septembra 2013.

Vir: MGRT


Oznake: , ,