Razpis: sofinanciranje tržnih raziskav

Avtor — 23.04.2013
Predstavljamo vam Javni razpis RS za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013, ki ga razpisuje javna agencija SPIRIT Slovenija. Razpis bo podprl 50 slovenskih podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih.
Razpis: sofinanciranje tržnih raziskav

Razpis: sofinanciranje tržnih raziskav. (Vir slike: sxc.hu)

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav obstoječih izvoznikov na novih tujih trgih glede možnosti:

 • prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg;
 • prodora novih izdelkov na nov tuj trg.

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran nov tuj trg.

Cilj razpisa je podpreti 50 slovenskih podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih.

Pogoji za sodelovanje

Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje za kandidiranje:

 • podjetje je registrirano po Zakonu o gospodarskih družbah RS
 • oseba opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji,
 • po velikosti spada podjetje med mikro, majhna ali srednje velika podjetja,
 • podjetje ne opravlja eno od dejavnosti, razvrščeno v naslednje sektorje, področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo RS o standardni klasifikaciji dejavnosti 2008: področje A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, oddelek 05: pridobivanje premoga, oddelek 10: proizvodnja živil, oddelek 11: proizvodnja pijač, oddelek 12: proizvodnja tobačnih izdelkov, skupina 16.29: proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
 • podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti RS o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
 • podjetje ima poravnane obveznosti do Republike Slovenije,
 • podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
 • podjetje ni navedeno v evidenci poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije RS,
 • podjetje za iste upravičene stroške, ki jih podjetje navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, ni pridobilo drugih javnih sredstev (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov),
 • podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo tudi podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi nekatere posebne pogoje za kandidiranje.

Višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega razpisa, znaša 250.000,00 EUR.

Oddaja vloge

Javni razpis je odprt do vključno 17. 5. 2013 do 12.00 ure.

Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 5 “Naslovnica za ovojnico”, poslana po pošti ali osebno dostavljena na SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

V kolikor imate glede razpisa kakšna dodatna vprašanja, jih posredujte po elektronski pošti na naslov: raziskave@japti.si s pripisom “JR Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013 – vprašanje”.

Oznake: , , ,