Razpis: Sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije

Avtor — 27.02.2012
Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije.
Razpis: Sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije

Razpis: Sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije (Vir slike: sxc.hu)

Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO) ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost do tovrstnih storitev in kakovost razvoja njihovih karier. S sistematičnim in načrtovanim pristopom razvoja zaposlenih skozi daljše obdobje se bo po eni strani omogočilo podjetjem, da bodo zaradi upoštevanja ciljev in interesov imela motivirano, zaposljivo in prilagodljivo delovno silo, po drugi strani pa pripomoglo k večji učinkovitosti in konkurenčnosti podjetij, saj je uspešnost podjetja odvisna predvsem od zaposlenih, njihovega znanja, usposobljenosti in motiviranosti.

Cilji javnega razpisa so:

  • vzpostaviti oziroma prenoviti temeljni kadrovski proces razvoja kadrov pri delodajalcih in ga umestiti v poslovno strategijo podjetja;
  • zagotoviti usposobljenost ključnega kadra za izvajanje nalog, povezanih z razvojem človeških virov v podjetjih, in usposobljenost zaposlenih za obvladovanje veščin vodenja in načrtovanja karierne poti;
  • povečati motiviranost in prilagodljivost zaposlenih pri delodajalcih (z dvigom splošnih in generičnih kompetenc zaposlenih);
  • povečati mobilnost na trgu dela in zaposlitvene možnosti zaposlenih (ne le napredovanja navzgor, tudi razvoj novih smeri karier …);
  • zagotoviti informiranost ter obveščenost delodajalcev in njihovih zaposlenih o VKO ter hkrati povečati ozaveščenost delodajalcev o pomenu vlaganj v razvoj človeških virov;
  • povečati prilagodljivost ter konkurenčne prednosti podjetij.

Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev, ki je na voljo za obdobje 2012–2014, znaša 3.030.000,00 EUR.

Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenska sredstva kohezijske politike (javni izdatki). Namenska sredstva EU predstavljajo 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije


Oznake: ,