Razpis: spodbujanje gospodarstva v Žirovnici

Avtor — 20.08.2015
Občina Žirovnica namerava z razpisom spodbuditi naložbe v tamkajšnjem gospodarstvu in s tem zagotoviti večje možnosti za gospodarski razvoj občine in odpiranje novih delovnih mest.
Razpis: spodbujanje gospodarstva v Žirovnici

Razpis: spodbujanje gospodarstva v Žirovnici (Vir slike: Pixabay.com)

Upravičenci so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Višina razpisane posojilne kvote znaša 168.300 evrov. Posojila se plasirajo preko NLB d.d, s katero ima Občina Žirovnica sklenjeno Pogodbo o subvencioniranju obrestne mere kredita iz povezanega posla.

Upravičeni stroški:

Preverite ostale aktualne razpise >>

  • stroški nakupa zemljišč, 
  • stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
  • stroški gradnje in nakupa objektov, 
  • stroški nakupa strojev in opreme, 
  • stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

Pogoji:

  • naložba se mora izvesti na območju občine in se ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku 
  • upravičenec ima sedež družbe in lokacijo naložbe na območju občine Žirovnica 
  • za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta),

Vir: Zirovnica.si

Pomislite tudi na olajšave, ko zaposlujete?

Oznake: