Razpis: Spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji

Avtor — 14.12.2013
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis, namenjen sofinanciranju večletnih projektov, ki bodo izkazovali trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva/ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
Razpis: Spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji

Razpis: Spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji (Vir slike: sxc.hu)

Projekti morajo razvijati tržne dejavnosti in prispevati k ustvarjanju delovnih mest, socialni integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela, ter krepiti inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih gospodarskih, okoljskih in drugih problemov.

Upravičene stroške predstavljajo:

a) stroški dela zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupinbruto plača, regres za letni dopust, malica in prevoz na delo in iz dela,

b) stroški nakupa strojev in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva, do 50 % vseh upravičenih stroškov.

Preverite tudi ostale trenutno aktualne razpise!

Nakup strojev in opreme je upravičen le v primeru, da je le-ta utemeljen in nujno potreben za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva. Kupljeni stroji in oprema morajo biti novi in v podjetju obravnavani kot osnovna sredstva. Prejemnik sredstev stroje in opremo, za katere je dobil sredstva državne pomoči, ne sme odsvojiti in morajo ostati v regiji še nadaljnja tri leta po zaključku projekta.

Sredstva in oprema, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik državne pomoči, in se morajo obravnavati kot osnovna sredstva.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 10. 1. 2014 (osebna oddaja vloge do 10. 1. 2014, do 12. ure).

Vir: MGRT


Oznake: , , ,