Razpis: spodbujanje zaposlovanja v Občini Hrpelje – Kozina

Avtor — 11.02.2016
Občina Hrpelje - Kozina vabi k prijavam na razpis, v okviru katerega bo podelila proračunska sredstva za tri namene: za sofinanciranje prve zaposlitve ali pripravništvo, za sofinanciranje novih zaposlitev ali za sofinanciranje samozaposlitev.
Razpis: spodbujanje zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina

Razpis: spodbujanje zaposlovanja v Občini Hrpelje – Kozina (Vir slike: Pixabay.com)

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev v višini 20.000 evrov za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Hrpelje – Kozina, in sicer:

 • sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1),
 • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) in
 • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

Kdo je upravičen do sredstev iz razpisa?

Ukrep 1 in Ukrep 2:

Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva ter ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki posamezniki, ki:

 • imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno enoto) na obmodju občine Hrpelje – Kozina ali izven, 
 • so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, 
 • na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji, 
 • na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, 
 • imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji in imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Hrpelje – Kozina.

Ukrep 3: 

Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:

 • so državljani Republike Slovenije, 
 • imajo stalno bivališče na območju občine Hrpelje – Kozina, 
 • so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 
 • imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, 
 • imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Hrpelje – Kozina.

Vir: Občina Hrpelje – Kozina

Preberite tudi: Razpis: spodbujanje razvoja gospodarstva v Kočevju >>


Oznake: