Razpis: Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih

Avtor — 12.12.2008
TIA objavlja nov razpis! Objavljamo odsek iz razpisne dokumentacije. Gre za razpis usmerjen v strateške raziskovalno-razvojne projekte v gospodarstvu.
Razpis: Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih

Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

Prednostna usmeritev 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

Inovativnost ter načrtovane usmerjene raziskave in razvoj so med ključnimi dejavniki konkurenčnosti sodobnega gospodarstva, zato je vlaganje javnih sredstev v raziskave, razvoj in inovacije ter spodbujanje zasebnih vlaganj v tovrstne aktivnosti ena izmed ključnih prioritet države. Mednarodne primerjave kažejo na zaostajanje Slovenije pri
vlaganjih javnega in poslovnega sektorja v raziskave in razvoj. Zaostajanje se kaže tudi na področju učinkovitosti izrabe teh vlaganj, še posebej pri prenosu znanja iz raziskovalnih in znanstveno izobraţevalnih institucij v podjetja in na trg.

Preko tega javnega razpisa bomo podprli strateške raziskovalno-razvojne projekte v gospodarstvu in tako omogočili, da se bodo slovenska podjetja lažje vključevala v globalne dobaviteljske verige in konzorcije, ki jim bodo omogočala dostop in delovanje v najbolj perspektivnih in aktualnih tržnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje donose in s tem mnogo večjo dodano vrednost na zaposlenega. Strateške raziskovalno-razvojne projekte lahko prijavijo posamezna podjetja ali skupine podjetij.

Za potrebe celovitega in hitrega razvoja smo v javnem razpisu podjetjem omogočili, da do 40% vrednosti projekta namenijo za nakup znanja oziroma za sodelovanje z domačimi in tujimi raziskovalnimi organizacijami.

Z javnim razpisom bomo podprli strateške raziskovalno-razvojne projekte, ki bodo skladni s 13 prioritetnimi razvojnimi temami. Te so z medsebojnim sodelovanjem za obdobje 2007-2013 identificirale slovenske tehnološke platforme. Prioritetne razvojne teme izhajajo torej iz razvojnih potreb slovenskega gospodarstva ter znanja, zmožnosti, posebnih prednosti in priloţnosti tako slovenskega gospodarstva kot tudi slovenske znanstveno raziskovalne sfere za razvoj visokotehnoloških izdelkov in storitev ter poslovni uspeh na globalnem trţišču. Pri identifikaciji ožjih prioritetnih razvojnih tem so tehnološke platforme upoštevale tudi tehnološke iniciative na ravni EU, ki identificirajo raziskovalno-razvojne tematike relevantne za večje skupine podjetij ali branž ter predstavljajo tehnološke izzive za razvoj novih generacij
izdelkov in storitev.

 

Več informacij >>