Razpisi Slovenskega podjetniškega sklada in Zavoda za zaposlovanje za leto 2008!

Avtor — 12.02.2008
Zavod za zaposlovanje in Slovenski podjetniški sklad sta objavila razpis ugodnih finančnih sredstev za leto 2008.
Razpisi Slovenskega podjetniškega sklada in Zavoda za zaposlovanje za leto 2008!

V letu 2008 bo Slovenski podjetniški sklad na novo razpisal približno 55 mio EUR ugodnih finančnih sredstev, ob novih razpisih pa je še vedno odprt razpis za sofinanciranje turistične infrastrukture v malih in srednje velikih podjetjih v skupni višini 20 mio EUR. Od razpisanih sredstev bo:

 • 17,25 mio EUR v obliki ugodnih garancij za zavarovanje bančnih investicijskih kreditov malih in srednje velikih podjetij (MSP-jev),

 • 0, 137 mio EUR v obliki subvencij obrestnih mer za bančne investicijske kredite MSP-jev,

 • 57,613 mio EUR v obliki nepovratnih sredstev (subvencij) za različne razvojne investicije MSP-jev.

Od skupno 75 mio EUR razpisanih sredstev v letu 2008, jih je kar 2/3 zagotovljenih preko Ministrstva za gospodarstvo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Prvi okvirni načrti javnih razpisov za leto 2008, ki pa morajo biti med drugim potrjeni še na Vladi RS, so sledeči:


P1 – Garancije SPS-a za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere :

 • objava javnega razpisa za ugodne garancije za zavarovanje investicijskih kreditov (materialne in nematerialne investicije) za mala in srednje velika podjetja, ki jih bodo podjetja lahko najemala pri sodelujočih bankah, v skupni višini 16 mio EUR,

 • garancija bo prevzemala večinski delež tveganja, pri kreditih novim podjetjem, mlajšim od treh let in pol, in pri kreditih za nakup nove tehnološke opreme pa bo podjetju lahko odobrena garancija v višini 80% kredita,

 • Sklad bo zagotavljal nižjo obrestno mero kredita, ki bo zavarovan z garancijo Sklada, in sicer 6 mesečni EURIBOR + 0,7%,

 • k razpisu bodo priključena tudi sredstva Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki jih ministrstvo želi nameniti za razvojne investicije,

 • razpis bo namenjen zagotavljanju ugodnih kreditov za materialne in nematerialne investicije s pripadajočimi potrebnimi obratnimi sredstvi za zagon investicije.


P 2 – Javni razpisi za nova in mlada inovativna podjetja v tehnoloških parkih in inkubatorjih

 • objava javnih razpisov za subvencije za zagon novih inovativnih podjetij, ki delujejo v tehnoloških parkih in inkubatorjih,

 • skupna višina objavljenih razpisov cca. 2 mio EUR

 • razpis je namenjen sofinanciranju prvih zagonskih stroškov novega podjetja, povezanih z razvojnimi aktivnostmi,

 • max. višina subvencije na podjetje je 25.000 EUR,

 • podjetja lahko ob uspešno zaključenih razvojnih aktivnostih subvencijo prejmejo tri leta zapored,

 • v letu 2008 bodo za subvencijo poleg novih podjetij zaprosila tudi inovativna podjetja iz tehnoloških parkov in inkubatorjev, ki niso starejša od 42 mesecev.


P 4a – Subvencije za nakup nove tehnološke opreme v podjetjih od 1 do 9 zaposlenih 2008

 • do konca februarja 2008 bo objavljen tudi poseben javni razpis za nakup nove tehnološke opreme za vsa podjetja od 1 do 9 zaposlenih, ki se niso mogla prijaviti na javni razpis za nakup nove tehnološke opreme v letu 2007, zato se bo število zaposlenih preverjalo na dan 30.6.2007,

 • skupna višina razpisa bo cca. 10,5 mio EUR,

 • javni razpis bo objavljen hkrati z javnim razpisom, ki ga pripravljajo na Ministrstvu za kmetijstvo

  za investicije v mikro podjetjih na podeželju, saj lahko mikro podjetja na podeželju koristijo sredstva iz evropskih kmetijskih skladov, mikro podjetja s sedežem v naseljih s statusom mesta in vsa ostala mala in srednje velika podjetja pa sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj preko Slovenskega podjetniškega sklada,

 • tako bodo mikro podjetja glede na sedež podjetja in dejavnost, ki jo opravljajo, lahko izbirala možnost prijave preko Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo ali preko Slovenskega podjetniškega sklada,

 • max. višina subvencije bo do 50% oziroma 200 000 EUR.


P 4 – Subvencije za nakup nove tehnološke opreme v MSP – 2009

 • objava javnega razpisa za subvencije za novo tehnološko opremo za mikro, mala in srednje velika podjetja, cca. 25 mio EUR razpisanih sredstev,

 • razpis bo namenjen za subvencioniranje nakupa nove tehnološke opreme v podjetjih, subvencije pa se bodo izplačevale šele v letu 2009,

 • max. višina subvencije je od 40% do 50% oziroma 210.000 EUR,

 • sredstva zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj;

Opozorilo: Predstavljeni razpisi in zneski so informativne narave in se lahko do objave v Uradnem listu RS spremenijo. Priporočamo, da vso dokumentacijo in razpise redno spremljate na spletni strani Podjetniškega sklada in spletni strani Centra za razvoj malega gospodarstva (CRMG).

Zavod za zaposlovanje pripravlja še tri nove javne razpise, za katere upajo, da se bodo delodajalci nanje odzvali. Gre za javni razpis za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, katerega namen je spodbujanje in izobraževanje zaposlenih za dvig konkurenčnosti in zaposljivosti z delnim povračilom sredstev, ki jih delodajalec vlaga v izobraževanje- ta predvideva 10 tisoč vključitev.

Z javnim razpisom za spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb želijo spodbuditi zaposlovanje oseb, starejših od 50 let za najmanj leto dni s subvencijo v višini 3.700 EUR, vanj pa nameravajo vključiti pribižno tisoč oseb.

Prav tako pomemben razpis je javni razpis za spodbujanje zaposlovanja mladih brezposlenih oseb, ki so mlajše od 25 let ter so iskalci prve zaposlitve. Višina subvencij za najmanj eno letno trajajočo zaposlitev bo 3.700 EUR. Aktivnost bo prav tako vključevala tisoč oseb.