Še dodatna obdavčitev izplačil fizičnim osebam s prispevki?

Avtor — 03.07.2013
Samostojni podjetniki, ki so zavarovani po drugi osnovi in plačujejo pavšalni znesek za zavarovanje, bi plačali večji znesek. Zakon je še v usklajevanju med koalicijskimi partnerji, vendar je pričakovati, da bo tudi predlog tega zakona v kratkem sprejet in uveljavljen.
Še dodatna obdavčitev izplačil fizičnim osebam s prispevki?

Še dodatna obdavčitev izplačil fizičnim osebam s prispevki?

Namen obdavčitve je okrepiti prihodke za kritje pravic, ki izvirajo iz zdravstvenega varstva in zavarovanja.

Interventni zakon naj bi uvedel prispevek za zdravstveno zavarovanje pri:

  • izplačilih po avtorski pogodbi (6,36 %),
  • sejninah,
  • nagradah nadzornim svetom,
  • izplačilih sodnim izvedencem,
  • najemninah,
  • dividendah,
  • avtorskih pogodbah,
  • izplačilih neprofesionalnim županom.

Dvignila naj bi se (za 25 %) najnižja prispevna stopnja, od katere se obračunavajo prispevki za zdravstveno zavarovanje pri samostojnih podjetnikih.

Samostojni podjetniki, ki so zavarovani po drugi osnovi in plačujejo pavšalni znesek za zavarovanje, bi plačali večji znesek.

Zakon je še v usklajevanju med koalicijskimi partnerji. Glede na to, da je Vlada že sprejela predlog rebalansa proračuna je pričakovati, da bo tudi predlog tega zakona v kratkem sprejet in uveljavljen.

Pri tem je potrebno upoštevati, da davčna zakonodaja ni sledila niti prvi letošnji spremembi na področju prispevkov. Tako je v ZDoh2-M, kot je objavljena na Ministrstvu za finance RS, “večina sprememb v zakonu vezanih na sprejet novi ZPIZ-2. V zvezi z ZPIZ-2 se bo predvsem spremenil način določanja davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, uredilo se bo sklicevanje na ZPIZ-2 in določila ustrezna davčna obravnava pri akontaciji dohodka iz dejavnosti zaradi možnosti vključevanja samozaposlenih oseb v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

S spremembo se bo v določbi, ki ureja davčno osnovo od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, določila možnost uveljavljanja zmanjšanja davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, in sicer poleg znižanja za normirane oziroma dejanske stroške tudi znižanje za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati delojemalec.

Pri akontaciji dohodnine od dohodka iz dejavnosti se bo med olajšave, ki se lahko upoštevajo že pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, uvrstila tudi olajšava za premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. To bo veljalo za premije, ki jih zavezanec zase plačuje v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, kar je posledica nove ureditve po ZPIZ-2. Po tej se od 1. 1. 2013 v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje lahko vključijo tudi zavarovanci, ki opravljajo pridobitno in drugo samostojno dejavnost.

Z zakonom se bodo popravila sklicevanja na ustrezne člene ZPIZ-2, in sicer se bo v 65. členu uredilo sklicevanje tako, da se bo namesto na konkretne člene sklicevalo na pogoje v zvezi s kolektivnim prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem, določene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prav tako se bodo prilagodila sklicevanja na Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju RS v 5. in 6. točki 107. člena ZDoh-2.”

Pričakujemo lahko, da bo tudi z interventnim zakonom, ki bo urejal prispevke za zdravstveno zavarovanje, spremenjena obdavčitev izplačil in bo temu sledila sprememba Zakona o dohodnini RS.

Avtor besedila je Mihael Sket, Verlag Dashöfer.


Oznake: , , ,