Sklenitev naročniškega razmerja pri slovenskih mobilnih operaterjih

Avtor — 18.02.2011

V kolikor želite kot pravna oseba ali samostojni podjetnik skleniti naročniško razmerje pri mobilnem operaterju potrebujete več kot samo osebni dokument. Kateri so tisti dokumenti, ki jih potrebujete za sklenitev poslovnih paketov pri Si.mobil, Mobitel in Tušmobil si lahko preberete v nadaljevanju.

Sklenitev naročniškega razmerja pri slovenskih mobilnih operaterjih

Katere dokumente potrebujete za sklenitev poslovnega naročniškega razmerja? (vir slike: http://www.sxc.hu/)

Si.mobil

Naročniško razmerje lahko sklenete na vseh Si.mobilovih prodajnih mestih in pri Si.mobilovih svetovalcih poslovnim uporabnikom.

Pravne osebe potrebujejo naslednje dokumente:

 • Veljavno osebno izkaznico ali potni list zakonitega zastopnika podjetja oz. pooblaščenca podjetja.
 • ID za DDV.
 • Izpis iz sodnega registra ali izpis iz AJPES.
 • Žig podjetja, če podjetje posluje z žigom

V primeru, da podpisnik razmerij ni naveden v sodnem registru kot pooblaščena oseba oz. zakoniti zastopnik družbe, mora ob sklenitvi razmerja predložiti ustrezen dokument iz katerega je razvidno, da je pooblaščena oseba za sklepanje naročniških razmerij (t.j. karton deponiranih podpisov, notarsko overjeno pooblastilo zastopnika podpisniku za sklepanje razmerja in pooblastilo s podpisom pooblaščene osebe iz sodnega registra ter žigom podjetja).

Samostojni podjetnik potrebuje naslednje dokumente:

 • Veljavno osebno izkaznico ali potni list.
 • ID za DDV.
 • Potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov oz. drugih samostojnih poklicev ali obrtno dovoljenje ali priglasitveni list; dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti.
 • Žig podjetja, če podjetje posluje z žigom.

 

Tušmobil

Pravne osebe

Naročniško razmerje pri Tušmobilu lahko sklene vsako likvidno podjetje ali organizacija, vpisana v Poslovnem registru Slovenije (PRS) s sedežem v RS.

Dokumenti, ki jih pravne osebe potrebujejo za sklenitev naročniškega razmerja:

 • Izpisek iz sodnega registra ali drugega uradnega registra iz katerega je razviden uradni naziv, naslov in matična številka podjetja.
 • Davčna številka.
 • Žig podjetja (v kolikor z njim posluje).
 • Osebni dokument (OI ali PL) sklenitelja naročniškega razmerja.
 • Pooblastilo uradnega zastopnika podjetja (le v primeru, da sklenitelj ni uradni zastopnik podjetja).
 • Ime pooblaščene osebe, zakonitega zastopnika.
 • Obrazec Podatki o solventnosti pravne osebe (le za nove naročnike), ki ne sme biti starejši od dveh dni.

V primeru, ko gre za tuje podjetje, se od potrebnih dokumentov namesto zadnje alineje zahteva potrdilo o odprtem nerezidenčnem računu v RS in položenem depozitu.

Podjetje zoper katerega je uveden stečajni, likvidacijski ali postopek prisilne poravnave ne more skleniti naročniškega razmerja.

Samostojni podjetniki

Naročniško razmerje lahko sklene vsak likviden samostojni podjetnik vpisan v Poslovni register Slovenije.

Dokumenti, ki jih samostojni podjetniki potrebujejo za sklenitev naročniškega razmerja:

 • Izpisek iz Poslovnega registra Slovenije (PRS) ali Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
 • Davčna številka.
 • Žig podjetja (v kolikor z njim posluje).
 • Številka transakcijskega (poslovnega) računa.
 • Osebni dokument.
 • V kolikor sklenitelj ni nosilec s.p.-ja pa še vsebinsko ustrezno notarsko overjeno pooblastilo ali na upravni enoti overjeno pooblastilo za sklepanje pogodbenih razmerij ter osebni dokument sklenitelja naročniških razmerij oz. ustrezen izpis iz AJPES-a, kjer je sklenitelj naveden kot uradni zastopnik

 

Mobitel

Za sklenitev poslovnega naročniškega razmerja pri Mobitelu potrebujete kot podjetnik naslednje dokumente.

Pravne osebe, za sklenitev poslovnega naročniškega razmerja potrebujejo:

 • Osebni dokument s sliko sklenitelja naročniškega razmerja.
 • Žig podjetja, če poslujete z žigom.
 • Kopijo davčne številke podjetja (če ste davčni zavezanec).
 • Pooblastilo uradnega zastopnika (če sklenitelj ni uradni zastopnik).
 • Obrazec Podatki o solventnosti pravne osebe (samo za nove naročnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev.

 

Samostojni podjetniki za sklenitev poslovnega naročniškega razmerja potrebujejo:

 • Osebni dokument s sliko sklenitelja naročniškega razmerja na vpogled.
 • Žig, če z njim poslujete.
 • Kopijo davčne številke podjetja (če ste davčni zavezanec).
 • Če sklenitelj ni nosilec s. p., potrebuje še vaše notarsko ali na upravni enoti overjeno pooblastilo in svoj osebni dokument oziroma ustrezen izpis iz AJPES-a, kjer je sklenitelj naveden kot uradni zastopnik.

 

vir: Mobitel, Si.mobil, Tušmobil
 


Oznake: ,