Socialno podjetje

Avtor — 01.06.2011
Razvoj socialnega podjetništva je v Sloveniji še v povojih, medtem ko v EU socialna podjetja zaposlujejo več kot 10 milijonov ljudi. Zakon o socialnem podjetništvu je Državni zbor sprejel dne 7. marca 2011. V uporabo bo prišel z dnem 1.1.2012.
Socialno podjetje

Socialno podjetje.

Kaj je socialno podjetje?

Socialno podjetje se razlikuje od ostalih podjetij po tem, da prvenstveni namen njegove ustanovitve ni ustvarjanje dobička, ampak je osnovni cilj služiti širši javnosti. Ima dva cilja: ekonomskega in socialnega. Z ekonomskega vidika lahko socialno podjetje ustvarja dobiček, vendar je ta cilj manj pomemben kot cilj, da skrbi za potrebe širše javnosti.

Ker socialno podjetje na trgu nastopa s prodajo svojega blaga in storitev, mora slediti tržnim zakonitostim, vendar mora v prvi vrsti skrbeti za javni interes, za večjo kakovost življenja ljudi, za solidarnost, za razvijanje dobrih odnosov med ljudmi in njihovega povezovanja, odpravljanja dela na črno. Gre za nepridobitni namen ustanovitve.

V Evropski uniji (v nadaljevanju EU) je socialno podjetništvo bolj razvito kot pri nas, kjer se šele začenja razvijati, saj se v EU v socialnih podjetjih zaposluje več kot deset milijonov ljudi.

Načela socialnega podjetništva

Temeljna načela ustanovitve in delovanja socialnega podjetja so: nepridobitni namen ustanovitve, prostovoljnost delovanja, enakopravnost članstva, neprofitnost delovanja, preglednost poslovanja in javno koristno delovanje.

Dejavnosti socialnega podjetja

Dejavnosti socialnega podjetništva se lahko opravljajo predvsem na področjih socialnega in družinskega varstva, varstva invalidov, znanosti, izobraževanja in okolja, varstva in promocije zdravja, ekološke proizvodnje hrane, pravične trgovine, z zaposlovanjem ranljivih oseb, ki se težko vključujejo na trg dela itd. Socialno podjetništvo skrbi za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov; nadalje skrbi za zaposlovanje težko zaposljivih oseb, zaposlitveno kondicijo oseb, ki težko dobijo delo in so dalj časa brezposelne. Razvija solidarnost in prostovoljno delo.

ZSocP področja dejavnosti socialnega podjetništva določa v 5. členu, in sicer na področjih:

 • socialnega varstva,
 • družinskega varstva,
 • varstva invalidov,
 • znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje,
 • zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela,
 • varstva in promocije zdravja,
 • zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost,
 • posredovanja zaposlitve najbolj ranljivim osebam (brezposelni, invalidi, drugih težje zaposljivih oseb)
 • ekološke proizvodnje hrane,
 • ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali,
 • spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije,
 • turizma za osebe, ki jim življenjske razmere onemogočajo ali ovirajo dostop do turističnih storitev, na način, ki spoštuje vrednote trajnosti, dostopnosti in solidarnosti (socialni turizem),
 • trgovine za socialno ogrožene osebe (socialna trgovina) ter
 • trgovine, ki zagotavlja prodajo proizvodov majhnih proizvajalcev iz gospodarsko najbolj nerazvitih okolij na temelju etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij med proizvajalci in trgovcem, usmerjenih predvsem v zagotavljanje možnosti pravičnega plačila proizvajalcev in s tem njihovega preživetja (pravična trgovina) ter trgovine s storitvami in proizvodi iz dejavnosti socialnega podjetništva, podpornih storitev za socialna podjetja.

Več o tem v novi posodobitvi priročnika Obračun plač in delovna razmerja v praksi.

Vir: Verlag Dashöfer

Oznake: ,