Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire

Avtor — 23.11.2016
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, ki so zgrajeni v RS. Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme in mikro sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije.
Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire

Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (Vir slike: Pixabay.com)

Upravičeni nameni za sofinanciranje:

  1. izgradnja sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW in najmanj 3 nepovezanimi porabniki. Prodati se mora več kot 50 odstotkov letne proizvedene toplote.  Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski lasti občine, se lahko povezanim kupcem proda več kot 50 odstotkov proizvedene toplote.
  2. razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso. Pod pogojem, da je toplotna obremenitev omrežja po razširitvi večja od 800 kWh/m z ali brez dograditve kotlov na lesno biomaso.
  3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode. Sredstva so namenjena za nove sisteme. 

Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV).

Če gre za mikro sistem DO OVE ali za razširitev obstoječega omrežja DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV).

Upravičeni stroški:

  • stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
  • stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
  • postrojenje za so-proizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;
  • stroški solarnega sistem, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;
  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3% od upravičenih stroškov operacije.

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge na javni razpis do do najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe z Ministrstvom. 

Vir: Tiko-pro.si

Oznake: