Spodbude za podjetništvo v proračunu 2014

Avtor — 11.10.2013
V predlogu proračuna za leto 2014 je za spodbujanje podjetništva namenjenih skoraj 38 milijonov evrov, kar je za 22 milijonov evrov več kot jih je bilo za ta namen porabljenih letos. Poglejmo, kateri ukrepi so navedeni v proračunu za leto 2014.
Spodbude za podjetništvo v proračunu 2014

Spodbude za podjetništvo v proračunu 2014 (Vir slike: sxc.hu)

V proračunu za leto 2014 so za namen spodbujanja rasti in razvoja podjetništva navedeni naslednji ukrepi:

1.) Spodbude za rast in razvoj podjetij

1. Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast

V okviru spodbud za novonastala podjetja in njihovo rast so ukrepi usmerjeni v izvajanje instrumentov finančnega inženiringa (lastniško in dolžniško financiranje) z  namenom spodbujanja hitro rastočih in inovativnih pa tudi drugih malih in srednje velikih podjetij in razvoja trga lastniškega financiranja.  

2. Instrumenti za rast in razvoj podjetij

Projekti na tem področju so usmerjeni v zagotavljanje finančnih virov za podjetja in podjetništvo, z namenom spodbujanja hitro rastočih in inovativnih pa tudi drugih mikro, malih in srednje velikih podjetij in sicer tako s pomočjo instrumentov lastniškega in dolžniškega financiranja, kakor tudi neposrednih spodbud (subvencij).

2.) Subvencije za rast in razvoj podjetij

1. Uporaba netehnoloških inovacij pri razvoju in rasti

Izvajanje spodbud za novonastala podjetja, izvajanje projektov za prenos znanja in raziskovalnih rezultatov iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov bližje trgu ter razvoj in implementacijo vavčerske podpore rasti in razvoju so v proračunu 2014 navedeni kot projekti, s katerimi se subvencionira rast in razvoj podjetij.

2. Povečanje števila podjetij, podprtih z lastniškim in dolžniškim virom financiranja

Projekti v tem primeru so usmerjeni v izvajanje instrumentov finančnega inženiringa (lastniško in dolžniško financiranje) z namenom spodbujanja hitro rastočih in inovativnih pa tudi drugih malih in srednje velikih podjetij in razvoja trga lastniškega financiranja.

3. Podpora malim in srednjevelikim podjetjem

Sredstva v okviru podprograma so namenjena spodbujanju podjetništva:

– posredno z zagotavljanjem sredstev Slovenskemu podjetniškemu skladu za povečanje njegovega namenskega premoženja, ki služi za zagotavljanje različnih oblik finančnih instrumentov za mala in srednje velika podjetja in

– za zagotavljanje sredstev za olajšanje do virov financiranja za mala in srednje velika podjetja.

Sredstva ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti se nakazujejo na SRRS v skladu z določili Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Gre za 2,5% kupnin, o višini le-te pa mora poročati Ministrstvo za finance. Sredstva, ki jih prejme SRRS v obliki dokapitalizacije so namenjena posojilom za sofinanciranje malega podjetništva, razvoja podeželja in druge oblike gospodarske osnove na območjih, ker živita avtohtoni narodni skupnosti.

4. Slovenski podjetniški sklad – kupnine

Namen je povečanje namenskega premoženja Slovenskega podjetniškega sklada s ciljem zagotavljanja podpore malim in srednje velikim podjetjem.

3.) Spodbujanje začetnih in novih investicij

Z dodeljevanjem finančnih spodbud za TNI v obstoječa podjetja oz. ustanavljanje novih podjetij (greenfield investicije) z visoko/srednje visoko tehnologijo, ki bodo zagotavljala pogoje za odpiranje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, se zagotavljajo nove TNI.

Z ofenzivnim trženjem Slovenije kot lokacije za TNI in zagotavljanjem informacij o slovenskem poslovnem in investicijskem okolju se zagotavljajo nove TNI in povečanje prepoznavnosti slovenskega gospodarstva v tujini in Slovenije kot lokacije za TNI.

Izvedba oglaševalskih akcij in priprava promocijskih gradiv z namenom boljše predstavitve Slovenije, slovenskih institucij in gospodarstva na tujih trgih.

4.) Informativne, izobraževalne in promocijske aktivnosti

S pomočjo predstavitve na mednarodnih sejmih ali razstavah doma in v tujini se omogoča slovenskim podjetjem prodor na tuje trge. Preko konferenc, okroglih miz in drugih dogodkov tako doma kot v tujini, spodbujati večjo prepoznavnost slovenskega gospodarstva v tujini in iskanje novih poslovnih priložnosti. Povečanje zavedanja podjetij o pomenu, prednostih, nujnosti, ter možnostih s področja internacionalizacije ter seznanitev s sodobnimi pogledi in pristopi na internacionalizacijo. Spoznavanje različnih pristopov k raziskovanju in analizi trgov, vstopnih strategij, razumevanja različnosti kultur, poslovnega komuniciranja in pridobitev različnih znanj s področja izvoza. Preko tržnih analiz olajšati odločitev slovenskim podjetjem pri vstopu oz. načinu vstopa na izbrane tuje trge.

Ostali ukrepi:

 • zagotavljati celovite, visokokakovostne in pravočasne informacije o tujih tržiščih ter o slovenskem poslovnem okolju in ponudbenih možnostih.
 • zagotavljati celovite, visokokakovostne in pravočasne informacije o tujih tržiščih ter o slovenskem poslovnem okolju in ponudbenih možnostih,
 • nuditi potrebno podporo (potencialnim) tujim investitorjem,
 • povečanje zavedanja podjetij po pomenu internacionalizacije ter seznanitev s sodobnimi pogledi na internacionalizacijo,
 • spoznavanje različnih pristopov k raziskovanju in analizi trgov, vstopnih strategij, razumevanja različnosti kultur, poslovnega komuniciranja,
 • pridobitev različnih znanj s področja izvoza,
 • preko tržnih analiz olajšati odločitev slovenskim podjetjem pri vstopu oz. načinu vstopa na izbrane tuje trge,
 • podrobnejša preučitev izvedljivosti projekta z različnih vidikov kot izhodišče za pripravo investicijskih projektov,
 • ugotavljanje konkurenčnosti oz. potenciala podjetij za internacionalizacijo,
 • oblikovanje načrta podjetij za internacionalizacijo,
 • promocija Slovenije pred aktivnostmi v tujini (delegacijami, sejmi, konferencami in ostalo),
 • zagotavljanje promocijskega gradiva o slovenskem poslovnem okolju,
 • posodobitev promocijskih brošur

Povzeto po: mf.gov.si in mf.gov.si

Oznake: , , ,