Spremembe pravilnika o izvajanju zakona o DDV

Avtor — 23.01.2013
V Uradnem listu RS je bil dne 21. 12. 2012 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G), ki je začel veljati 1. januarja 2013. Spremembe se nanašajo na predplačila, hrambo listin, skupne račune, stavbna zemljišča...
Spremembe pravilnika o izvajanju zakona o DDV

Spremembe pravilnika o izvajanju zakona o DDV. (Vir slike: sxc.hu)

Spremembe pravilnika se nanašajo na:

 1. Najem prevoznih sredstev
 2. Stavbna zemljišča
 3. Osebna večnamenska vozila
 4. Ugotavljanje zneska odbitka po 70. členu ZDDV-1
 5. Izdaja računa v imenu in za račun dobavitelja
 6. Skupni račun
 7. Posebnosti glede podatkov, ki jih mora vsebovati račun
 8. Vsebina računa iz prvega odstavka 72. člena ZDDV-1
 9. Podatki, ki jih mora vsebovati račun za dobavo novega prevoznega sredstva
 10. Izjeme od obveznosti izdajanja računov
 11. Predplačila
 12. Hramba listin
 13. Posebna ureditev po plačani realizaciji
 14. Dovoljenje za uveljavljanje pavšalnega nadomestila

Posamezne spremembe so podrobneje opisanje v nadaljevanju:

1. Najem prevoznih sredstev (29.b člen)

Z novim 29.b členom pravilnika se uvaja definicija čolna za razvedrilo iz 30.b člena ZDDV-1. In sicer je to čoln, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov in se pri prejemniku uporablja za razvedrilo, šport ali rekreacijo.

2. Stavbna zemljišča (77. člen)

Spremenjeni člen določa, da se za stavbna zemljišča iz 8. točke 44. člena ZDDV-1 štejejo zemljiške parcele, ki so z občinskim prostorskim aktom namenjene graditvi objektov.

3. Osebna večnamenska vozila (106. člen)

V skladu z novim drugim odstavkom 106. člena pravilnika sme davčni zavezanec, ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, odbiti DDV od tistih osebnih večnamenskih vozil, ki so sicer konstruirana za prevoz ljudi in blaga in se uvrščajo v carinsko tarifo KN 8703, vendar se štejejo, da so namenjena prevozu blaga oziroma tovora, če so kumulativno izpolnjeni našteti pogoji, ki jih najdete tukaj >>

4. Ugotavljanje zneska odbitka po 70. členu ZDDV-1 (111.a člen)

Gre za uskladitev pojmov z določbami spremenjenega 70. člena ZDDV-1. Določba zakona se je uskladila z določbo 188. člena Direktive Sveta 2006/ 112.

5. Izdaja računa v imenu in za račun dobavitelja (136. člen)

Ker v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZDDV-1 pri samofakturiranju ni več predpisano, kaj mora vsebovati dogovor, se je v skladu s tem spremenila tudi določba 136. člena pravilnika. Tako je v teh primerih pomembno, da stranki določita pogoje in podrobnosti predhodnega dogovora ter postopek sprejema vsakega računa s strani davčnega zavezanca, ki dobavlja blago oziroma opravlja storitve, na zahtevo davčnega organa pa morata dokazati obstoj predhodnega dogovora. Poseben dogovor ni potreben, če pogodba za dobavo blaga oziroma izvršitev storitev vsebuje vse podrobnosti.

6. Skupni račun (črtanje 137. člena)

Spremenjena določba ZDDV-1 glede skupnih računov določa, da lahko davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije opravi več posameznih dobav blaga ali storitev, izda skupni račun, če obveznost obračuna DDV za dobavljeno blago ali opravljene storitve, navedena v skupnem računu, nastane v istem davčnem obdobju. Tako že zakon določa pogoje za izdajo skupnega računa in ne določa več, da bo te pogoje predpisal minister, pristojen za finance.

Za izdajo skupnega računa tako ni več zahtevano, da se dobave opravljajo trajno, na podlagi dolgoročnega posla ter da se zagotovi evidenco, iz katere so razvidni podatki o datumu, vrednosti in predmetu posamične dobave.

7. Posebnosti glede podatkov, ki jih mora vsebovati račun (138. člen)

Ker je treba že v skladu z določbo 13. točke prvega odstavka 81. člena ZDDV-1 na računu navesti »Obrnjena davčna obveznost«, sta se v tem smislu spremenili oziroma delno črtali določbi šestega in sedmega odstavka 138. člena pravilnika.

8. Vsebina računa iz prvega odstavka 72. člena ZDDV-1 (138.a člen)

Nov 138.a člen pravilnika določa podatke, ki jih mora vsebovati popravljeni račun, ki ga izda davčni zavezanec zaradi spremembe davčne obveznosti na podlagi odločitve davčnega organa. Tak račun mora poleg podatkov iz 83. člena ZDDV-1 vsebovati še naslednje podatke:

 • ime in naslov kupca ali naročnika;
 • navedbo številke in datuma odločbe davčnega organa in
 • znesek razlike DDV na podlagi odločbe davčnega organa.

Če se odločba davčnega organa, na podlagi katere se poveča davčna osnova, nanaša na več računov, se lahko izda en skupni račun za vse popravke DDV, pri čemer morajo biti razvidne razlike zneskov DDV po posameznih računih.

9. Podatki, ki jih mora vsebovati račun za dobavo novega prevoznega sredstva (142. člen)

Gre za uskladitev z določbami 12. točke 226. člena Direktive Sveta 2006/112. V skladu s spremembo se na računu za dobavo novega prevoznega sredstva ne zahteva več podatka o barvi novega prevoznega sredstva in datuma prve uporabe, če je račun izdan po tem datumu. Ti podatki so razvidni iz prometnega dovoljenja.

10. Izjeme od obveznosti izdajanja računov (143. člen)

Dodatno je določena izjema od obveznosti izdajanja računov za tiste oproščene finančne storitve iz 4. točke 44. člena ZDDV-1, v zvezi s katerimi so kumulativno izpolnjeni pogoji.

11. Predplačila (144. člen)

Ker na podlagi prvega odstavka 81. člena ZDDV-1 ni več določena izdaja računa za prejeta predplačila za oproščene dobave blaga, opravljene pod pogoji iz 46. člena tega zakona, določba prvega odstavka 144. člena pravilnika ni več potrebna.

12. Hramba listin (151., 152., 153. člen)

Ker pogoje glede hrambe računov in pravice dostopa do listin, ki se hranijo v elektronski obliki v drugi državi članici ureja ZDDV-1, sta bila 151. in 153. člen pravilnika črtana. Tudi 152. člen predstavlja zgolj uskladitev s spremenjenimi členi ZDDV-1 glede pogojev za hrambe elektronskih listin.

13. Posebna ureditev po plačani realizaciji (154., 180. in 181. člen)

Davčnemu zavezancu, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, Priloge A k obrazcu DDV-O z začetkom veljavnosti sprememb pravilnika ni več treba predlagati. Zaradi navedenega se je črtal tudi 180. člen pravilnika, ki je določal, kateri podatki morajo biti izkazani v prilogi. Več >>

14. Dovoljenje za uveljavljanje pavšalnega nadomestila (164. in 165. člen)

Davčni organ na podlagi vloge, ki jo davčni zavezanec odda prek sistema eDavki, izda odločbo o prenehanju veljavnosti dovoljenja. Vračanje dovoljenja na papirju ni več potrebno.

Spremenjena določba 165. člena pravilnika pojasnjuje, da lahko v primeru, če vložnik vloge v obdobju veljavnosti dovoljenja umre, novi predstavnik kmečkega gospodinjstva odda vlogo za pridobitev dovoljenja kot naslednik vložnika vloge v elektronski obliki prek sistema eDavki davčnemu organu na obrazcu DDV-PN.

Vir: durs.gov.si

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

Oznake: , , ,