Strokovnjak odgovarja: Pojasnila v zvezi z izvajanjem obveznega večstranskega pobota

Avtor Saba Resnik — 23.04.2012
Komentiraj!
AJPES je na svojih spletnih straneh objavil pojasnila za izvajanje obveznega večstranskega pobota, predpisanega z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/2011, v nadaljevanju ZPreZP), ki velja od 16.3.2011.
Strokovnjak odgovarja: Pojasnila v zvezi z izvajanjem obveznega večstranskega pobota

Strokovnjak odgovarja: Pojasnila v zvezi z izvajanjem obveznega večstranskega pobota. (Vir slike: sxc.hu)

Vprašanje:

Kakšna je cena storitve obveznega večstranskega pobota? Kako dolžnik opravi prijavo v sistem obveznega večstranskega pobota? Katere podatke dolžnik navede v prijavi? Kako lahko prekličemo in popravimo prijave?

Odgovarja AJPES:

Obvezni večstranski pobot ureja 2. podpoglavje IV. poglavja Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP), in sicer:

 • postopek prijave denarne obveznosti dolžnika v sistem obveznega večstranskega pobota,
 • urnik obveznega večstranskega pobota,
 • način, popravo in preklic vnosa,
 • obdelavo podatkov v sistemu,
 • preverjanje prijavljenih obveznosti.

Dolžnik, ki je v zamudi s plačilom, je dolžan neporavnano obveznost prijaviti v obvezni pobot le enkrat, in sicer le v tisti krog pobota pri AJPES, ki sledi datumu nastanka zamude pri poravnavi njegovih obveznosti. Obveznost ali preostanek obveznosti, ki je dolžniku ni uspelo pobotati v obveznem pobotu pri AJPES, je ta dolžan poravnati na druge načine, vključno z možnostjo ponovne prijave v prostovoljni večstranski pobot pri AJPES ali pri katerem koli drugem upravljavcu sistema večstranskega pobota.

V posameznem krogu večstranskega pobota AJPES za zagotovitev večjih učinkov pobota istočasno izvaja tako obvezni pobot kot tudi neobvezni (prostovoljni) pobot. Dolžniki lahko tako istočasno oddajo prijave tako v obvezni kot tudi neobvezni večstranski pobot. Več >>

Cena storitve

Cena storitve obveznega večstranskega pobota je določena v Tarifi nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota. Tarifa je enaka ceni, ki jo AJPES zaračunava pri izvajanju neobveznega (prostovoljnega) večstranskega pobota, to je v višini ene tisočinke (1 ‰) od dejansko pobotanega zneska obveznosti, pri čemer najmanjše plačilo znaša 2,60 EUR.

Prijava v sistem obveznega večstranskega pobota

Dolžnik prijavlja obveznosti v večstranski pobot na prek spletne aplikacije ePOBOT. Več >>

Prijavljanje obveznosti v obvezni večstranski pobot

Dolžnik v prijavi navede naslednje podatke:

 • davčno številko upnika,
 • datum in številko računa,
 • datum začetka teka plačilnega roka (neobvezen podatek),
 • datum nastanka zamude (za podrobnejšo obrazložitev glej Opredelitev zamude),
 • znesek neporavnane obveznosti po računu in
 • zaporedno številko prijave

Dolžnik je lahko v prehodnem obdobju (tri mesece po uveljavitvi ZPreZP) v prijavi v obvezni večstranski pobot za posameznega upnika navedel le skupni znesek denarne obveznosti in davčno številko upnika, v svojih evidencah pa vodil ostale podatke iz prvega odstavka 17. člena ZPreZP (datum in številko računa, datum nastanka zamude, znesek neporavnane obveznosti po računu, neobvezno pa še datum začetka teka plačilnega roka).

Dolžnik lahko prijavo vloži z vnosom v elektronski obrazec ali z uvozom podatkov iz XML ali TXT datoteke, ki jo pripravi na podlagi podatkov iz svojega informacijskega sistema v predpisani strukturi. Več >>

Preklic in popravljanje prijave

Dolžnik lahko v sistemu večstranskega pobota prekliče vse ali posamezne v večstranski pobot prijavljene obveznosti tako, da že oddano prijavo prekliče do datuma in ure, ki jo AJPES določi kot rok za zaključek sprejemanja prijav v posamezni krog pobota. Po preklicu prijave lahko dolžnik izbriše že prijavljene obveznosti ali doda nove obveznosti ter prijavo ponovno odda.

Vir: ajpes.si

shranjeno pod:
Prijavi se na e-novice!