Študentski servisi in dohodnina za leto 2011

Avtor — 18.01.2011
V nadaljevanju boste izvedeli, kdo lahko dela preko študentskega servisa, nekaj več o napotnicah, o priporočenih urnih postavkah in o letni obdavčitvi dohodnine za lansko leto in za leto 2011.
Študentski servisi in dohodnina za leto 2011

Kdo vse lahko dela preko študentskega servisa (slika: sxc.hu)?

Kdo lahko dela preko študentskega servisa?

Študentski servis lahko posreduje začasna in občasna dela za:

 • osebe, ki so dopolnile 15 let starosti in imajo status dijaka ali študenta v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS),
 • osebe, ki so udeleženci izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,
 • državljane Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini,
 • osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na podlagi vpisa na visokošolski zavod pridobile status študenta s pričetkom novega šolskega leta,
 • študente tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v RS.

Študentje, ki pavzirajo ne morejo delati preko študentskih servisov.

Izredni študentje pa so po statusu izenačeni z rednimi, tako da lahko brez dodatnih obveznosti ali omejitev delajo preko študentskega servisa.

Izredni dijaki (torej udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja) lahko opravljajo začasna ali občasna dela preko študentskih servisov, če niso zaposleni oziroma vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. Izredni dijaki lahko opravljajo začasna in občasna dela preko študentskih servisov vse do dopolnjenega 26. leta starosti.

 

Napotnice

Napotnica študentskega servisa je pravna podlaga za delo dijaka ali študenta v podjetju. Napotnico izda študentski servis ter kopijo le-te na dan izstavitve posreduje Inšpektoratu RS za delo.

Napotnico za delo mora študent dvigniti že pred pričetkom dela in jo posredovati delodajalcu. V kolikor inšpekcija ugotovi, da študent dela v nekem podjetju brez napotnice, sta kaznovana tako podjetje kot študent. Ker je delo brez napotnice delo na črno, so denarne kazni za take prekrške za podjetje in za študenta visoke.

Ko je delo opravljeno, podjetje izpolni in ožigosa napotnico, in dva izvoda vrne na študentski servis. To je potrdilo, da se podjetje strinja s plačilom zneska študentu, ki je naveden na napotnici in je skupaj z računom tudi izterljiv.

 

Poznamo dve vrsti napotnic:

 1. Stalna napotnica velja za daljše obdobje (od dneva izdaje napotnice dalje in največ eno leto oz. do preteka statusa dijaka ali študenta) in je namenjena študentom, ki delajo dlje časa (lahko tudi s prekinitvami). Na eno stalno napotnico se lahko obračuna več nakazil.
 2. Navadna napotnica je namenjena obračunu dela za krajše obdobje.

 

V večini študentskih servisov lahko študent/dijak napotnico naroči na več načinov:

 • preko osebnega spletnega servisa,
 • s telefonskim klicem v poslovalnico študentskega servisa, kamor je včlanjen,
 • z osebnim obiskom v poslovalnici ali
 • po faxu.

 

Urne postavke

Urne postavke se razlikujejo, odvisno od zahtev in pričakovanj delodajalca. E-študentski servis je na svoji spletni strani objavil pregled najpogostejših dijaško – študentskih del in predlagane urne postavke.

 • Urne postavke za preprosta dela se gibljejo od 3,2 evra za pakiranje, lepljenje in deklariranje do 6,5 evrov in več za delo na gradbišču ter 5,5 evrov in več za selitve.
 • Urne postavke za strokovna dela se gibljejo od najnižje 3,4 evra za opravljanje gostinskih del pa do 8,5 evrov in več za sestavljanje in servisiranje računalnikov.
 • Pri visoko strokovnih delih se urne postavke gibljejo od 3,6 evrov za vzgojitelje do 6,3 in več za delo učitelja, vaditelja, demonstratorja ali programerja. Prevajanje prav tako sodi v zadnjo kategorijo, vendar se plačilo za prevajanje obračunava po straneh in je odvisno od zahtevnosti jezika (postavka na prevedeno stran se giblje od 15 evrov dalje).

 

Akontacija dohodnine

Po zakonu se akontacija ne odvaja za izplačila do vključno 400 evrov, če študent ali dijak izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo. Če jih ne izpolnjuje, ali če je izplačilo višje, je akontacija 22,5%. Lahko se zgodi, da je študent delo opravil v času, ko je izpolnjeval pogoje za priznanje posebne osebne olajšave, nakazilo pa je bilo opravljeno izven statusa. V takšnem primeru se akontacija ne odvede, v kolikor je izplačilo v višini do vključno 400 evrov.

Rezidentom se akontacije ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 88,88 evrov (akontacija se ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 evrov).

Nerezidentom se akontacija odvaja ob vsakem izplačilu. Tisti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložijo na DURS zahtevo za povračilo akontacije.

 

Letna obdavčitev dijaka/študenta v letu 2010

V letu 2010 je bila priznana posebna osebna olajšava v višini 3.100,17 evrov, kar v praksi pomeni neobdavčen zaslužek preko študentskega servisa v višini 3.444,63 evrov. Pogoj za koriščenje te olajšave je status študenta/dijaka in starost do 26 let oz. izpolnjevanje določenih pogojev.

Vsem, ki ne želijo, da jih starši uveljavljajo kot vzdrževane družinske člane, je priznana tudi
splošna olajšava, kar v praksi (olajšava + normirani stroški) pomeni neobdavčen zaslužek v višini:

 • najmanj 3.444,63 evrov (pri skupnem letnem zaslužku nad 11.800,00 evrov),
 • 4.608,32 evrov (pri zaslužku med 10.200,00 in 11.800,00 evrov) in
 • 6.800,00 evrov (pri zaslužku pod 10.200,00 evrov).

 

V primeru uveljavljanja obeh omenjenih olajšav (posebne osebne olajšave in splošne olajšave) se ob priznanih 10% normiranih stroških prag neobdavčenih zaslužkov dvigne na 10.200,00 evrov.

Tako ste lahko v letu 2010 neobdavčeno zaslužili:

 • Vzdrževani družinski člani s statusom 3.444,63 evrov (v kolikor ste znesek presegli, znaša dohodnina 14,4% le od zneska preseganja).
 • Nevzdrževani družinski člani s statusom 10.200,00 evrov (pri preseganju navedenega zneska znaša dohodnina le od zneska preseganja: v kolikor je skupni letni zaslužek do 11.800,00 evrov, znaša dohodnina 14,4% plus 309,15 evrov; v kolikor pa je skupni letni zaslužek nad 11.800,00 evrov, znaša dohodnina 14,4% plus 476,75 evrov).
 • Nevzdrževani družinski člani brez statusa ste lahko zaslužili 6.800,00 evrov (pri preseganju zneska znaša dohodnina le od zneska preseganja 14,4%, v kolikor je skupni letni zaslužek do 10.200,00 evrov).

 

Letna obdavčitev dijaka/študenta v letu 2011

V letu 2011 je priznana posebna osebna olajšava v višini 3.143,57 evrov, kar v praksi pomeni
neobdavčen zaslužek preko študentskega servisa v višini 3.492,86 evrov. Pogoj za koriščenje te olajšave je tako kot leto prej, status študenta/dijaka in starost do 26 let oz. izpolnjevanje določenih pogojev.

Vsem, ki ne želijo da bi jih starši uveljavljali kot vzdrževane družinske člane, bo priznana tudi splošna olajšava, kar v praksi (olajšava + normirani stroški) pomeni neobdavčen zaslužek v višini:

 • najmanj 3.492,85 evrov (pri skupnem letnem zaslužku nad 11.965,20 evrov),
 • 4.673,04 evrov (pri zaslužku med 10.342,80 in 11.965,20 evrov) in
 • 6.895,20 evrov (pri zaslužku pod 10.342,80 evrov).

 

V primeru uveljavljanja obeh omenjenih olajšav (posebne osebne olajšave in splošne olajšave), se ob priznanih 10% normiranih stroških prag neobdavčenih zaslužkov dvigne na 10.342,80 evrov.

Tako boste lahko v letu 2011 neobdavčeno zaslužili:

 • Vzdrževani družinski člani s statusom 3.492,86 evrov (v kolikor boste znesek presegli, znaša dohodnina 14,4% le od zneska preseganja).
 • Nevzdrževani družinski člani s statusom 10.342,80 evrov (pri preseganju navedenega zneska znaša dohodnina le od zneska preseganja: v kolikor je skupni letni zaslužek do 11.965,20 evrov, znaša dohodnina 14,4% plus 313,47 evrov; v kolikor pa je skupni letni zaslužek nad 11.965,20 evrov, znaša dohodnina 14,4% plus 483,42 evrov).
 • Nevzdrževani družinski člani brez statusa pa 6.895,20 evrov (pri preseganju zneska znaša dohodnina le od zneska preseganja 14,4%, v kolikor je skupni letni zaslužek do 10.342,80 evrov)

 

Viri: Agencija M servis, E Študentski servis, Študentski servis Maribor


Oznake: