Ugoden kredit v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi

Avtor — 21.07.2014
SID banka je pred nedavnim objavila Program za financiranje naložb v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij 2014-2015, kjer lahko dobite ugoden kredit v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi.
Ugoden kredit v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi

Ugoden kredit v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi (Vir slike: Freeimages.com)

Cilj 5,3 milijona evrov vrednega programa je spodbujati naložbe omenjenih podjetij s področja učinkovite rabe energije.

 1. Za kredit v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja.
 2. Podjetje mora poslovati najmanj dve polni leti (24 mesecev).
 3. Celotna vrednost projekta mora biti najmanj 250.000 evrov in največ 1.000.000 evrov.
 4. Za posamezen projekt lahko pridobite kredit z ročnostjo od 3 do 12 let v višini od 187.500 do 750.000 evrov in od 22.500 do 90.000 evrov evropskih nepovratnih sredstev.
 5. Kredit lahko predstavlja največ 75 % projekta, nepovratna sredstva pa lahko predstavljajo največ 12 % kreditnih sredstev.
 6. Nepovratna sredstva in kredit lahko skupaj znašajo največ 85% vrednosti projekta.
 7. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 5,0 (glede na podatke dane na Ajpes).
 8. Razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 2,0.
 9. Razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 2,0.  
 10. Moratorij največ 1 leto.
 11. Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka.

Prijavljeni projekt mora izpolnjevati vsaj enega izmed sledečih kriterijev:

a) Količnik prihranka energije (KPE) na letni osnovi je minimalno  30 % za zgradbe in 20 % v vseh ostalih primerih.

b) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (ZTP) merjeno v tonah ekvivalenta CO2 je enako ali večje kot 20 %.

Primerni naložbeni projekti: naložbe v daljinsko ogrevanje ali daljinsko hlajenje, naložbe v energetsko učinkovitost novih zgradb, naložbe v energetsko učinkovitost v industrijskih objektih in naložbe v visoko učinkovitostjo kogeneracije toplote in energije.

Rok za prijavo: 30. september 2014.

S spodbudo lahko upravičenec krije le naložbo v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, oboje le v obsegu količine in cene enote brez davka na dodano vrednost.

Vir: Kristina Kočet, Tiko pro d.o.o.


Oznake: , ,