Uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2007

Avtor — 28.09.2007
V nedeljo, 30.9.2007, se konča zbiranje prošenj za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2007.
Uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2007

Nova davčna zakonodaja omogoča davčnim zavezancem namenitev do 0.5% dohodnine enemu ali večim upravičencem.

Seznam upravičencev je že objavljen, vendar kot že omenjeno, bo dokončni seznam znan po 30.9.2007.

Po zakonu o dohodnini (ZdoH-2), natančneje 142.členu, so do namenitva dela dohodnine upravičeni sledeči subjekti:

 • subjekti ki opravljajo splošno koristne namene. To so humanitarni nameni (tudi varstvo človekovih pravic), varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, , invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni.

Kakšni so ti, drugi nameni?
To so nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije (davčnih zavezancev v Sloveniji – pravnih in fizičnih oseb), ki so po POSEBNIH PREDPISIH ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot NEPROFITNIH dejavnosti IN katerim je s posebnim ZAKONOM ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali je določeno, da je njihova dejavnost  v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Za rezidente se ne štejejo pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.

 • politične stranke
 • reprezentativni sindikati

Torej, če menite da vaš zavod, društvo, oziroma vaša dejavnost kot taka odgovarja zgornjim kriterijem (npr. ste NEPROFITNA DEJAVNOST, ki ji je s ZAKONOM oziroma na podlagi posebnega zakona priznan poseben status ali je določeno, da je vaša dejavost v JAVNEM INTERESU oz. DOBRODELNA) ste upravičeni do namenitve dela dohodnine.

Kako?
Obrnite se na ministrstvo oziroma vladno službo, ki ureja področje vašega delovanja (če delujete na področju gospodarstva npr. se obrnete na Ministrstvo za gospodarstvo, oziroma na odgovorni direktorat ministrstva). To bo pri izpolnjevanju pogojev Ministrstvu za finance predlagalo, da se tak subjekt uvrsti na seznam upravičencev do donacij za leto 2007.

V vaši prošnji navedite sledeče podatke:

 • davčna številka oz. druga številka s katero organ kateremu pošiljate prošnjo razpolaga,
 • številko transakcijskega računa (prav tako, če organ kateremu pošiljate prošnjo z njo razpolaga),
 •  ime oz. naziv,
 • naslov sedeža.

 

Poleg navedenih podatkov navedite tudi vašo utemeljitev, zakaj ste upravičeni do uvrstitve na seznam (sklicujoč se na odgovarjajoče zakone, člene in predpise, ki urejajo vaš položaj.)

 

Ponavljamo, časa imate samo še do nedelje, 30.9.2007!

 

Viri:

 • Zdoh-2, 142.člen
 • Vladna uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije
 • DURS
 • Ministrstvo za gospodarstvo