V teku je vpis v javno evidenco subjektov inovativnega okolja

Avtor — 18.07.2016
Enkrat letno se na podlagi javnega poziva opravi vpis in podaljšanje vpisa univerzitetnih inkubatorjev, podjetniških inkubatorjev in tehnoloških parkov v evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo v Sloveniji vodi SPIRIT.
V teku je vpis v javno evidenco subjektov inovativnega okolja

V teku je vpis v javno evidenco subjektov inovativnega okolja (Vir slike: Pixabay.com)

Evidenca je sestavljena iz evidence A in B, pomeni pa evidenco vseh subjektov, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1)V evidenco B so vpisani subjekti, ki izpolnjujejo minimalne pogoje v skladu s Pravilnikom, v evidenco A pa so vpisani subjekti, ki imajo poleg minimalnih pogojev zagotovljeno tudi ustrezno infrastrukturo in izpolnjujejo še dodatne pogoje v skladu s Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja

Pogoji za vpis v evidenco so navedeni v Pravilniku, in sicer:

Rok za oddajo vloge je 16. september 2016.

  • za evidenco B v 6. členu Pravilnika,
  • za evidenco A v 5. členu Pravilnika ter v skladu s tem členom tudi v 6., 7., 8. in 9. členu Pravilnika.

Pogoji za vpis so razvidni tudi iz Obrazcev 3 do 6, ki so sestavni del tega javnega poziva. Enaki pogoji veljajo tudi za podaljšanje vpisa v evidenco. 

Vpis in podaljšanje vpisa v evidenco se opravi enkrat letno na podlagi javnega poziva

Rok za oddajo vloge za vpis in podaljšanje vpisa subjektov v evidenco je 16. september 2016. Za podaljšanje vpisa v evidenco A ali B je potrebno vlogo predložiti enkrat na dve leti. O vpisu oz. podaljšanju vpisa v evidenco bodo predlagatelji obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma za predložitev vlog.

V primeru, da subjekt, ki je vpisan v evidenco A, po dveh letih ne poda vloge za podaljšanje vpisa, se subjekt v naslednjem koledarskem letu izbriše iz evidence A in vpiše v evidenco B. SPIRIT o vpisu v evidenco B z dopisom obvesti subjekt. V primeru, da se subjekt nahaja v evidenci B, se po preteku dveh let brez predložene vloge za podaljšanje vpisa v evidenco, izbriše iz evidence. SPIRIT s sklepom obvesti subjekt o izbrisu iz evidence. Zoper sklep o izbrisu lahko izbrisani subjekt poda pritožbo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vir: SPIRIT Slovenija

Oznake: ,