Vzpodbude za zaposlovanje invalidov

Avtor — 18.11.2013
Na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) je bil ustanovljen Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ki se ukvarja s problematiko zaposlovanja invalidov.
Vzpodbude za zaposlovanje invalidov

Vzpodbude za zaposlovanje invalidov. (Vir slike sxc.hu)

Vlada Republike Slovenije je na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju ZZRZI) sprejela Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Slednji odloča o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev, predvsem pri nadzoru nad izpolnitvijo obveznosti zaposlovanja določenega števila invalidov, subvencioniranju plač invalidov, stroških prilagoditve delovnega mesta, storitvah v podpornem zaposlovanju in drugih finančnih vzpodbudah v skladu z ZZRZI.

Sklad zagotavlja vrsto finančnih vzpodbud in sicer:

 • subvencije plač invalidom
 • plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo invalida
 • plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju
 • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov
 • nagrade za preseganje kvote
 • letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov
 • druge vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanje delovnih mest za invalide in druge razvojne vzpodbude

Kvota in kvotni sistem

Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana v Sloveniji in zaposluje najmanj 20 zaposlenih. Zavezanec za kvoto ni tuje diplomatsko in konzularno predstavništvo, invalidsko podjetje in zaposlitveni center.

Kvota je obvezni delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih delavcev pri posameznem delodajalcu. Med zaposlene štejejo prijavljeni v zavarovanje na obrazcih M-1.

V skupno število zaposlenih se štejejo tudi družbeniki zasebnih družb in zavodov v Sloveniji, ki so poslovodne osebe na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu, samostojni podjetniki posamezniki in druge osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo poklicno oziroma drugo dovoljeno dejavnost ter so na teh podlagah zavarovani.

V kvoto se štejejo invalidi, ki jih delodajalci prijavijo v zavarovanje kot invalide skladno z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide z mesecem, v katerem delodajalec opravi prijavo podatka o invalidnosti na ZZZS.

Povezava: Pripomoček za izračun kvote >>

Ustanovitev invalidskega podjetja >>

Prekršek zaradi neplačevanja obveznosti iz naslova kvote:

 • Z globo od 400 evrov do 41.700 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če ne izpolnjuje obveznosti plačevanja prispevka za neizpolnjevanje kvote iz 65. člena ZZRZI.
 • Z globo od 1.200 evrov do 41.700 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če se z navajanjem napačnih podatkov skuša izogniti izpolnjevanju kvote oziroma plačevanju obveznosti zaradi neizpolnjevanja kvote iz 63. in 65. člena ZZRZI.
 • Z globo od 400 evrov do 2.000 se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, z globo v višini od 800 evrov do 4.100 evrov pa odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek zaradi neplačevanja obveznosti iz naslova kvote.

Vzpodbude, ki so vezane na izpolnitev kvote – oprostitev plačila prispevkov

Upravičenci do oprostitve plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide nad kvoto so delodajalci:

 • z najmanj 20 zaposlenimi in presegajo kvoto
 • z manj kot 20 zaposlenimi in zaposlujejo invalide
 • samozaposleni invalidi

Oprostitev plačila prispevkov PIZ po odločbi Sklada velja za ves čas preseganja kvote. Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, nastale pri istem delodajalcu, delodajalec za takšnega invalida ni upravičen uveljavljati oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko pa ga všteva v kvoto.

*Samozaposleni invalidi, ki si ne izplačujejo plače, morajo v primeru uporabe oproščenih prispevkov za namen iz 61. člena ZZRZI upoštevaje določila 41. in 42. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah, upoštevati merila in pogoje, ki veljajo za pravilo »de minimis« in so podrobneje določeni v uredbi, ki določa višino kvote za zaposlovanje invalidov za delodajalce.  

Vzpodbude, ki niso vezane na izpolnitev kvote – subvencija plače

Subvencija plače je pravica invalida, zaposlenega v zaščitni zaposlitvi, lahko pa tudi v podporni zaposlitvi ali v invalidskem podjetju. Osnova za izračun subvencije plače invalida je minimalna plača. Višina subvencije plače invalida je odvisna od stopnje invalidnosti oziroma njegovega doseganja delovnih rezultatov.

Delodajalec mora pri plači invalida, zaposlenega v podporni zaposlitvi ali v invalidskem podjetju, ki ima pravico do subvencije plače upoštevati, da plača, ki jo invalidu izplača za opravljeno delo in subvencija plače, izplačana po ZZRZI, skupaj predstavljata plačo delovnega mesta, za katerega ima invalid sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oziroma najmanj minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.

Invalidi so upravičeni do naslednjih odstotkov subvencije plače glede na obliko zaposlitve:

 • v zaščitni zaposlitvi od 30% do 70% minimalne plače
 • v podporni zaposlitvi od 5% do 30% minimalne plače
 • v invalidskem podjetju od 5% do 30% minimalne plače

Več o samih postopkih pridobitve finančnih spodbud za zaposlovanje invalidov si lahko preberete na spletni strani Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Relevantne zakonske določbe

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov (74. člen ZZRZI):

»(1) Delodajalci so za invalide, ki jih zaposlujejo nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu, na podlagi odločbe Sklada oproščeni plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za delodajalce, ki zaposlujejo manj kot 20 delavcev in za samozaposlene invalide.

(3) O pravici iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča Sklad, pritožbe pa rešuje ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.

(4) Prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz prvega in drugega odstavka tega člena prikazuje delodajalec oziroma samozaposleni invalid na posebnem kontu in jih kot odstopljena sredstva uporabi za namene iz prve, druge, tretje, četrte, šeste in osme alinee 61. člena tega zakona.

(5) Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pokriva prispevke iz prejšnjega odstavka Republika Slovenija iz proračuna.

(6) Neposredni uporabniki državnega proračuna niso upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po določbah tega člena.«

Nagrade za preseganje kvote (75. člen ZZRZI):

»(1) Vlada Republike Slovenije v uredbi iz tretjega odstavka 62. člena tega zakona določi višino in čas prejemanja nagrade delodajalcu, ki zaposluje več invalidov, kot je določeno s kvoto in delodajalcu, ki zaposluje manj kot 20 delavcev in ima zaposlene invalide, pod pogojem, da njihova invalidnost ni nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu.

(2) Sklad na vlogo delodajalca izda odločbo o višini denarne nagrade.

(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.

(4) Neposredni uporabniki državnega proračuna niso upravičeni do nagrade za preseganje kvote po določbah tega člena.«

Subvencije plač invalidom (68. člen ZZRZI):

»(1) Subvencija plače je pravica invalida, zaposlenega na zaščitenem delovnem mestu, lahko pa tudi v podporni zaposlitvi in v invalidskem podjetju, ki jo uveljavlja invalid pri Skladu zaradi doseganja nižjih delovnih rezultatov, ki so posledica njegove invalidnosti.

(2) O pravici do subvencije plače zaposlenemu invalidu odloča Sklad, pritožbe pa rešuje ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«

Vir: Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov