Za letna poročila je odgovoren direktor

Avtor — 29.03.2012
V mesecu marcu bo morala večina poslovnih subjektov na AJPES predložiti podatke iz letnih poročil za namene državne statistike, zagotovitve javnosti ter tudi za davčni namen. Vendar previdno - za oddajo in resničnost letnih poročil ne odgovarja računovodstvo, temveč poslovodstvo.
Za letna poročila je odgovoren direktor

Za letna poročila je odgovoren direktor (Vir slike: sxc.hu)

Člen 60.a, ki je bil z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) dodan leta 2008, namreč določa, da morajo letno poročilo in njegove sestavne dele podpisati vsi člani poslovodstva družbe.

Omenjeni člen tudi določa, da morajo člani organov vodenja in nadzora družbe skupno zagotavljati, da so letna poročila z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljena in objavljena v skladu z ZGD-1 in računovodskimi standardi:

  • SRS – slovenski računovodski standard ali
  • MSRP – mednarodni standardi računovodskega poročanja.

Kdo so zavezanci za poročanje?

Letna poročila oziroma podatke iz letnih poročil morajo predložiti:

  • gospodarske družbe (kapitalske družbe, osebne družbe, zadruge, podružnice tujega podjetja, gospodarska interesna združenja in druge organizacijske oblike, ki vodijo poslovne knjige in sestavijo letna poročila na način, kot velja za gospodarske družbe),
  • zadruge,
  • samostojni podjetniki, razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov,
  • pravne osebe javnega prava (določeni in drugi uporabniki enotnega kontnega načrta), to je za javne zavode, proračune in druge pravne osebe javnega prava,
  • nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, to je za ustanove, politične stranke, sindikati, itd.,
  • društva.

Roki za predložitev letnih poročil

Roki za predložitev letnih poročil so naslednji:

Vrsta poslovnega subjekta Za zagotovitev javnosti podatkov Za državno statistiko
Gospodarske družbe

Letna poročila – 3 mesece po koncu poslovnega leta;

Revidirana in konsolidirana letna poročila – 8 mesecev po koncu poslovnega leta

do konca meseca marca
Zadruge Letna poročila, revidirana in konsolidirana letna poročila – 8 mesecev po koncu poslovnega leta do konca meseca marca
Samostojni podjetniki 3 mesece po koncu poslovnega leta (oziroma do konca meseca marca za preteklo leto) do konca meseca marca
Pravne osebe javnega prava do konca meseca februarja do konca meseca februarja
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava do konca meseca februarja do konca meseca februarja
Društva

Letna poročila – do konca meseca marca

Revidirana letna poročila – do konca meseca avgusta

do konca meseca marca

Če je zadnji dan v mesecu februarju oziroma marcu nedelja, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan. Če je poslovno leto enako koledarskemu, je rok za predložitev letnih poročil za oba namena enak (razen za revidirana in konsolidirana letna poročila).

Vir: AJPES in ZGD-1


Oznake: , , , ,