Zakaj zaposlovati preko kadrovske agencije?

Avtor Klemen Primožič in Leon Žunec — 18.07.2013
Komentiraj!
Zaradi negotovih razmer na trgu in večanja konkurence so podjetja v današnjih časih prisiljena iskati nove, fleksibilnejše načine zaposlovanja. Ena izmed takšnih rešitev je zaposlovanje preko kadrovske agencije.
Zakaj zaposlovati preko kadrovske agencije?

Zakaj zaposlovati preko kadrovske agencije? (Vir slike: sxc.hu)

Pomemben del prilagajanja novim razmeram je prehod od tradicionalnih oblik zaposlovanja k novejšim, fleksibilnejšim oblikam, ki so lahko za delodajalce, pa tudi za zaposlene, ugodnejše. Vse pomembnejšo vlogo v takšnih razmerah na trgu tako pridobivajo agencije za posredovanje delovne sile.

Zaposlovanje delavcev preko agencije za posredovanje delovne sile je posebna oblika zaposlovanja, ki omogoča delodajalcem večjo fleksibilnost pri načrtovanju delovnega procesa, nižanje stroškov ob zmanjšanju obsega dela ter boljšo odzivnost na nepredvidene spremembe v delovnem procesu.

Zakon o urejanju trga dela RS (Ur.l. RS, 80/2010) v 16. členu določa kot eno izmed storitev na trgu dela posredovanje zaposlitve, v 85. členu pa določa, da je za opravljanje takšnih storitev na trgu dela potrebno pridobiti koncesijo, ki jo na podlagi javnega razpisa podeli Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS. Področje delovanja agencij za posredovanje delovne sile podrobneje ureja Pravilnik RS o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 106/2010), ki določa pogoje, pod katerimi se podjetje sploh lahko vpiše v register ter opravlja storitve na področju posredovanja delovne sile drugim uporabnikom.

Za takšno obliko zaposlovanja je značilno tripartitno pogodbeno razmerje, kjer imajo posredovani delavci pogodbo o zaposlitvi podpisano z agencijo, ta pa ima z uporabnikom podpisano pogodbo o sodelovanju. Delavec je tako zaposlen v agenciji in ta ga napoti k uporabniku, kjer delavec delo dejansko opravlja. Pogodbeno razmerje med delavcem in agencijo ureja Zakon o delovnih razmerjih RS (ZDR-1, Ur.l. RS, št. 21/2013), ki v členih 59-63 določa posebnosti delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku.

Za uporabnike, pri katerih delavci opravljajo delo, takšna oblika zaposlovanja prinaša številne prednosti. Podjetje si z najemom agencije za posredovanje delovne sile skrajša postopke pri izbiri novih sodelavcev, saj agencije praviloma vodijo baze iskalcev zaposlitve, iz katerih izberejo primerne kandidate ter opravijo celoten selekcijski postopek, s katerim pridobijo najprimernejše posameznike za določeno delovno mesto.

Ob izbiri primernega kandidata agencija vodi celoten zaposlitveni postopek, ureja vso dokumentacijo, zdravniški pregled, prijavo v zavarovanja; v trajanju zaposlitve ureja tudi celotno kadrovsko evidenco ter plačila. Prav tako je uporabniku močno olajšano ravnanje z neustreznimi kadri, saj je v primerih, ko delavec ne izpolnjuje pričakovanih delovnih rezultatov, kadar koli možna zamenjava z ustreznejšim, ki ga prav tako zagotovi agencija.

Uporabnik lahko torej z najemom agencije za posredovanje delovne sile prenese celotno kadrovsko področje svojega podjetja na agencijo ter si s tem močno zniža stroške delovnega procesa, saj v podjetju tako ni več potrebe po sodelavcih s specifičnimi znanji s področja delovnega prava ter kadrovanja, delovna sila je fleksibilnejša in večina tveganj, ki izhaja iz delovno-pravnih procesov, se prenese na agencijo.

Agencija za posredovanje delovne sile predstavlja torej v razmerah na današnjem trgu veliko prednost, ki se je, morebiti zaradi nepoznavanja morebiti zaradi strahu pred uporabo novih oblik zaposlovanja, v Sloveniji poslužuje manj podjetij v primerjavi s tujino. V želji po konkurenčnosti bo prilagajanje delovne sile novim oblikam dela in potrebam po dinamičnih delovnih procesih nuja, zato bo zaposlovanje preko agencij za posredovanje nedvomno postajalo vedno bolj privlačna in za rastoča podjetja ključna sestavina za poslovni uspeh.

Avtorja članka sta Klemen Primožič in Leon Žunec, www.zaposlitev-paksima.com

Prijavi se na e-novice!