Zavod za zaposlovanje in spodbude za zaposlovanje

Avtor Borut Borštnik — 20.04.2010
Komentiraj!
V nadaljevanju objavljamo nekaj trenutno najbolj aktualnih pomoči Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije za spodbujanje nezaposlenosti. Pomoči je kar nekaj, trenutno so najbolj aktualne subvencije za samozaposlitev.
Zavod za zaposlovanje in spodbude za zaposlovanje

Spodbude Zavoda za zaposlovanje za povečanje zaposlenosti.

Brezposelni, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, se lahko vključujejo v različne programe aktivne politike zaposlovanja, če je njihova vključitev v program smiselna in možna ter če ustrezajo ciljnim skupinam programa.

Aktivna politika zaposlovanja omogoča delodajalcem, da pridobijo finančne ugodnosti za usposabljanje in zaposlitev brezposelnih. Trenutno lahko delodajalci pridobijo sredstva v okviru naslednjih programov oziroma javnih razpisov:

Javni razpis je namenjen spodbujanju zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, s pomočjo subvencije, ki se dodeli delodajalcem. Na razpis se lahko prijavijo tržni delodajalci, ki so v preteklem poslovnem letu več kot polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu.

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin razpisa, med katerimi so starejši od 50 let, mlajši od 25 let, iskalci prve zaposlitve, mlajši od 30 let z univerzitetno izobrazbo, tisti s končano osnovno in nižjo poklicno šolo ter tisti, ki so 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih prijavljeni v evidencah Zavoda (razen vključenih v javna dela).

Subvencija znaša 4.000 EUR in se delodajalcem izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe za polni delovni čas. Takšno zaposlitev morajo delodajalci ohraniti najmanj eno leto.

Javni razpis sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na javni razpis se lahko prijavijo tržni ali netržni delodajalci, ki se lotevajo novih ali inovativnih projektov na naslednjih področjih: socialno vključevanje ranljivih skupin, spoštovanje človekovih pravic, preprečevanje diskriminacije in zagotavljanje enakih možnosti, mediacija na različnih področjih, motivacija in poklicna orientacija, načrtovanje kariere ter usposabljanje in izobraževanje brezposelnih, kultura in kulturna dediščina, razvoj podeželja in turizma, ekologija in varovanje okolja.

Javni razpis omogoča delodajalcem pridobitev subvencije 15.000 EUR za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb za najmanj 18 mesecev za polni delovni čas, po predhodnem 1-mesečnem usposabljanju te osebe na delovnem mestu pri istem delodajalcu.

Ciljna skupina razpisa so dolgotrajno brezposelni, ki so več kot 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, in sicer v evidenci brezposelnih oseb ali v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja. Udeležencem se za usposabljanje na delovnem mestu povrneta dodatek za prevoz (potni stroški) in dodatek za aktivnost (to je za njihovo dejansko prisotnost v programu), delodajalci pa so zaposlenim osebam dolžni zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.

Javni razpis sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na javni razpis se lahko prijavijo tržni ali netržni delodajalci (razen tistih, ki poslujejo v sektorju države). Javni razpis omogoča delodajalcem usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencijo za zaposlitev diplomantov, ki so kot absolventi pri istem delodajalcu uspešno opravili usposabljanje na delovnem mestu.

Usposabljanje traja od 1 do največ 6 mesecev. Delodajalcem se povrnejo upravičeni stroški za usposabljanje absolventov, subvencija 2.000 EUR pa se delodajalcem dodeli za zaposlitev diplomanta za polni delovni čas za najmanj 6 mesecev. Udeležencem se za usposabljanje na delovnem mestu povrne dodatek za aktivnost (to je za njihovo dejansko prisotnost v programu), delodajalci pa so zaposlenim diplomantom dolžni zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.

Javni razpis sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Cilj je pospeševanje zaposlovanja in ponovne delovne vključenosti oseb, katerih znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve. Namen je vključitev brezposelnih oseb v usposabljanje za pridobitev novih znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Usposabljanje lahko traja od 2 do največ 6 mesecev.

Izvajalec usposabljanja lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov za izvedeno usposabljanje. Udeležencem usposabljanja se povrneta dodatek za prevoz (potni stroški) in dodatek za aktivnost, to je za njihovo dejansko prisotnost v programu.

Program usposabljanja na delovnem mestu sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen programa je brezposelnim osebam omogočiti, da pred zaposlitvijo preizkusijo svoja znanja, veščine, spretnosti in delovne navade in pridobijo delovne izkušnje na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Vključitev traja en mesec.

Delodajalec dobi povrnjene stroške za izvedbo delovnega preizkusa do 250 EUR na osebo za obdobje enega meseca, udeleženci pa dodatek za prevoz (potni stroški) in dodatek za aktivnost (3,00 EUR za vsako uro dejanske prisotnosti v programu).

Namen je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, pa tudi drugih brezposelnih oseb za nadomeščanje zaposlenih na porodniškem dopustu ali dopustu za varstvo in nego otroka.

Zavod delodajalcem povrne prispevke delodajalca na izplačane plače v dejanski višini, in sicer na podlagi vloge, ki jo delodajalci predložijo Zavodu v roku 30 dni:

- po izteku 1 leta od zaposlitve težje zaposljive brezposelne osebe oziroma

- po prenehanju porodniškega dopusta ali dopusta za varstvo in nego otroka zaposlenega, namesto katerega so zaposlili brezposelno osebo.

Namen programa je aktiviranje brezposelnih oseb, spodbujanje njihove socialne vključenosti, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti, spodbujanje razvoja novih delovnih mest ter pritegnitev lokalnih skupnosti k reševanju brezposelnosti na njihovem območju.

Na javni razpis za izbor programov javnih del se lahko prijavijo neprofitni delodajalci in organizacije, za izvajanje socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov, katerih cilj ni pridobivanje dobička in s katerimi na trgu ne povzročajo nelojalne konkurence.

Zavod RS za zaposlovanje povrne izvajalcu stroške za programe usposabljanja in izobraževanja udeležencev. Udeleženci so upravičeni do kritja stroškov zdravniškega pregleda, dela plače, izražene v deležu minimalne plače, stroškov prevoza na delo in stroškov prehrane med delom.

 

Subvencija za samozaposlitev

Predvidoma v drugi polovici aprila 2010 bo Zavod RS za zaposlovanje začel izvajati nov program samozaposlovanja, ki brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve omogoča pridobitev subvencije za samozaposlitev.

Osebe, ki imajo poslovno idejo, bodo morale najprej opraviti intervju s svojim svetovalcem zaposlitve in z zunanjim podjetniškim svetovalcem, nato pa se udeležiti brezplačne delavnice priprave na samozaposlitev.

Subvencija se bo lahko dodelila za samozaposlitev v novoustanovljenem poslovnem subjektu za polni delovni čas (razen invalidov, ki se samozaposlijo v skladu z izdano odločbo o invalidnosti). Samozaposlitev bo morala biti realizirana na območju Republike Slovenije in bo morala trajati najmanj 1 leto.

Subvencija bo znašala 4.500 EUR in se bo lahko dodelila za naslednje oblike samozaposlitve:

  • zaposlitev kot direktor v lastniški ali solastniški gospodarski družbi, ki je ustanovljena največ 3 mesece pred datumom samozaposlitve,

  • pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika (s.p.) ali

  • pridobitev statusa osebe, ki z osebnim delom samostojno opravlja dejavnost na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti

Program samozaposlovanja sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij o pogojih za izbor izvajalcev, načinu izvajanja in ciljnih skupinah posameznih programov dobite:

 

Brezposelni se lahko obrnete na svojega svetovalca zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. 

 

Vir: Zavod za zaposlovanje


Potrebujete pomoč pri pisanju razpisne dokumentacije za zgoraj omenjene razpise? 
V ekipi Zavoda mladi podjetnik imamo izkušene strokovnjake, ki so uspešno sodelovali 
že pri večini zgoraj naštetih razpisov. 
Za več informacij pišite na info@mladipodjetnik.si.
Prijavi se na e-novice!