1. javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative MNT-ERA.NET II

Avtor — 08.04.2009

Razpisnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Rok: Rok za oddajo internetne predprijave predloga projekta (”Pre-Proposal”) je 6. 5. 2009 do 12.00 po bruseljskem času. Rok za oddajo pisne prijave predloga projekta (”Full-Proposal”) je 10. 7. 2009.
Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje mednarodnih aplikativnih tržno orientiranih raziskovalnih in razvojnih projektov na področju mikro- in nano- tehnologij, vključno s proizvodnimi tehnologijami.

1. javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative MNT-ERA.NET II

 

Poudarek razpisa je na naslednjih aplikativnih področjih: energetska učinkovitost, predelava materialov, fotonika in elektronika ter medicinske naprave. Podrobnejši pregled področij razpisa je objavljen na www.mnt-era.net.

Pogoji za sodelovanje:

1. Države/regije partnerice:

V okviru tega razpisa sodelujejo evropske regije in države (v nadaljevanju: države/regije partnerice): Avstrija, Baskija (Španija), Ciper, Češka, Finska, Flamska (Belgija), Francija, Luksemburg, Madžarska, Midi Pyrénées (Francija), Nemčija, Nordijske države, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Švedska, Švica, Turčija, Valonija (Belgija) in Velika Britanija/Severna Irska. Seznam morebitnih drugih sodelujočih držav/regij partneric bo objavljen na www.mnt-era.net.

2. Upravičenci:

Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz držav/regij partneric (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

3. Konzorcij:

Nacionalni partnerji pri posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata sodelovati najmanj dva partnerja iz 2 različnih držav/regij partneric, od katerih mora biti 1 koordinator projekta. Partnerji iz držav/regij, ki niso članice MNT-ERA.NET II lahko sodelujejo v konzorciju kot dodatni partnerji, če zagotovijo lastno financiranje.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS za izvedbo tega razpisa je 400.000 EUR bruto letno. Sofinanciranje se zagotavlja za največ 3 leta v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS bo predvidoma sofinanciralo vsaj 3 najboljše projekte. Tri najboljše projekte bo ministrstvo sofinanciralo v višini do 65 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer največ do višine 110.000 EUR bruto letno, ostale pa do porabe sredstev.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu.

Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov.

Obdobje porabe sredstev: predvideni rok začetka sofinanciranja je 1. 1. 2010. Rok trajanja izbranih projektov je največ 36 mesecev (3 leta).

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 23, Datum: 27.3.2009, Stran: 635

Dodatne informacije: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Kontaktna oseba: mag. Taja Cvetko, Tel: 01/478-46-24 (v poslovnem času).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in spletni strani: www.mvzt.gov.si (Javni razpisi).

 

Vir: Japti