Javni razpis “neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09”

Avtor — 08.04.2009
Razpisnik: Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije Rok: Roka za oddajo vlog sta 16. 4. 2009 do 14. ure (1. odpiranje) in 14. 9. 2009 do 14. ure (2. odpiranje). Predmet razpisa: Ministrstvo bo sofinanciralo skupne razvojno-investicijske projekte podjetij in sicer projekte, ki predstavljajo razvoj novega proizvoda in/ali storitve ali razvoj bistveno izboljšanega proizvoda in/ali storitve z višjo dodano vrednostjo.
Javni razpis "neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09"

Razpis poteka v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013. Rezultat projekta mora predstavljati inovacijo za vsa sodelujoča podjetja, ki jo podjetja v skladu s svojim poslovnim interesom po potrebi tudi zaščitijo s pravicami intelektualne lastnine. V okviru skupnih razvojno-investicijskih projektov bodo podprte razvojno-raziskovalne aktivnosti podjetij in z njimi povezane investicije v razvojno-raziskovalno opremo ter v visoko zahtevne tehnološke stroje in opremo, ki so nujni za uspešen razvoj novega proizvoda in/ali storitve.

Namen javnega razpisa je graditev skupnega razvojnega potenciala podjetij za razvoj novih produktov, s katerimi bodo podjetja konkurenčneje nastopala na trgu EU in tujih trgih. Podprti bodo projekti skupine podjetij, ki se za namen izvedbe projekta povezujejo na podlagi skupne razvojne strategije.

Cilj razpisa je sofinancirati vsaj 16 razvojno-investicijskih projektov oziroma nastanek vsaj 1 novega produkta in / ali inovacije na posamezen podprt razvojno-investicijskih projekt. Podprti bodo projekti na katerih bo v okviru razvoja opravljenih vsaj 78.900 raziskovalnih ur (tj. vsaj 46 FTE) v ekvivalentu polnega delovnega časa (1 FTE=1700h), kar je v skladu s cilji, določenimi v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

Pogoji za sodelovanje: Z javnim razpisom se bodo podprli projekti skupine dveh ali več podjetij, ki so organizirane tako, da je eno podjetje nosilno podjetje, ostala podjetja pa so sodelujoča podjetja.

Skupina podjetij mora v okviru razvojno-raziskovalnega dela projekta sodelovati z vsaj eno raziskovalno skupino, pri čemer morajo biti rezultati projektov doseženi pretežno na podlagi lastnih RR aktivnosti podjetij v skupini (vsaj 60% upravičenih stroškov aktivnosti 1 na nivoju projekta).

1. Pogoji za skupine:

Na javnem razpisu lahko kandidira skupina najmanj dveh podjetij, ki niso povezane gospodarske družbe po 527. členu ZGD-1 in pri razvojnem-raziskovalnem delu sodelujejo z vsaj eno raziskovalno skupino, kar skupine podjetij izkažejo v finančnem načrtu, ter izpolnjujejo še naslednje pogoje:

– imajo sklenjen dogovor o sodelovanju v skupini, iz katerega je razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o skupnem projektu in dosegli soglasje o razvojno-raziskovalnih aktivnostih in z njimi povezanimi investicijami, ter določili nosilno podjetje in ga pooblastili;

– da nosilno podjetje v imenu skupine predloži skupno vlogo na razpis (v nadaljevanju tudi vlagatelj) in da v primeru uspešne kandidature na razpisu zastopa skupino in z agencijo sklene pogodbo;

– vsa sodelujoča podjetja se morajo v dogovoru zavezati, da bodo v primeru uspešne kandidature na razpisu na osnovi dogovora o sodelovanju sklenila pogodbo o sodelovanju, v njej formalizirala dogovor o skupnem projektu in jo predložila agenciji v roku, predpisanem s strani agencije.

2. Pogoji za podjetja:

Splošni pogoji za podjetja:

Vsako podjetje v skupini mora izpolnjevati naslednje pogoje, ki so del izjave ob vlogi na razpis:

– je gospodarska družba, registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI (100/07 popr.), 10/08 (ZGD-1A), 68/08 (ZGD-1B) v nadaljevanju ZGD-1);

– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji;

– nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije;

– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;

– ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDTUPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo pogoje iz Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2).

– ni na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08, 55/08 in 91/08);

– nastopa na posameznem odpiranju javnega razpisa RIP 09 samo v eni prijavljeni vlogi (projektu);

– ni nosilno ali sodelujoče podjetje na izbranih vlogah (projektih) zaključenih odpiranj razpisa RIP 09;

Posebni pogoji za nosilno podjetje:

Nosilno podjetje nosi odgovornost proti agenciji za izvedbo celotnega projekta. Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev za podjetja mora nosilno podjetje izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

– nosilno podjetje mora biti podjetje, ki ima nosilno vlogo v skupini in ima hkrati vsaj 20% delež upravičenih stroškov predloženega projekta;

– kontinuirano opravlja svojo dejavnost na dan odpiranja vlog več kot 1 koledarsko leto (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register) in ustvarja promet iz osnovne dejavnosti.

3. Pogoji za raziskovalne skupine:

Raziskovalna skupina, ki bo sodelovala pri izvajanju projekta je skupina, ki je vpisana v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

4. Dodatni pogoji:

Izpolnjeni morajo biti še naslednji pogoji:

– prijavljeni razvojno-investicijski projekt mora obvezno vključevati vsaj 10% raziskovalno razvojne aktivnosti in vsaj 10% investicij;

– iz predloženega finančnega načrta razvojno-investicijskega projekta mora biti razvidno, da so zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov.

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru razvojno-investicijskih projektov, znaša 50.000.000,00 EUR, in sicer 42.500.000,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski sklad za regionalni razvoj in 7.500.000,00 EUR – slovenska udeležba.

Koriščenje nepovratnih sredstev bo možno v obdobju 24 mesecev od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju in sicer v proračunskih letih 2009, 2010 in 2011.

Obdobje za porabo sredstev: posamezni razvojno investicijski projekt iz naslova tega razpisa mora biti zaključen najkasneje v 24 mesecih od dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do 31. 12. 2011 ob upoštevanju dodatnega pogoja, da morajo biti zadnji zahtevki za izplačilo s strani prejemnikov nepovratnih sredstev – podpisnikov pogodbe – poslani agenciji najkasneje do 31. 10. 2011.

Trajanje: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Vloge, ki bodo prispele kasneje kot 14. 9. 2009 do 14. ure, bodo zavržene kot prepozne. Prav tako bodo vloge neodprte vrnjene pošiljateljem v primeru, da se javni razpis zaradi porabe sredstev zapre.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 19, Datum: 13.3.2009, Stran: 491

Dodatne informacije: Uradna spletna stran agencije je: www.tia.si. Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo: v elektronski obliki na naslov: info-RIP@tia.si ali na uradno spletno stran agencije (obrazec za oddajo vprašanj pod razpisno dokumentacijo RIP-09 (FAQ)). Odgovore bo agencija javno objavila na uradni spletni strani. Agencija bo na uradni spletni strani najavila datum odpiranja vsaj 30 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog in vsaj 20 dni pred vsakim rokom za oddajo vlog, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, organizirala informativni dan. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko uradne spletne strani.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je z dnem objave besedila razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnih straneh agencije: www.tia.si in Ministrstva za gospodarstvo: www.mg.gov.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi v času uradnih ur dvignejo tudi v Glavni in splošni pisarni agencije pri Anji Drnovšek od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa.

 

Vir: Japti