Najnovejši razpisi za podjetja in posameznike

Avtor — 31.07.2017
Če vas zanimajo priložnosti za pridobitev povratnih ali nepovratnih sredstev za vaše podjetje, si oglejte pregled aktualnih razpisov z različnih področij za podjetja in posameznike. Pohitite s pripravo dokumentacije, roki za oddajo prijav se hitro približujejo!
Aktualni razpisi, Podjetništvo

Oglejte si najnovejše razpise za podjetja in posameznike. (Vir slike: Picjumbo)

NOVO! Program Usposabljanje na delovnem mestu

Rok: 30. november 2018

Višina razpisanih sredstev: 7,37 milijona EUR

Namen: Cilji javnega povabila so omogočiti usposabljanje predvidoma okrog 4.000 brezposelnim iz ciljnih skupin; ustvariti ali izboljšati zaposlitvene možnosti udeležencem iz ciljnih skupin po zaključenem usposabljanju; povečati konkurenčnost udeležencem iz ciljnih skupin na trgu dela. Posamezno usposabljanje lahko traja 2 meseca (za preprosta delovna mesta) ali 3 mesece (za zahtevnejša delovna mesta). Vsa usposabljanja morajo biti zaključena do 31. marca 2019. Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez sklenjenega delovnega razmerja. V tem času udeležence zavod vodi v evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja. Usposabljanje traja praviloma 8 ur na dan (poln delovni čas delodajalca) in največ 5 dni na teden. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

Upravičenci: Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. V usposabljanje so lahko vključeni starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 3 mesece; starejši od 30 let in prijavljeni med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 12 mesecev; starejši od 30 let s končano največ osnovnošolsko izobrazbo in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece; posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije.

Upravičeni stroški: Delodajalcu so povrnjeni upravičeni stroški. Udeležencu usposabljanja pripadata dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost.

Več informacij >>

NOVO! Sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture

Rok: 8. september 2017

Višina razpisanih sredstev: 15 milijonov evrov do leta 2018

Namen: Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko-poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Dograditev – pomeni dograditev že obstoječe infrastrukture ekonomsko-poslovne cone. Poslovna cona, kjer je potrebna dograditev, nima vse potrebne infrastrukture, ki bi omogočala normalno delovanje cone. Razširitev – pomeni povečanje površin ekonomsko-poslovne cone in izgradnjo infrastrukture na teh površinah.

Upravičenci: Ciljna skupina so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki bodo poslovala v opremljeni / dograjeni / razširjeni ekonomsko-poslovni coni. Upravičenci so občine, ki so tudi investitorji operacije.

Višina sofinanciranja: največ 3 milijone evrov skupaj s sredstvi Evropske unije in proračuna Republike Slovenije.

Več informacij >>

Sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi

Rok: 28. avgust 2017

Višina razpisanih sredstev: milijon EUR (za leta 2017, 2018, 2019 in 2020)

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvajanje aktivnosti, namenjenih spodbujanju podjetništva med mladimi, z usposabljanji in spodbujanjem podjetniških aktivnosti med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28 let starosti, aktivacijo in usmeritvijo njihovih sposobnosti ter spodbujanjem inovativnosti in ustvarjalnosti. Namen javnega razpisa je spodbujati podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi osebami, starimi do vključno 28 let, izkoristiti njihove zmožnosti, spodbujati inovativnost in ustvarjalnost, ter tako doseči večje zaposlovanje mladih oseb. Cilj javnega razpisa je podpreti 2 izbrana projekta, ki bosta v usposabljanje in pomoč pri pripravi podjetniškega načrta vključila brezposelne mlade do vključno 28 let starosti, ter jih s tem in predvidenim svetovanjem po zaposlitvi vsaj 500 spodbudila za zaposlitev v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«.

Več informacij >>

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Rok: 16. avgust 2017

Višina razpisanih sredstev: 5 milijonov EUR

Namen: Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Cilji razpisa so ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP ter spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), sp-ji ali zadruge in socialna podjetja. Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti: oddelek C16 – Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, oddelek C31 – Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Upravičeni stroški: nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb (do 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta); nakup programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in blagovne znamke (do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta); stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Višina sofinanciranja: vsaj 50 tisoč EUR in največ 0,5 milijona EUR

Maksimalna vrednost sofinanciranja: vzhodna kohezijska regija: srednja podjetja 35 %, mikro in mala podjetja 45 %; Zahodna kohezijska regija: srednja podjetja 25 %, mikro in mala podjetja 35 %

Več informacij >>

Dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

Rok: 9. oktober 2017

Namen: Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster).

Upravičenci: Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost in izpolnjujejo mednarodne in nacionalne pogoje za kandidiranje. EUREKA projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Upravičeni stroški: stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih, stroški za službena potovanja, povezana z operacijo, stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija opreme), oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški storitev zunanjih izvajalcev, neopredmetena osnovna sredstva, ki so ali bodo sestavni del razvojnega produkta, posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu (največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov).

Višina sofinanciranja: 40 % upravičenih stroškov za velika in 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja

Več informacij >>

Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6 – TRL 9

Rok: 26. september 2017, 11. maj 2018, 24. september 2019

Višina razpisanih sredstev: 30 milijonov evrov

Namen: Namen razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti (TRL 6 – TRL 9) v podjetjih ali konzorcijih podjetij. Raziskovalno razvojni projekti bodo z nepovratnimi sredstvi podprti z namenom razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije. Cilj razpisa je povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju RRI), ki jih bodo prijavila podjetja ali konzorciji podjetij. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo proizvoda, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Upravičenci: Upravičenci do nepovratnih sredstev so podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja, ki imajo delež kapitala v virih sredstev v enem od zadnjih dveh koledarskih let nad 30 %, mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge, mora zaposlovati vsaj 3 osebe. V primeru konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki nepovratnih sredstev vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.

Upravičeni stroški: stroški plač, stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, stroški znanja in patentov, posredni stroški.

Višina sofinanciranja: velika podjetja: do 25 %, srednje velika podjetja: do 35 %, mikro in mala podjetja: do 45 %

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 0,5 milijona EUR

Več informacij >>

Posojila kmetijskim in gozdarskim projektom

Rok: 28. avgust 2017, 25. september 2017 in 30. oktober 2017

Višina razpisanih sredstev: 3 milijoni evrov

Namen: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje namene:

  • A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu, vključno z namakalnimi sistemi,
  • A2 – projekti kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
  • A3 – projekti na področju gozdarstva (gozdarska tehnologija ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov).

Namen razpisa je spodbujanje projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter gozdarstva. Cilj razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja z izboljšanjem zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanjem proizvodnih stroškov, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.

Upravičenci: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, tj. kmet in izvajajo projekt ter opravljajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma gozdarstva na območju Republike Slovenije. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij >>

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Rok: 31. julij 2017

Višina razpisanih sredstev: 1,5 milijona evrov

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Cilj podukrepa je reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.

Več informacij >>

Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Rok: do zaprtja razpisa

Višina razpisanih sredstev: 2 milijona evrov

Namen: Predmet javnega razpisa je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče in so bila v skladu z ZKme-1, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno. Podpora je namenjena povračilu stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.

Upravičenci: Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po uredbi.

Več informacij >>

Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Rok: do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS

Višina razpisanih sredstev: 300 tisoč evrov

Namen: Predmet javnega poziva je državna pomoč v obliki nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem na območju Republike Slovenije za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju (energetski pregled). Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v malih in srednjih podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost.

Upravičenci: Upravičene osebe po tem javnem pozivu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah, ki nameravajo izvesti energetski pregled ter izpolnjujejo pogoje glede velikosti podjetja.

Več informacij >>

Predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi

Rok: do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. decembra 2017

Višina razpisanih sredstev: 5 milijonov evrov

Namen: Predmet javnega razpisa za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017) je dodeljevanje posojil za predfinanciranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskega obdobja 2014–2020. Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.

Več informacij >>

Spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

Rok: do porabe sredstev oziroma do 31. decembra 2018. Tretje odpiranje bo 16. januarja 2018 in četrto 10. aprila 2018.

Višina razpisanih sredstev: Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 98 tisoč evrov. Sredstva bodo na razpolago kot sledi: 49 tisoč evrov v letu 2017 in 49 tisoč evrov v letu 2018.

Namen: Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka. Cilj javnega razpisa je spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom.

Upravičenci: Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za turistične nastanitve.

Upravičeni stroški: svetovalne storitve na področju ekološkega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega znaka; izvajanje promocije turistične ponudbe ponudnika, ki je pridobil okoljski znak za turistične nastanitve; stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden okoljski znak.

Več informacij >>

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Rok: do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 31. julija 2019 do 14.45

Višina razpisanih sredstev: Za izvajanje programa/operacije Trajno zaposlovanje mladih je za obdobje od leta 2017 do leta 2021 namenjenih okvirno 27.733.520,00 evrov.

Namen: Namen programa Trajno zaposlovanje mladih je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih iz ciljne skupine za nedoločen čas, s čimer se prispeva k njihovi delovni in socialni aktivaciji, s tem pa tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Trajno zaposlovanje mladih, ki obsega vključevanje mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi z osebami mora biti sklenjena za: polni delovni čas, 40 ur na teden ali polni delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne krajši od 36 ur, skladno s 143. členom ZDR-1 ali delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne krajši od 20 ur na teden. Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev okvirno 5.507 mladim brezposelnim osebam iz ciljne skupine za nedoločen čas, od tega: 2.027 (37 %) osebam s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in 3.480 (63 %) osebam s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Višina sofinanciranja: Subvencija znaša 5 tisoč evrov.

Več informacij >>

Sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

Rok: za prvo odpiranje najkasneje do 28. septembra 2017, do porabe sredstev oziroma najkasneje do 26. januarja 2018

Višina razpisanih sredstev: 4 milijone evrov

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. Upravičen namen je gradnja proizvodnih enot EE-OVE. Operacija po tem razpisu je izgradnja novega objekta za proizvodnjo električne energije iz vetrne in/ali vodne energije, in sicer za moč od 50 kW do 10 MW.

Upravičenci: Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Upravičeni stroški: stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja; nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne in vodne energije; stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Več informacij >>

Javni razpis SK75 2017 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Rok: do porabe sredstev oziroma do 6. oktobra 2017

Predmet razpisa: Predmet produkta je semenski kapital – konvertibilno posojilo za inovativna podjetja. Namen produkta je spodbujanje MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo; hitrejša rast MSP na način, da Sklad oziroma holdinški sklad sam in/ali skupaj z zasebnimi investitorji neposredno so/investira v obliki lastniškega financiranja v začetno razvojno fazo MSP; hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso). Cilj javnega razpisa je širjenje koncepta inovacij v poslovanju ter razvoj uspešnih podjetij s pomočjo kapitalskih naložb v mlada podjetja (v semenski in zagonski fazi razvoja podjetij).

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega, ki je tudi družbenik v podjetju, in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov in so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ter so mlajša od petih let (od datuma registracije do oddaje vloge) in starejša od 6 mesecev ter imajo dokončan razvoj proizvoda/storitve.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2017 znaša največ do 600 tisoč EUR.

Več informacij >>

Javni razpis SK200 2017 – Semenski kapital – Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

Rok: do porabe sredstev oziroma do drugega roka za prijavo 6. oktobra 2017

Namen: Predmet produkta je semenski kapital – lastniški vložek Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. Namen produkta je spodbujanje nastajanja inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge; povezovanje obstoječe infrastrukture v RS v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja podjetij in programe mentorstva, tem podjetjem v enoten slovenski podjetniški ekosistem; spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja. Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obvezno soudeležbo zasebnega kapitala.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega družbenika in manj kakor 50 zaposlenih, imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov in so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ter so mlajša od petih let (od datuma registracije do oddaje vloge).

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK200 po tem razpisu v letu 2017 znaša največ do 400 tisoč evrov.

Več informacij >>

Ugodni krediti SID banke – podaljšanje

Rok: MSP1–MSP4: 31. oktober 2017, MSP6–MSP7: 31. oktober 2018

Namen: Podaljšanje kreditov – od 30.000 € do 10.000.000 € financiranja s pomočjo Posojilnega sklada SID za mala in srednje velika podjetja (MSP). Posojilni sklad SID je podaljšal možnost kreditiranja razvojno-spodbujevalnih programov, ki omogočajo financiranje različnih aktivnosti MSP.

Upravičenci: Pogoji, ki jih mora gospodarska družba izpolnjevati, da lahko vloži vlogo za kredit, so: je malo ali srednje podjetje; posluje vsaj 2 polni poslovni leti; ima povprečno št. zaposlenih vsaj 2,0; ni podjetje v težavah; nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev; ni v predhodni izterjavi s strani Evropske komisije zaradi razglasa nezakonite ali nezdružljive pomoči s skupnim trgom; ne posluje v izključenem sektorju; izpolnjuje druge pogoje SID banke.

Maksimalna vrednost: od 30 tisoč do 10 milijonov evrov

Več informacij >>

Odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov

Rok: 15. avgust, 1. september, 15. september, 1. oktober in 15. oktober 2017

Višina razpisanih sredstev: 92 milijonov evrov

Namen: Skupno v višini 92 milijonov evrov razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere bodo tudi letos preko SPS lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo podjetjem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanja bančnega kredita.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe in imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih.

Več informacij >>

Javno povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Rok: 31. julij 2017

Namen: Delovni preizkus omogoča delodajalcem, da preizkusijo brezposelne za konkretno delo v svojem delovnem okolju, še preden se odločijo za sklenitev delovnega razmerja z njimi. Tako spoznajo njihova znanja, veščine, delovne navade, spretnosti in odnos do dela ter si povrnejo upravičene stroške izvedenega delovnega preizkusa.

Udeleženci: Posamezniki, prijavljeni v evidenci brezposelnih – različne ciljne skupine glede na povabilo.

Višina sofinanciranja: Delodajalci 206 EUR za udeleženca delovnega preizkusa; brezposelni, ki se usposabljajo, prejmejo dodatek za prevoz in aktivnost.

Več informacij >>

Ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa

Rok: 31. avgust 2017

Višina razpisanih sredstev: 5 milijonov EUR

Namen: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena: spodbujanje razvoja začetnih podjetniških investicij, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti, novih delovnih mest in rasti dodane vrednosti na zaposlenega; spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij. Projekti vlagateljev morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo velika, srednja, mala in mikro podjetja.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški vključujejo stroške za nakup nepremičnin, gradbeno-obrtniška-instalacijska dela, nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb …

Več informacij >>

Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Rok: 1. oktober 2017

Višina razpisanih sredstev: 12 milijonov EUR

Namen: Podpreti mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih, jim neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za investicijska vlaganja, rast in razvoj podjetij ter na ta način zagotovili nemoteno in tekoče poslovanje. Ugodnosti so še posebej izrazite v nižjih zahtevah po zavarovanju, nižji 1,1-odstotni fiksni obrestni meri, ročnosti kredita do 60 mesecev in možnostih koriščenja moratorija do šest mesecev. Kredit lahko krije do največ 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 evrov, za kredit pa tudi ne bodo zaračunali stroškov.

Upravičenci: Do mikrokredita so upravičena podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj pol leta in so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja. Ob tem mora imeti podjetje vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Višina sofinanciranja: od 5 tisoč do 25 tisoč EUR

Več informacij >>

Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1

Rok: 15. maj 2018 in 15. maj 2019

Višina razpisanih sredstev: 1 milijon EUR

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Upravičenci: Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.

Višina sofinanciranja: pavšalni znesek 35 tisoč EUR

Več informacij >>

Nepovratna sredstva za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire

Rok: 3. avgust 2017, v primeru razpoložljivih sredstev pa še 5. oktober 2017, 1. februar 2018 in 7. junij 2018

Višina razpisanih sredstev: 8 milijonov EUR

Namen: Predmet razpisa so investicije v sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Nepovratna sredstva za investicijo v nove sisteme, v širitev obstoječih sistemov, v gradnjo nove kotlovnice s kotli na leseno biomaso bodo namenjena za izgradnjo sistemov s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oz. izgradnje mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW; razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso; v kolikor izraba solarne energije, kot dodatnega vira, prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Upravičenci: Prijavitelji so gospodarske družbe in s.p.-ji in zadruge. Prijavitelji morajo skladno s predpisi razpolagati z relevantnimi dovoljenji in soglasji, ki jih predpisuje Energetski zakon.

Upravičeni stroški: stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije); stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del; stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme; postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli; stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema; stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Višina sofinanciranja: 35 % za velika podjetja, 45 % za srednja podjetja, 55 % za mala in mikro podjetja

Več informacij >>

Viri: Podjetniški portal, Tiko Pro

Iskanje
MP izobraževanja

MP svetovanje

MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje. Preberite več >>

Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. Preberite več >>

MP delavnica: Facebook oglaševanje

MP delavnica: Facebook oglaševanje

Tokrat se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje, Juretom Knehtlom, osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več >>

MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

Mnogokrat se na nas obrnejo posameznice in posamezniki z idejo, ki bi jo radi pretvorili v posel. V večini primerov ostane pri poizvedovanju, pa čeprav gre velikokrat za ideje, ki imajo velik potencial. Preberite več >>

Vse za podjetje