Navadni (osebni) TRR za samozaposlene (s.p.)

Samozaposlenim ni potrebno imeti poslovnega računa, zadošča že navaden (osebni) račun, vendar pa mora biti le-ta ločen. Transakcijski računi, ki jih za namen poslovanja odprejo subjekti vpisa v Poslovni register pa morajo biti označeni z oznako »T« in ne z oznako »A«.
Navadni (osebni) TRR za samozaposlene (s.p.)

Navaden TRR za samozaposlene. (Vir slike: sxc.hu)

Zakon o davčnem postopku v 37. členu (37/III ZDavP-2) določa, da morajo subjekti vpisa v Poslovni register imeti pri ponudniku plačilnih storitev odprt transakcijski račun. Samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo imeti za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen transakcijski račun.

Pomembnost ločenosti računa je utemeljena na enakosti obravnavanja fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, v primerjavi s pravnimi osebami, in sicer tako z vidika zagotavljanja transparentnosti poslovanja kot tudi z vidika javnosti podatkov o transakcijskih računih.

Prednosti in slabosti navadnega (osebnega) računa:

Prednosti Slabosti
Nižji stroški vodenja računa v primerjavi s poslovnim računom Težave pri pridobitvi subvencij

Nezaupljivost poslovnih partnerjev

Določbe Zakona o plačilnih storitvah in sistemih ali na podlagi določb Zakona o davčnem postopku ne nalagajo odprtja določenega transakcijskega računa. Določanje pogojev vodenja transakcijskih računov spada v zasebno področje delovanja bank, ki ga navedeni predpisi ne urejajo. Banke same določajo pogoje poslovanja in zato lahko različno urejajo pogoje vodenja transakcijskih računov, ki se nanašajo na osebne oziroma poslovne finance uporabnika.

Če je pri posamezni banki mogoče odpreti transakcijski račun, ki je v skladu s poslovanjem banke sicer namenjen osebnim financam, za namen poslovnih financ, to ne predstavlja kršitve davčne zakonodaje glede dolžnosti vodenja ločenih transakcijskih računov.

Pri tem velja izpostaviti, da morajo banke in hranilnice ob odprtju računa pri komitentu vedno preveriti namen odpiranja transakcijskega računa in temu ustrezno označiti vsak transakcijski račun.

Transakcijski računi, ki jih za namen poslovanja odprejo subjekti vpisa v Poslovni register, morajo biti označeni z oznako »T« in ne z oznako »A«.

Kriterije za določitev oznak vrst računov določa 9. člen Akta o vzpostavitvi in vodenju RTR (Akt), v prilogi Akta pa so navedene oznake vrste računa glede na status imetnika računa ali glede na lastnosti sredstev na računu.

Podatki o transakcijskih računih samozaposlenih, vpisanih v Poslovni register (to pomeni, da jim je dodeljena matična številka) so javni in brezplačno dostopni preko spletnega portala AJPES. Kadar so torej imetniki transakcijskega računa subjekti vpisa v Poslovni register, ti transakcijski računi dobijo v banki posebno oznako vrste računa (račun T), kot je to določeno z Aktom o vzpostavitvi in vodenju RTR, vodijo pa se v poslovnem delu registra transakcijskih računov, zaradi česar se zanje običajno uporablja izraz »poslovni« račun (zakonodaja termina »poslovni račun« ne pozna).

Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb pa so osebni podatki, zato za dostop do teh podatkov veljajo pravila, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov in niso javno dostopni.

Preberite več: Poslovni račun.

Globa za tiste samozaposlene, ki nimajo ločenega transakcijskega računa oziroma, ki niso prijavili ločen TRR davčni upravi se giblje med 400 in 10.000 EUR. Z globo od 800 do 10.000 EUR se kaznuje za tak prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo v višini od 400 do 4.000 EUR pa se za tak prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Obrazec za prijavo za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register je dostopen tukaj >>

Viri: AJPES in DURS

Oznake: ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje