Program Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018

Avtor — 25.07.2017
Zavod RS za zaposlovanje je pred nekaj dnevi objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov v okviru programa Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018. Brezposelni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno delo.
Razpis, Usposabljanje na delovnem mestu

Program Usposabljanje na delovnem mestu. (Vir slike: Hubspot)

Za obdobje 2017/2018 je na voljo skoraj 7,37 milijona EUR, pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna. 60 % celotne vrednosti je namenjene za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

Cilji javnega povabila

 • omogočiti usposabljanje predvidoma okrog 4.000 brezposelnim iz ciljnih skupin, med njimi vsaj 60 % brezposelnim s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija
 • ustvariti ali izboljšati zaposlitvene možnosti udeležencem iz ciljnih skupin po zaključenem usposabljanju,
 • povečati konkurenčnost udeležencem iz ciljnih skupin na trgu dela.

Kako se izvaja program?

Posamezno usposabljanje lahko traja 2 meseca (za preprosta delovna mesta) ali 3 mesece (za zahtevnejša delovna mesta). Vsa usposabljanja morajo biti zaključena do 31. marca 2019.

Usposabljanje poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v potrebnem obsegu; minimalni predpisani obseg je 60 ur mentorstva pri dvomesečnem usposabljanju ali 90 ur mentorstva pri trimesečnem usposabljanju.

Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez sklenjenega delovnega razmerja. V tem času udeležence zavod vodi v evidenci udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja. Usposabljanje traja praviloma 8 ur na dan (poln delovni čas delodajalca) in največ 5 dni na teden. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Ponudbo za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu lahko oddajo do razdelitve razpoložljivih sredstev, najkasneje do 30. novembra 2018 do 12. ure, ko se izteče končni rok za prijavo na povabilo.

Za brezposelne, ki težje najdejo zaposlitev

Brezposelni so napoteni na usposabljanje k delodajalcem, katerih ponudbe so bile sprejete na javnem povabilu in so z zavodom sklenili pogodbo o izvedbi usposabljanja.

Tako želijo na Zavodu za zaposlovanje brezposelnim, ki težje najdejo zaposlitev, omogočiti usposabljanje na delovnem mestu, z namenom, da pridobijo nova znanja in izkušnje in si izboljšajo zaposlitvene možnosti.

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na določenem delovnem mestu pri delodajalcu.
 • Pridobite nova znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki povečajo vaše možnosti za zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu.
 • Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti.

Kdo se lahko vključi v usposabljanje?

Vključite se lahko, če ste:

 • starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 3 mesece,
 • starejši od 30 let in prijavljeni med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 12 mesecev,
 • starejši od 30 let s končano največ osnovnošolsko izobrazbo in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
 • posamezniki, ki se vključujete na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije.

Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljnih skupin, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost:

 • osebam, ki v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program,
 • osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
 • osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami,
 • osebam, ki so dlje časa prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu.

Kaj vam Zavod za zaposlovanje povrne za usposabljanje?

Povrnejo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

 • Dodatek za prevoz – za vsak dan vaše dejanske udeležbe na usposabljanju znaša 0,13 EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).
 • Dodatek za aktivnost – znaša 3,00 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju. Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek za aktivnost v tem času znaša 1,50 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju.

Kako se vključite v program?

Najprej se morate oglasiti pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Vključitev v program nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:

 1. presoja smiselnosti vključitve,
 2. priprava in podpis zaposlitvenega načrta,
 3. delodajalec vas napoti na predhodni zdravniški pregled,
 4. podpis pogodbe o vključitvi v program.

Več informacij o programu dobite pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. Preberite več o prijavi pri zavodu. Več informacij je na voljo tudi na povezavi.

Za delodajalce, ki želijo usposobiti kandidate pred sklenitvijo delovnega razmerja

Usposabljanje na delovnem mestu po javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. V okviru ene ponudbe za izvedbo projekta lahko delodajalec ponudi enega ali več programov usposabljanja.

Delodajalci lahko na tak način spoznajo nove kandidate in jih usposobijo za konkretno delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Pogoji za oddajo ponudb

Na javnem povabilu bo lahko uspešen delodajalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje.

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec
 • je pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), vpisana v Poslovni register Slovenije,
 • ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,
 • ) ima vsaj tri mesece pred oddajo ponudbe s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba, ki nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu, za več kot polovico polnega delovnega časa, ali pa b.) je perspektivni delodajalec,
 • odda ponudbo za izvedbo usposabljanja na delovnih mestih, ki so potrebna za izvajanje njegove registrirane ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, za katere ima tudi vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
 • bo usposabljanja izvajal na področju Republike Slovenije,
 • do zavoda nima neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev za ukrepe aktivne politike zaposlovanja,
 • v zadnjih dvanajstih mesecih pred oddajo ponudbe ni kršil pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na vsebino programov ali nenamensko porabo sredstev
 • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
 • ima po stanju do vključno zadnjega dne v mesecu pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
 • je v zadnjih šestih mesecih pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo oziroma od ustanovitve, če je ta čas krajši od šestih mesecev, zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja
 • predloži delovnemu mestu ustrezen program za posamezna predlagana usposabljanja,
 • za iste upravičene stroške ni (in ne bo) prejel sredstev iz drugih javnih virov financiranja in sredstev EU (prepoved dvojnega financiranja).
Pogoji glede števila oseb na usposabljanju

Število oseb, ki jih delodajalec lahko usposablja, je odvisno od

 • števila zaposlenih pri delodajalcu in od
 • zaposlovanja udeležencev po zaključenem usposabljanju pri delodajalcu.

Pri tem se upoštevajo vsa usposabljanja, zaključena pri delodajalcu v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe, in sicer po preteklih in po odprtih javnih povabilih za izvajanje programa Usposabljanje na delovnem mestu in programa Usposabljanje na delovnem mestu – mladi.

Potek usposabljanja s strani delodajalca

Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 oseb. Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen usposabljanja. Za usposabljanje vključene osebe mora mentor opraviti najmanj 60 ur mentorstva v primeru dvomesečnega usposabljanja in najmanj 90 ur v primeru trimesečnega usposabljanja, praviloma mesečno 30 ur mentorstva.

Delodajalec mora vključene osebe v času usposabljanja zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in za morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Zavezanec za plačilo prispevkov je delodajalec.

Z usposabljanjem lahko delodajalec prične šele potem, ko je brezposelna oseba na Zavodu podpisala ustrezen zaposlitveni načrt, uspešno opravila predhodni zdravniški pregled, na katerega jo je napotil delodajalec, in ko je z Zavodom podpisala pogodbo o vključitvi v program.

Kateri stroški so povrnjeni delodajalcu?

Delodajalcem Zavod za zaposlovanje povrne upravičene stroške za izvedeno usposabljanje.

 • Za dvomesečno usposabljanje, ki poteka na enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih delovnih mestih, povrnejo 370 evrov za udeleženca.
 • Za trimesečno usposabljanje, ki se izvaja na zahtevnih in bolj zahtevnih delovnih mestih, povrnejo 493 evrov za udeleženca.

Več informacij za delodajalce je na voljo na povezavi.

Več kot 70 % udeležencev usposabljanja se zaposli

Od leta 2010 se je na delovnem mestu usposabljalo skoraj 27.000 brezposelnih pri več kot 16.500 delodajalcih. Med usposabljanjem ali po njegovem zaključku se zaposli več kot 70 % udeležencev programa, skoraj 40 % se jih zaposli pri istem delodajalcu, kjer so se usposabljali.

Povabilo je odprto od 17. julija 2017 do objave obvestila o zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. novembra 2018 do 12. ure.

Pogodbe o izvedbi projekta se med zavodom in delodajalci sklepajo najpozneje do 15. decembra 2018. Pogodbe za vključitev v usposabljanje se z brezposelnimi osebami sklepajo najpozneje do 31. decembra 2018. Projekti se pri izbranih delodajalcih lahko izvajajo do 31. marca 2019.

Več informacij o programu je na voljo na povezavi.

Iskanje
MP izobraževanja

MP svetovanje

MP svetovanje

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na individualno svetovanje. Preberite več >>

Pravno svetovanje

Pravno svetovanje

Imate v svojem podjetju težave pri sestavljanju in pregledu pogodb? Niste prepričani, če so pogoji uporabe na vaši spletni strani ustrezni? Bi radi izboljšali pogodbo o zaposlitvi, poslovodenju ali ostale pogodbe? Imate težave s kršenjem blagovne znamke? Rešitev je pravno svetovanje. Preberite več >>

MP delavnica: Facebook oglaševanje

MP delavnica: Facebook oglaševanje

Tokrat se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje, Juretom Knehtlom, osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več >>

MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

Mnogokrat se na nas obrnejo posameznice in posamezniki z idejo, ki bi jo radi pretvorili v posel. V večini primerov ostane pri poizvedovanju, pa čeprav gre velikokrat za ideje, ki imajo velik potencial. Preberite več >>

Vse za podjetje