Razpis: Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij

Avtor — 09.01.2017
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) je konec leta 2016 objavila javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov projektov« v skupni vrednosti 8 milijonov evrov.
Razpis: Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij

Objavljen je razpis za financiranje raziskovalno-razvojnih dejavnosti v podjetjih. (Vir slike: HubSpot)

Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom.

Namen javnega razpisa je spodbuditi raziskovalno-razvojne in inovacijske projekte podjetij za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov zaradi pospeševanja inovacij, skrajšanja časa od ideje do trga, krepitve kompetenc podjetji z interdisciplinarnimi znanji, vzpostavitve učinkovite inovacijske infrastrukture ter krepitve raziskovalno razvojnih oddelkov podjetij in povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.

Rok za prijavo na razpis je 20. februar 2017.

Upravičeni stroški

 • stroški plač članov raziskovalne skupine (stroški osebja: raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci)
 • storitve zunanjih izvajalcev (stroški pogodbenih raziskav ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt), pri čemer vrednost teh ne sme presegati 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta
 • posredni stroški (v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja na RRI projektu)

Prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo mala in srednja podjetja (ne glede na kohezijsko regijo) ter velika podjetja (če imajo sedež v vzhodni kohezijski regiji). Regija se določi glede na naslov podjetja ali registrirano poslovno enoto, v kateri bi se izvajale aktivnosti, primeru velikih podjetij pa se regija določi glede na sedež podjetja. Razdelitev občin na vzhod in zahod je na voljo na povezavi.

Pogoji za prijavitelje

 • so ustanovljeni vsaj dve leti pred datumom oddaje vloge na javni razpis
 • so na dan 30. 11. 2016 zaposlovali vsaj dve osebi
 • imajo poravnane vse obveznosti do države

Pogoji projekta

 • projekt mora biti skladen s tematikami v Strategiji pametne specializacije
 • prijavitelj lahko odda samo eno vlogo
 • trajanje projekta je lahko do 18 mesecev
 • čisti prihodki od prodaje prijavitelja morajo v letu 2015 znašati vsaj 2-kratnik zaprošenih sredstev sofinanciranja

Posebni pogoji razvojne skupine, ki bo izvajala projekt

Projekt mora izvajati razvojna skupina, ki je sestavljena z najmanj dveh že zaposlenih oseb in najmanj:

 • ene novo zaposlene osebe pri mikro in malih podjetjih
 • dveh novo zaposlenih oseb pri srednje velikih podjetjih
 • treh novo zaposlenih oseb pri velikih podjetjih iz vzhodne regije, od katerih mora imeti najmanj ena oseba status mladega raziskovalca

Vsi novo zaposleni člani razvojne skupine, ki bodo predmet sofinanciranja, morajo imeti doseženo najmanj:

 • 8. raven izobrazbe (magisterij 2. bolonjske stopnje, univerzitetni program ali specializacija po visokošolskih strokovnih programih) za prijavitelje iz vzhodne regije
 • oziroma 9. raven izobrazbe (specializacija po univerzitetnih programih, magisterij znanosti) za prijavitelje iz zahodne regije

Novo zaposlene osebe so osebe, ki se bodo pri upravičencu zaposlile po objavi javnega razpisa, vendar najkasneje do izstavitve prvega zahtevka za izplačilo. Njihova zaposlitev mora trajati najmanj do zaključka RRI projekta.

Status mladega raziskovalca v javnem razpisu ima oseba, ki je vpisana na doktorski študij v tekočem študijskem letu (program za pridobitev 10. ravni izobrazbe) in je stara do vključno 35 let. Mladi raziskovalec mora biti vpisan na doktorski študij že v času sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri prijavitelju.

Višina subvencije

Med 50 tisoč in 200 tisoč EUR. Intenzivnost pomoči je za velika podjetja 25 %, za srednje velika podjetja 35 %, za majhna in mikro podjetja pa 45 %. 

Višina sredstev razpisa

8 milijonov EUR, od česa bo za vzhod na voljo 4.634.400 EUR, za zahod pa 3.365.600 EUR.

Celotno besedilo razpisa je na voljo na povezavi.

Oznake: