Razpis: neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja

Avtor — 15.11.2016
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Razpis: neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja

Razpis: neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja (Vir slike: Unsplash.com)

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo novih projektov, ki omogočajo ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev. Ugodni viri dolžniškega financiranja so namenjeni tudi izboljšanju tržnega položaja, prodoru na nove trge ter širitvi in obnovi dejavnosti.

Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila:

a.) Materialne investicije – stroški za:

  • nakup opreme,
  • gradnjo in/ali nakup poslovnega prostora,
  • komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost,
  • nakup zemljišč, v neposredni povezavi z namenom investicije iz druge in tretje alinee tega odstavka (upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov);

b.) Nematerialne investicije (stroški za prenos tehnologije, v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja);

  • stroški za obratna sredstva, v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno investicijo, z vključenim davkom
  • nakup materiala, surovin, blaga, plačilo storitev (upravičeni stroški za obratna sredstva ne smejo presegati 15 % vseh upravičenih stroškov).
  • med upravičene stroške ne spada nakup prevoznih sredstev!
  • stroški davka pri materialnih in nematerialnih investicijah niso upravičen strošek.
  • stroški davka pri obratnih sredstvih so upravičen strošek.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva skupne odobritve sredstev, v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 31. 8. 2017. Roki za prijavo so: 12. 12. 2016, 10. 3. 2017, 15. 5. 2017, 31. 8. 2017.

Vir: jsmg-goriska.si

Oznake: