Razpis: spodbujanje podjetništva v Občini Rogašovci

Avtor — 30.09.2016
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj. Prijave so možne do 28. oktobra 2016.
Razpis: spodbujanje podjetništva v Občini Rogašovci

Razpis: spodbujanje podjetništva v Občini Rogašovci (Vir slike: Pixabay.com)

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za naslednji ukrep:

A) Začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj

Sredstva so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za materialne investicije in nematerialne investicije.

Upravičeni stroški za materialne investicije so stroški:

  • nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
  • nakupa, graditve ali preureditve poslovnih prostorov,
  • projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov za namen pridobitve gradbenega dovoljenja,
  • nakupa nove opreme.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so stroški nakupa patentov, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.

Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v občini.

Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.

Upravičenci morajo zagotoviti vsaj 25% lastnih virov za kritje stroškov posamezne investicije, investicija pa se mora ohraniti na območju občine vsaj pet let po prejemu sredstev po tem razpisu.

Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55% upravičenih stroškov posameznega projekta investicije.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov znaša 5.000,00 EUR za Začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj.

Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.

Do sofinanciranja bodo upravičeni le stroški, ki so nastali od 1. 1. 2016 do 28. 10. 2016.

Vir: Obcina-rogasovci.si

Oznake: