Zavarovanje poslovodnih oseb v enoosebni družbi

Z 12. aprilom 2013 sta pričela veljati Zakon o delovnih razmerjih RS (ZDR-1) in Zakon o spremembah Zakona o urejanju trga dela RS (ZUTD-1), ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 21/2013 13. marca 2013. Oba zakona prinašata kar nekaj novosti na področju delovnih razmerij.

Ena izmed sprememb se nanaša tudi na zavarovalno podlago poslovodnih oseb, ki so hkrati edini družbenik v podjetju in niso zavarovane po drugi podlagi.

Podlaga za prijavo v obvezno zavarovanje

Dosedanji Zakon o delovnih razmerjih RS je določal, da se delovno razmerje sklene z delodajalcem in delavcem, ki je v podrejenem položaju in delo opravlja po navodilih delodajalca. Na tej podlagi se poslovodne osebe, ki so hkrati edini lastniki svojega podjetja, niso mogle zavarovati na podlagi delovnega razmerja, se pravi po zavarovalni podlagi 001 (kot zaposleni delavci) ali po zavarovalni podlagi drugih oblik delovnega razmerja, saj sami s sabo niso mogle skleniti pravne pogodbe o zaposlitvi.

Iz tega razloga so s 1. januarjem 2012 uvedli spremembo zavarovalne podlage takšnih poslovodnih oseb in jih sistematično prekvalificirali na šifro zavarovalne podlage 040, kar pomeni, da takšna poslovodna oseba ni prejemala plače, ampak ji je njena družba oz. podjetje izplačevalo dogovorjen znesek za poslovodenje podjetja, iz tega naslova pa si mora oz. si je morala poslovodna oseba sama plačevati zakonsko določene prispevke.

ZDR-1 v svojem 73. členu (drugi odstavek) na tem področju uvaja spremembe. V omenjenem členu zakon omogoča, da se lahko pogodba o zaposlitvi sklene tudi med poslovodno osebo in družbo oz. zavodom, katerega edini lastnik je ta poslovodna oseba, takšno razmerje pa seveda lahko šteje kot delovno razmerje.

Sedaj se bodo tako lahko navedene osebe vključile v sisteme socialnih zavarovanj kot zaposlene osebe – to je običajno zavarovalna podlaga s šifro 001 ali pa zavarovalne podlage s šifro 85, 13, 16 ali 29 – v kolikor te osebe izpolnjujejo pogoje za zavarovanje iz delovnega razmerja po drugi podlagi. Obrazložitev navedenih zavarovalnih podlag podajam v naslednji tabeli.

Obrazložitev zavarovalnih podlag

 

Tabela št. 1: Predstavitev zavarovalnih podlag, v katere se lahko vključijo poslovodne osebe v enoosebni družbi v RS, in vrste prispevkov, ki jih posamezna zavarovalna podlaga vključuje

Podlaga za zavarovanje

Vrste prispevkov

šifra

opis

PIZ

ZZ

ZPB

ZSTV

01

osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali delodajalcu; pri podružnicah tujih poslovnih subjektov; izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije

X

X

X

X

013

osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost

X

X

X

X

016

zaposleni pri fizičnih osebah – osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri fizičnih osebah, ki so državljani RS ali tujci s stalnim ali z začasnim prebivališčem v RS in uporabljajo dopolnilno delo drugih oseb

X

X

X

X

029

osebe, ki so v delovnem razmerju na območju RS pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini in glavni poklic

X

X

X

X

040

družbeniki, ki so poslovodne osebe

X

X

X

085

mati z otrokom, ki dela s krajšim delovnim časom po posebnih predpisih

X

X

X

X

112

obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti za poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter pri zavodu

X

Obrazložitev kratic:

  • PIZ – prispevki za invalidsko varstvo
  • ZZ – zdravstveno zavarovanje
  • ZPB – zavarovanje za primer brezposelnosti
  • ZSTV – zavarovanje za starševsko varstvo

Stopnje prispevkov za socialno varnost

 

Tabela št. 2: Vrste in stopnje prispevkov v RS

Vrsta prispevka

Prispevek delavca

Prispevek delodajalca

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50 %

8,85 %

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

6,36 %

6,56 %

Prispevek za starševsko varstvo

0,10 %

0,10 %

Prispevek za zaposlovanje

0,14 %

0,06 %

Prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

/

0,53 %

Skupaj

22,10 %

16,10 %

Razlika med zavarovalnimi podlagami in zavezanci za plačilo prispevkov

Pri zavarovalnih podlagah s šifro 001, 85, 13, 16 ali 29 (osebe v delovnem razmerju v RS) je zavezanec za prijavo v zavarovanje delodajalec. Zavezanec za plačilo prispevkov delavca je zavarovanec, zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca pa je delodajalec sam. V praksi se plačilo prispevkov zavezanca oz. delavca izvaja na takšen način, da delodajalec prispevke obračuna pri bruto plači delavca, jih ustrezno prikaže na plačilni listi, obračunani znesek za prispevke pa neposredno nakaže državi.

Osnova za obračun prispevkov iz naslova delovnih razmerij je bruto plača, ki ne sme biti manjša od zakonsko predpisane minimalne plače in trenutno znaša 783,66 EUR bruto za polni delovni čas. V primeru, da je delavec z dela odsoten, je osnova za obračun prispevkov bruto nadomestilo za čas odsotnosti z dela.

Pri zavarovalnih podlagah s šifro 040 (in če izpolnjujejo pogoje tudi za šifro 112) je zavezanec za prijavo v zavarovanje poslovodna oseba. Zavezanec za plačilo prispevkov delavca in delodajalca je torej zavarovanec sam. To pomeni, da mora vse prispevke zavarovanec plačevati sam. Osnova za obračun prispevkov je bruto osnova za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ne sme biti manjša od zakonsko predpisane, ki trenutno znaša 851,07 EUR bruto.

Razlika v višini prispevkov sicer ni velika in je odvisna od višine osnove, kot je predstavljeno v članku. Kljub temu pa je izbira podlage za zavarovanje prepuščena poslovodni osebi sami.

Vir: ZZZS in DURS

Avtorica članka je Polona Kresnik, dipl. organizator – manager, BAZA DELA d.o.o.

Oznake: , , ,
Iskanje
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

13.03.2020 od 14:30 do 19:30
Konferenca: Trendi digitalnega marketinga 2020

Že tretjič zapored vas v začetku leta vabimo na konferenco, ki vam bo s pomočjo najbolj uspešnih slovenskih spletnih oglaševalcev ter njihovih številnih primerov dobre prakse ponudila ideje in nasvete za spopad s konkurenco na spletu v letu 2020. Pridružite se nam na konferenci Trendi digitalnega marketinga 2020 in spoznajte napredne tehnike in uporabne trike s ključnih področij digitalnega marketinga - od spletne analitike in družabnih omrežij do mobilnega marketinga, optimizacije prodajnega lijaka ter izboljšanja uporabniške izkušnje. Če iščete napredno znanje o tem, kako na spletu prodati več, te konference ne smete zamuditi.
Preberite več >>

Vse za podjetje