Registracija obrtnih dejavnosti

Za opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti ter dejavnosti domače in umetnostne obrti je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, za kar je treba izpolnjevati tudi določene pogoje. V nadaljevanju si preberite seznam dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje.
Obrtne dejavnosti

Obrtne dejavnosti

Obrtne dejavnosti

Dejavnosti, za katere je potrebno obrtno dovoljenje, opredeljuje obrtni zakon. V Uredbi o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti so določene dejavnosti, ki so opredeljene kot:

 • obrtne dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje na osnovi ustrezne poklicne usposobljenosti,
 • obrtne dejavnosti, za katere ni potrebna ustrezna poklicna usposobljenost in ni potrebno pridobiti obrtnega dovoljenja
 • in obrti podobne dejavnosti.

Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti ter dejavnosti domače in umetnostne obrti se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register. Za obrtne dejavnosti, za katere ni predpisana poklicna usposobljenost, se stranki po uradni dolžnosti izda sklep o vpisu v obrtni register.

Pravica do opravljanja obrti podobne dejavnosti se pridobi z vpisom v obrtni register. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije opravi vpis v obrtni register po uradni dolžnosti na podlagi obvestila upravljalca poslovnega registra (AJPES) o vpisu majhne družbe oziroma samostojnega podjetnika, ki opravlja obrti podobno dejavnost kot glavno dejavnost.

Vsi postopki se izvedejo na območni obrtni zbornici, kjer je sedež poslovnega subjekta.

Od leta 2013 članstvo v Obrtni zbornici ni več obvezno in je prostovoljno. Članarina znaša:

 • Člani, ki osebno opravljajo dejavnost  domače in umetnostne obrti: 10 evrov mesečno.
 • Samostojni podjetniki in gospodarske družbe brez zaposlenih: 18 evrov mesečno
 • Samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo zaposlene: 27 evrov mesečno

Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti določa obrtne in obrti podobne dejavnosti, obrtne dejavnosti, ki zahtevajo posebno poklicno usposobljenost in storitvene dejavnosti, ki lahko vključujejo prodajo na drobno določenega blaga uporabljenega pri opravljanju storitve. Nasprotno se ne nanaša na samostojne podjetnike, gospodarske družbe ali obrtne zadruge, ki opravljajo navedene dejavnosti v okviru obvezne gospodarske javne službe.

Obrtne dejavnosti, ki v skladu z uredbo zahtevajo posebno poklicno usposobljenost, za njihovo opravljanje pa je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, so navedene v naslednji tabeli:

Šifra Dejavnost Minimalna poklicna  usposobljenost
10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)– predelovalec mesa (in mesnin)
10.120 Proizvodnja perutninskega mesa NPK- predelovalec mesa (in mesnin)
10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov NPK- predelovalec mesa (in mesnin)
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo Srednja poklicna šola ustrezne smeri
24.510 Litje železa NPK- livar
24.520 Litje jekla NPK- livar
24.530 Litje lahkih kovin NPK- livar
24.540 Litje drugih neželeznih kovin NPK- livar
25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov Srednja poklicna šola ustrezne smeri
25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje Srednja poklicna šola ustrezne smeri
25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern Srednja poklicna šola ustrezne smeri
25.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje: Srednja strokovna šola ustrezne smeri
 • proizvodnja kotlov za vodno ali druge pare
 • proizvodnja pomožnih naprav parnih postrojev:
– kondenzatorjev, grelnikov napajalne vode, pregrevalnikov, zbiralnikov in hranilnikov pare
– proizvodnja delov za parne kotle
25.611 Prekrivanje kovin s kovino Srednja poklicna šola ustrezne smeri
25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin Srednja poklicna šola ustrezne smeri
26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav: Srednja strokovna šola ustrezne smeri
 • proizvodnja medicinskih laserskih naprav
 • proizvodnja endoskopskih naprav in opreme
 • proizvodnja naprav za steriliziranje mleka in hrane s sevanjem
 • proizvodnja pacemakerjev in slušnih pripomočkov
27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev Srednja strokovna šola ustrezne smeri
27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike Srednja strokovna šola ustrezne smeri
27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje Srednja strokovna šola ustrezne smeri
27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo: Srednja poklicna šola ustrezne smeri
 • proizvodnja svetlobnih znakov in napisov
 • proizvodnja opreme za razsvetljavo za prometna sredstva
27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav: Srednja strokovna šola ustrezne smeri
 • proizvodnja električnih naprav za odpiranje in zapiranje vrat
 • proizvodnja različnih električnih zvočnih ali vizualnih naprav za signalizacijo (npr. zvonci, sirene)
 • proizvodnja elektromagnetov, elektromagnetnih in trajnomagnetnih zapor, pritrdil, zavor, sklopk, vpenjal ali dvigovalnih glav
 • proizvodnja električnih izolatorjev in izolirnih fitingov, razen delov iz stekla ali keramike
 • proizvodnja ogljikovih ali grafitnih elektrod
 • proizvodnja različnih električnih strojev in naprav kot so pospeševalniki delcev, generatorji signalov, naprave za elektrovarjenje, elektrolizo, elektroforezo, ultrazvočnih čistilnih naprav (razen laboratorijskih)
 • proizvodnja omejevalnikov prenapetosti (za visoke napetosti), avtomatskih izklopnih stikal
 • proizvodnja ionizatorjev zraka
28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila: Srednja strokovna šola ustrezne smeri
 • proizvodnja batnih motorjev z notranjim zgorevanjem (razen za zrakoplove, avtomobile, motocikle):
– ladijskih motorjev
– proizvodnja delov za motorje z notranjim zgorevanjem: batov, batnih obročkov, uplinjačov, ventilov ipd.
– proizvodnja motorjev z notranjim zgorevanjem za industrijsko uporabo
28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov: Srednja poklicna šola ustrezne smeri
 • proizvodnja električnih fiksnih naprav za ogrevanje prostora, električnih grelnikov za plavalne bazene
 • proizvodnja neindustrijskih neelektričnih fiksnih naprav za ogrevanje, npr. sončno, parno, oljno ogrevanje in podobne ogrevalne naprave
 • proizvodnja neindustrijskih električnih in drugih peči in neelektričnih peči za ogrevanje prostora
28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav: Srednja strokovna šola ustrezne smeri
 • proizvodnja naprav za dviganje, prekladanje, nakladanje, razkladanje na ročni ali motorni pogon:
– škripcev, vitlov, dvigalk
– derikov, žerjavov, dvižnih okvirjev, mostnih transporterjev
– transportnih vozičkov in viličarjev z ali brez lastnega pogona
– mehanskih manipulatorjev, viličarjev in industrijskih robotov, posebej skonstruiranih za dvigovanje, prestavljanje, nakladanje ali razkladanje
28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav Srednja poklicna šola ustrezne smeri
28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva Srednja strokovna šola ustrezne smeri
28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene: Srednja poklicna šola ustrezne smeri
 • proizvodnja hladilnih stolpov in podobnih naprav za hlajenje s kroženjem vode
 • proizvodnja libel, merilnih trakov in podobnih naprav, preciznega mehanskega orodja (razen optičnega)
 • proizvodnja delov za stroje za splošno rabo
 • proizvodnja toplotnih izmenjevalnikov
28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin: Srednja poklicna šola ustrezne smeri
 • proizvodnja večfunkcijskih polavtomatskih strojev za obdelavo kovin (obdelovalnih centrov)
 • proizvodnja stružnic, vrtalnih in rezkalnih strojev za obdelavo kovin
 • proizvodnja izrezovalnih, izsekovalnih strojev za obdelavo kovin
 • proizvodnja vlečnih klopi in strojev za obdelavo žice
 • proizvodnja strojev in kladiv za kovanje, tudi v utopah, stiskalnic, tudi hidravličnih
 • proizvodnja delov za stroje za preoblikovanje in obdelavo kovin
28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev: Srednja poklicna šola ustrezne smeri
 • proizvodnja strojev za obdelovanje lesa, trde gume, trde plastike, stekla, kamna ali drugih materialov razen kovin, tudi z ultrazvokom, laserjem, s plazmo, z magnetnimi impulzi in elektroerozijo
 • proizvodnja vpenjalnih naprav za obdelovance ter orodja in posebnih naprav za obdelovalne stroje
 • proizvodnja strojev za drobljenje in stiskanje materialov razen kovin
 • proizvodnja fiksnih strojev za spenjanje, zbijanje, lepljenje ali drugo spajanje lesa, plastike ali drugih nekovinskih materialov
28.910 Proizvodnja metalurških strojev Srednja poklicna šola ustrezne smeri
28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev: Srednja poklicna šola ustrezne smeri
 • proizvodnja mešalnikov za beton in malto
 • proizvodnja strojev za zemeljska dela:
– bagrov, buldožerjev, plugov, separatorjev, ravnalnikov, skreperjev, strojnih žlic, žličnih nakladalnikov ipd.
– proizvodnja plugov za buldožerje in žlic za nakladalnike
28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo Srednja poklicna šola ustrezne smeri
28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo Srednja poklicna šola ustrezne smeri
28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona Srednja strokovna šola ustrezne smeri
29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila Srednja poklicna šola ustrezne smeri
29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila: Srednja poklicna šola ustrezne smeri
 • proizvodnja sedežev za motorna vozila
32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov: Srednja strokovna šola ustrezne smeri
 • proizvodnja injekcijskih brizgalk, medicinskih igel, katetrov, kanil, zrcal, plošč in vezi za kosti ipd.
 • proizvodnja mehanskih terapevtskih pripomočkov, masažnih naprav, pripomočkov za psihološko testiranje, ozonsko terapijo, terapijo s kisikom, umetno ventilacijo
 • proizvodnja ortopedskih in protetičnih pripomočkov:
– bergel, ortopedskih pasov, suspenzorjev, opornic, umetnih vezi in drugih umetnih delov telesa, ortopedske obutve
– proizvodnja medicinskih termometrov
– proizvodnja stekel za očala, kontaktnih leč, zaščitnih in sončnih očal ter očal za korekturo vida
– proizvodnja medicinskega, stomatološkega in veterinarskega pohištva, operacijskih miz, bolniških postelj in stomatoloških stolov z mehanskimi dodatki
– popravila in vzdrževanje proizvodov iz tega podrazreda
33.120 Popravila strojev in naprav Srednja poklicna šola ustrezne smeri
33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav Srednja strokovna šola ustrezne smeri
33.140 Popravila električnih naprav Srednja strokovna šola ustrezne smeri
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav Srednja poklicna šola ustrezne smeri
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov: Srednja strokovna šola ustrezne smeri
 • zbiranje odpadnih olj, baterij, odpadnih kemikalij ipd.
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb Srednja strokovna šola ustrezne smeri
42.110 Gradnja cest: Srednja strokovna šola ustrezne smeri
 • gradnja cest in drugih prometnih površin za cestni promet
42.130 Gradnja mostov in predorov Srednja strokovna šola ustrezne smeri
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline Srednja strokovna šola ustrezne smeri
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko intelekomunikacije Srednja strokovna šola ustrezne smeri
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje: Srednja strokovna šola ustrezne smeri
 • gradnja športnih objektov razen stavb:
– stadionov, aren, plavalnih bazenov, teniških igrišč, igrišč za golf ipd.
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav Srednja strokovna šola ustrezne smeri
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav Srednja strokovna šola ustrezne smeri
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela Srednja poklicna šola ustrezne smeri
43.990 Druga specializirana gradbena dela Srednja poklicna šola ustrezne smeri
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil Srednja strokovna šola ustrezne smeri
45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo: Srednja strokovna šola ustrezne smeri
 • popravila in vzdrževanje motornih koles
47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali: Srednja strokovna šola ustrezne smeri
 • dejavnost optikov
 • montaža in vstavljanje leč v okvirje očal ipd.
 • popravila očal
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje: Srednja strokovna šola ustrezne smeri
 • merjenje in analitično testiranje kemičnih, mehanskih in drugih lastnosti materialov in izdelkov z različnimi postopki:
– merjenje čistoče vode ali zraka, radioaktivnosti; analiza možnih polutantov, kot npr. dima, odpadnih vod
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme: Srednja strokovna šola ustrezne smeri
 • specializirano čiščenje stavb:
– čiščenje dimnikov, kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, bojlerjev, ventilacijskih cevi, odsesalnikov ipd.
95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot: NPK- vzdrževalec računalniške strojne opreme;

strokovni sodelavec za računalniške sisteme in omrežja

95.120 Popravila komunikacijskih naprav Srednja poklicna šola ustrezne smeri
95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo Srednja poklicna šola ustrezne smeri
95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme Srednja poklicna šola ustrezne smeri
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic NPK- vzdrževalec tekstilij
96.021 Frizerska dejavnost Srednja poklicna šola ustrezne smeri
96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost Srednja strokovna šola ustrezne smeri
96.090 Druge storitvene in nerazvrščene dejavnosti: Srednja strokovna šola ustrezne smeri
 • tetoviranje, piercing ipd.

Pridobitev obrtnega dovoljenja ureja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ki na podlagi dovoljenja in vpisa v obrtni register podeljuje pravico do opravljanja obrtne dejavnosti ter dejavnosti domače in umetnostne obrti. Stroški za pridobitev obrtnega dovoljenja znašajo 111 evrov, 15 dni po vložitvi vloge pa vlagatelj že prejme svoje dovoljenje.

Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja mora predstavnik družbe vložiti pri pristojnem organu ali prek sistema VEM, pred tem pa mora biti dejavnost za katero vlaga vlogo že registrirana.

VIRI:

 • Registracija dejavnosti s posebnimi pogoji.
 • Uradni list RS
 • E-uprava
 • Obrtni zakon (Ur. l. št. 40/2004, 117/2006, 102/2007)
 • Zakon o trgovini (Ul.. l. št. 24/2008)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Ur.l. št. 37/2009)
Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Osebno svetovanje s področja podjetništva

Osebno svetovanje s področja podjetništva

Ste pred ustanovitvijo podjetja, a imate premalo informacij? Ne veste, kateri stroški so povezani z ustanovitvijo? Je za vas bolj primeren s.p. ali d.o.o.? Kako je z obdavčitvijo podjetja? Se vam splača postati normirani s.p.? Kako je s popoldanskim s.p.? Vabljeni na osebno svetovanje s področja podjetništva, kjer bodo naši strokovnjaki z vami delili svoje 10 letne izkušnje iz sveta podjetništva.

V času karantene bodo vsa svetovanja izvedena bodisi prek e-maila ali video klica.

Preberite več >>

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Delavnica: Optimizacija spletnih strani – povzpnite se višje na Googlu! (nov termin)

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani oziroma z drugimi besedami: Kako biti na Googlu višje od konkurence.

Preberite več >>

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

SIO delavnica: Kadrovski in drugi pravni vidiki poslovanja podjetja – vsa mesta so zapolnjena!

Je vaš posel v vzponu in boste zaposlovali? Morda vaše podjetje že sedaj sestavlja številčna ekipa in se zavedate, da ste s kadrovskimi evidencami nekoliko odlašali? Poleg tega se vam glede poslovanja vašega podjetja še vedno porajajo vprašanja glede pogodb, kako varovati poslovne skrivnosti ali kako odpovedati delovno razmerje? Pred vami je izobraževanje, kjer izveste odgovore ravno na takšna in podobna vprašanja! Preberite več >>

Ustanovitev in registracija podjetja (VEM / SPOT točka)

Ustanovitev in registracija podjetja (VEM / SPOT točka)

Ob ustanovitvi podjetja (registracija podjetja) se je najprej potrebno odločiti za obliko podjetja. Najpogostejša je odločitev za samostojnega podjetnika (s.p.), predvsem popoldanskega s.p. Sledi odprtje družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Po pridobitvi vseh informacij sledi registracija podjetja na VEM / SPOT točki.   Preberite več >>


Poslovni naslov in sedež podjetja

Poslovni naslov in sedež podjetja

Sedež podjetja oziroma naslov podjetja sta obvezni sestavini pri ustanovitvi vsakega podjetja, ki ju ponavadi določimo tik pred registracijo na VEM točki. Preberite več >>

Nasveti za uspešno poslovanje

Nasveti za uspešno poslovanje

Če razmišljate o vstopu v podjetništvo, najbrž že imate poslovno idejo, na katero računate. Kakorkoli že, ideja je le ideja, dokler ne začnete delati na njeni uresničitvi. V nadaljevanju si preberite nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali uspešno uresničiti vašo poslovno idejo. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Odgovor strokovnjaka: Je popoldanski s.p. mogoč brez redne zaposlitve?

Tokratno rubriko smo posvetili odgovoru na vprašanje, ki nam ga stranke pogosto zastavljajo. Preverili smo, ali je mogoče odpreti popoldanski s.p., če oseba še ni zaposlena kje drugje. Preberite več >>

Odpirate podjetje? Pripravite se na davčno oddajo podatkov

Odpirate podjetje? Pripravite se na davčno oddajo podatkov

Pri samem postopku ustanovitve podjetja se bodoči podjetniki med drugim soočijo tudi z vprašanji o poslovnih prostorih, kapitalskih naložbah, povezanih osebah ipd. Odgovore na ta in še nekatera druga vprašanja je treba imeti že pri samem postopku ustanovitve s.p. ali druge oblike gospodarske družbe, ko se prvič oddaja davčne podatke. Preberite več >>

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Na tem mestu si lahko ogledate stopnjo oziroma višino prispevkov za socialno varnost, ki jih mora davčnemu uradu mesečno plačevati vsak samostojni podjetnik. Od januarja 2017 dalje se podatki o višini prispevkov avtomatsko oddajo v e-davke. Preberite več >>

Kaj mora gostinec urediti po odprtju s.p.?

Kaj mora gostinec urediti po odprtju s.p.?

Ko podjetnik uredi vse potrebno za ustanovitev, oziroma vpis s.p. v register, se njegovo delo šele dobro začne. V članku navajamo nekaj pomembnih podrobnosti, na katere podjetnik po odprtju s.p. ne sme pozabiti. Pogoji za opravljanje posamezne dejavnosti so vezani na vsako dejavnost posebej, mi pa smo kot primer vzeli gostilniško dejavnost. Preberite več >>

Oznake: , , , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje