Javni razpis za mednarodne raziskovalno-razvojne projekte za mala in srednje velika podjetja – EraSME

Avtor — 08.04.2009
Razpisnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Rok: Rok za oddajo vlog je 9. april 2009 do 15. ure. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP) ter raziskovalno-tehnološkimi organizacijami (RTO) na področju raziskav, razvoja, demonstracij in inovacij. Razpis je odprt za predloge sodelovanja na vseh tehnoloških področjih.
Javni razpis za mednarodne raziskovalno-razvojne projekte za mala in srednje velika podjetja – EraSME

Skupaj z ostalimi vključenimi partnerskimi ministrstvi ter agencijami izvaja ministrstvo v projektu EraSME2 v okviru pogodbe z Evropsko komisijo usklajevanje politik spodbujanja raziskav in tehnološkega razvoja, pomembnega zlasti za MSP. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni skupni razpis projekta EraSME z imenom “5. razpis za nadnarodne projekte družabništva EraSME”, (v izvirniku: “5th Era-SME call for trans-national projects of the EraSME partnership”), objavljenem 8. 12. 2008 na spletnem naslovu: www.era-sme.net (v angleščini) pod “5th CALL for proposals”.

Glavni cilj razpisa EraSME je preko skupnih projektov krepiti konkurenčnost MSP s tem, da se povečuje: sodelovanje med MSP iz različnih območij oziroma držav, sodelovanje med RTO in MSP, konkurenčnost in sposobnost MSP za delo v mednarodnih RR omrežjih ter sposobnosti RTO, da sodelujejo z evropskimi MSP. Pričujoči razpis je namenjen slovenskim udeležencem v teh projektih. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sofinancira le tisti del projektov, ki zadeva slovenske udeležence.

Poleg slovenskih udeležencev lahko sodelujejo udeleženci iz naslednjih držav ali območij, ki izrecno sodelujejo v ustreznem mednarodnem razpisu: Avstrije, Belgije (le s Flandrije), Češke, Irske, Islandije, Italije (le s Toskane), Nemčije, Nizozemske, Španije (le z območja Madrid) in Švedske; in sicer po tamkajšnjih pravilih. Sodelujejo lahko tudi podjetja ali RTO iz drugih evropskih držav oziroma območij, vendar zanje financiranje ni zajamčeno.

Upravičeni stroški: financiral se bo del prijavljenih, dokazanih in plačanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov sta podrobneje navedena v 5. točki razpisne dokumentacije.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja in samostojni podjetniki posamezniki pod predpisanimi pogoji. Opredelitev MSP je npr. v Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo, Ur. l. RS št. 102/2007-ZPOP-1; oziroma v Priporočilu Evropske komisije št. 2003/361/EC, objavljenem v Uradnem listu EU št. L124, z dne 20. 5. 2003. Neformalno programsko orodje, ki podjetjem lahko pomaga pri ugotavljanju statusa (tj., ali so MSP), se nahaja na naslednjem spletnem naslovu: http://flt.uwe.be/– v angleščini.

Pogoji, pod katerimi se lahko prijavijo, so, da:

– imajo sedež v Republiki Sloveniji in so registrirana oziroma vpisana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1 Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZPTI, (100/07 pop.), 10/08, 68/08),

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,

– na dan 31.12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07),

– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,

– niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirana iz javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči;

– imajo poravnane vse obveznosti do države.

Ker se pričujoči narodni javni razpis navezuje na prej omenjeni mednarodni razpis in ga dopolnjuje, je pogoj za sodelovanje na narodnem razpisu tudi prijava na mednarodni razpis, in sicer v skladu z roki in pogoji le-tega. Odgovornost za prijavo na mednarodni razpis nosi koordinator projekta.

Ostale podrobnosti razpisa so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: Za sofinanciranje projektov EraSME bodo na proračunski postavki 5687 (sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru), konto 4102, v letu 2010 namenjena sredstva v okvirni višini 500.000,00 EUR. V proračunskih letih 2011 in 2012 bo za sofinanciranje prav tako namenjenih po 500.000,00 EUR, če bodo v ta namen zagotovljena sredstva v proračunih za 2011 in 2012. Projekt bo lahko prejel sredstva največ do višine, zaprošene v vlogi, zgornje meje praviloma ni (pričakuje pa se, da bo zaprošeni letni znesek sofinanciranja v razponu med 40.000,00 EUR in 200.000,00 EUR letno).

Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem letu 2013, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2013, s posebnim aneksom k pogodbi.

Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2010, 2011, 2012 in 2013.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kontaktna oseba: mag. Rajko Sabo, Tel: 01/478-46-40, E-mail: rajko.sabo@gov.si

Več informacij o projektu EraSME je dostopnih na naslovu: www.era-sme.net

Razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani:

www.mvzt.gov.si (javni razpisi).

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 19, Datum: 13.3.2009, Stran: 489

 

Vir: Japti