Faktoring odstop terjatve v primerjavi z bančnim posojilom

Podjetja lahko za financiranje obratnih sredstev zaprosijo za odobritev bančnega posojila ali pa se odločijo za factoring odstop terjatve oziroma računov, ki so jih izdala svojim kupcem z določenim rokom zapadlosti, pri tem pa že opravila dobavo blaga ali storitev.
odstop-terjatve

Faktoring odstop terjatve v primerjavi z bančnim posojilom

Bančni kredit za obratna sredstva ali pa faktoring storitve z odkupom obveznosti so finančne storitve, ki podjetju zagotavljajo obratni kapital, ki povečuje likvidnost. Likvidnost se nanaša na izplačana sredstva oziroma gotovino, ki je podjetju na razpolago še preden fakture zapadejo v plačilo. Tako podjetju ni potrebno čakati 30, 60 ali 90 dni in več, da bi stranke v celoti poplačale račune.

Factoring odstop terjatve nudi hitrejši dostop do gotovine

Če se organizacija odloči za kredit pri banki, tedaj bo morala čakati mesec ali več mesecev, da bo banka odobrila posojilo in nenazadnje izvedla transakcijo na bančni račun podjetja. Brez hitrega in prilagodljivega financiranja obratnih sredstev pa podjetje lahko zapade v težave in dolgove, saj ne zmore pravočasno poplačati dobaviteljev ali izplačati plač zaposlenim.

Na drugi strani pa faktoring odkup terjatev nudi financiranje v samo 24 do 48 urah po prodaji posamezne izdane fakture. Faktor družba v prvem roku nakaže skorajda celotni znesek zapadle ali ne zapadle obveznosti, zato podjetje lahko hitro dostopa do gotovine in s tem ustvarja dober denarni tok.

Factoring odstop terjatve ne ustvarja dolga

V primeru, da podjetje najame kredit pri banki, tedaj banka posojilojemalcu kot pravni osebi zaračuna določene obresti na glavnico ter višino obrokov kredita, ki jih je potrebno mesečno poravnavati. Pri tem se ustvarijo tudi stroški za odobritev posojila. V bilanci stanja pa se posojilo vknjiži kot dolg.

Faktoring financiranje obratnih sredstev pa ne ustvarja dolga v bilanci stanja, saj celoten proces deluje na podlagi fakturiranja izdanih računov, pri čemer ima podjetje strošek le s tem, da pri posamezni prodaji fakture plača le provizijo za opravljene storitve, brez zaračunanih obresti in obrokov za odplačevanje. Poleg tega fakturiranje na podlagi dolgoročne pogodbe lahko poteka kontinuirano in po potrebi oziroma glede na poslovanje.

Faktor družba upravlja s terjatvami

Velika prednost financiranja obratnih sredstev pri faktor družbi je v tem, da podjetje s pogodbo prenese na družbo tudi celovito upravljanje s terjatvami. To pomeni, da faktoring odstop terjatve kot storitve vključuje tudi izterjavo dolgov pri strankah podjetja ter preverjanje kreditne sposobnosti strank. Tako podjetju ni potrebno skrbeti, ali bodo računi plačani ali ne.

Oznake:
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje