S.p. in d.o.o. z normiranimi stroški

S.p. z normiranimi stroški oziroma d.o.o. z normiranimi stroški je privlačna izbira za podjetnike, ki pri svojem poslovanju nimajo veliko stroškov. V nadaljevanju si preberite, kakšna je aktualna obdavčitev normiranih s.p. in normiranih d.o.o. v letu 2023.
S.p. z normiranimi stroški, normirana obdavčitev in normiranci

S.p. z norminiranimi stroški

V splošnem je najbolj poznana normirana obdavčitev samostojnih podjetnikov. Večino normirancev je namreč s.p.jevcev. Obstaja pa tudi normirana obdavčitev d.o.o. Več o eni in drugi obliki normirane obdavčitve si lahko preberete v nadaljevanju tega članka.

a.) Obdavčitev d.o.o. z upoštevanjem normiranih odhodkov

Družbe lahko ugotavljajo davčno osnovo kot razliko med prihodki in 80-odstotnimi normiranimi odhodki, če sta izpolnjena dva pogoja:

 1. Seštevek prihodkov v dveh zaporednih letnih ne bo presegel 300.000 evrov
 2. Če je bila pri zavezancu v davčnem letu vsaj 9 mesecev obvezno zavarovana v skladu s ZPIZ-2 vsaj ena oseba za polni delovni čas.

Davčna stopnja je 20-odstotna. Ker se upoštevajo normirani odhodki, nimamo možnosti upoštevanja davčnih olajšav. V praksi to pomeni, da:

 • ne moremo upoštevati olajšav za osnovna sredstva in
 • ne moremo upoštevati preteklih davčnih izgub in prenosa neizkoriščenih olajšav iz preteklih let,
 • ne moremo upoštevati stroškov plač, potnih nalogov, zunanjih izvajalcev itd…

Normirani stroški so priznani do višine 100.000 evrov. Nad tem zneskom je stopnja obdavčitve 19% glede na razliko prihodkov.

Za ugotavljanje prihodkov je potrebno voditi poslovne knjige. Družba mora preiti nazaj na sistem obračuna davka na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, če bo presegla vsoto prihodkov 300.000 evrov v dveh zaporednih letih.

V vsakem primeru je potrebno voditi knjige, saj je potrebno oddati bilanco na FURS in AJPES, ki je tudi javno objavljena.

Pri d.o.o. sta davka 2. V prvem delu članka je govora o davku na dohodek pravnih oseb. V primeru, da si želite dobičke izplačati iz podjetja, je potrebno plačati še davek na kapitalske dobičke, ki v letu 2023 znaša 27,5%.

Primer izračuna 1: Normirani d.o.o., 40.000 prihodkov

Če od 40.000 evrov odštejemo 80% normiranih stroškov, nam ostane 8.000 evrov davčne osnove. Ta je obdavčena po 20% stopnji, kar pomeni 1.600 evrov.

b.) Obdavčitev samostojnih podjetnikov z upoštevanjem normiranih odhodkov

A: Normirani s.p. – zaposlena ena oseba za 9 mesecev ali polno zavarovan nosilec s.p. (polni s.p.)

Z letom 2023 je obdavčitev normiranih s.p. postala nekoliko višja in bolj kompleksna. Za lažjo razlago si oglejte preglednico.

nad do normirani odhodki
50.000 80%
50.000 100.000 40% nad 50.000
100.000 0% nad 100.000

Primer izračuna 1: Polni normirani s.p. s 50.000 evrov prihodkov

Če od 50.000 evrov odštejemo 80% normiranih stroškov, nam ostane 10.000 evrov davčne osnove. Ta je obdavčena po 20% stopnji, kar pomeni 2.000 evrov.

Primer izračuna 2: Polni normirani s.p., 70.000 prihodkov

Če od prvih 50.000 evrov odštejemo 80% normiranih stroškov, nam ostane 10.000 evrov davčne osnove. Ta je obdavčena po 20% stopnji, kar pomeni 2.000 evrov. Ostane nam še 20.000 evrov. Temu delu lahko odštejemo 40% normiranih stroškov, kar pomeni, da nam ostane 12.000 evrov. Ko jih obdavčimo z 20% to pomeni, dodatnih 2.400 evrov davka. Skupna obdavčitev je torej 4.400 evrov.

Polni normirani s.p. lahko ostanete, dokler ne presežete seštevka 300.000 evrov prihodkov v dveh zaporednih letih.

B: Popoldanski normirani s.p. 

Pri popoldanskem s.p. je obdavčitev še nekoliko bolj kompleksna. Ključen podatek za stopnjo obdavčitve je ali ima popoldanski s.p. zaposleno 1 osebo za vsaj 9 mesecev v davčnem letu ali ne.

Prihodki Zaposlena oseba za 9 mesecev Obdavčitev v 2022 Obdavčitev v 2023 in 2024 Razlika
12.500 NE 500 500 0
12.500 DA 500 500 0
50.000 NE 2.000 5.000 -3000
50.000 DA 2.000 2.000 0
100.000 NE / / /
100.000 DA 4.000 8.000 -4.000

Nova davčna sprememba torej najbolj vpliva na popoldanski normirani s.p., ki nima zaposlenih.

nad do normirani odhodki
12.500 80%
12.500 50.000 40% nad 12.500
50.000 0% nad 50.000

Primer izračuna 1: Popoldanski normirani s.p. brez zaposlenih z 10.000 evrov prihodkov

Od 10.000 evrov odštejemo 80% normiranih stroškov, tako nam ostane 2.000 evrov davčne osnove. Ta je obdavčena po 20% stopnji, kar pomeni 400 evrov.

Primer izračuna 2: Popoldanski normirani s.p. z zaposleno osebo za 9 mesecev in 50.000 evrov prihodkov

Če od prvih 12.500 evrov odštejemo 80% normiranih stroškov, nam ostane 2.500 evrov davčne osnove. Ta je obdavčena po 20% stopnji, kar pomeni 500 evrov. Ostane nam 37.500 evrov. Če od teh odštejemo 40% normiranih stroškov, nam ostane 22.500 evrov davčne osnove. Ta je obdavčena po 20% stopnji, kar pomeni 4.500 evrov. Skupna obdavčitev je torej 5.000 evrov.

Katere evidence morajo voditi “normiranci”?

Samostojnim podjetnikom normirancem voditi poslovnih knjig, Ministrstvo za finance pa predpiše, katere evidence je potrebno voditi. Tudi v tem primeru ni možnosti upoštevati davčnih olajšav za dejavnost, možnosti upoštevanja splošne olajšave in drugih osebnih davčnih olajšav. V tem primeru se davek plača tudi v primeru, če podjetje izkaže več odhodkov kot ima dejansko prihodkov (izguba).

Če je zasebnik DDV zavezanec, znesek DDV z upoštevanjem ustrezne stopnje izkaže na računu.

»Normiranci« so tako skladno s Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe RS (pravilnik najdete tukaj), ki opravljajo dejavnost dolžni za poslovne in davčne namene voditi naslednje evidence:

 • evidenco izdanih knjigovodskih listin;
 • evidenco osnovnih sredstev in
 • morebitne druge evidence, v kolikor to zahtevajo posebni predpisi s področja, na katerem poslujejo.

V kolikor je »normiranec« registriran za DDV, je poleg zgoraj navedenih evidenc dolžan voditi tudi vse evidence v skladu z DDV predpisi. Pravilnik pri vsaki izmed evidenc predpisuje tudi minimalen obseg podatkov in obliko, v kateri morajo normiranci voditi evidence.

a.) Evidenca izdanih knjigovodskih listin

Evidenca izdanih knjigovodskih listin se lahko vodi bodisi v papirni bodisi v računalniški obliki in mora vsebovati najmanj:

 • številko in datum vpisa v evidenco;
 • številko in datum knjigovodske listine;
 • opis poslovnega dogodka in znesek iz knjigovodske listine;
 • znesek prihodkov po SRS ali ZDoh-2 ter morebiten znesek popravka prihodkov na ravni davčno priznanih prihodkov (zmanjšanja in povečanja prihodkov na davčno priznane).

Upoštevaje dejstvo, da je davčno leto pri fizičnih osebah enako koledarskemu letu, se evidenca knjigovodskih listin zaključuje s stanjem na dan 31. decembra. Zaključena evidenca izdanih knjigovodskih listin je podlaga za ugotavljanje višine davčno priznanih prihodkov ter posledično normiranih odhodkov in davčne osnove.

b.) Evidenca osnovnih sredstev

Vodenje evidence osnovnih sredstev je obvezna zgolj za »normirance«, ki imajo v lasti osnovna sredstva. Normiranci morajo poskrbeti, da bo evidenca osnovnih sredstev vsebovala najmanj:

Preberite tudi: Obdavčitev d.o.o.

 • zaporedno številko osnovnega sredstva;
 • opis, stanje in gibanje osnovnega sredstva, zlasti datum pridobitve in datum izločitve ali odtujitve;
 • podatke o listini o pridobitvi oziroma izločitvi ali odtujitvi ter nabavno vrednost osnovnega sredstva.

V evidenco se vpisujejo vse listine, ki se nanašajo na pridobitev in odtujitev oziroma izločitev osnovnih sredstev in tiste, ki vplivajo na povečanje nabavne vrednosti osnovnega sredstva.

Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Morda vas zanima tudi sorodna vsebina
Razlike med navadnim in normiranim s.p.

Razlike med navadnim in normiranim s.p.

Odločitev med ugotavljanjem davčne osnove na podlagi dejanskih odhodkov (pogovorno navadni s.p.) in ugotavljanjem davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov temelji na več faktorjih. Na katerih, preberite v nadaljevanju. Preberite več >>


Delna oprostitev plačila prispevkov ob odprtju prvega s.p.

Delna oprostitev plačila prispevkov ob odprtju prvega s.p.

Ob 1. vpisu v poslovni register je mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za odprtje s.p. Kakšna je delna oprostitev v praksi, si lahko preberete v spodnjem prispevku. Preberite več >>

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Koliko znašajo prispevki za s.p.?

Na tem mestu si lahko ogledate stopnjo oziroma višino prispevkov za socialno varnost, ki jih mora davčnemu uradu mesečno plačevati vsak samostojni podjetnik. Podatki o višini prispevkov se že nekaj let avtomatsko oddajajo v sistem eDavki, kjer lahko zmeraj preverite svoje obveznosti. Preberite več >>

Ustanovitev s.p.

Ustanovitev s.p.

Ustanovitev s.p. je enostaven postopek, ki ga opravimo prek sistema VEM / SPOT. Koraki za ustanovitev "polnega" in "popoldanskega s.p." so zelo podobni, obstajajo pa razlike, predvsem kar se tiče plačevanja davkov in prispevkov. Preberite več >>

Obdavčitev s.p.

Obdavčitev s.p.

V večini primerov se podjetniška pot začne s statusom samostojnega podjetnika, ki je obenem najprimernejši za začetek podjetniške poti. Preden se odločimo za to je potrebno pogledati kakšna je sama obdavčitev s.p. glede na to ali se odločimo za normiranca ali obdavčitev po dejanskih odhodkih. Preberite več >>

Odgovor strokovnjaka: Prihodkovna meja pri normirancih

Odgovor strokovnjaka: Prihodkovna meja pri normirancih

Tokratna rubrika Odgovor strokovnjaka bo namenjena podjetnikom, ki svojo davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, t. i. normirancem. Preberite več >>

Normiran s.p. in dejanski s.p. – kakšna je razlika?

Normiran s.p. in dejanski s.p. – kakšna je razlika?

Ste se odločili, da boste postali samostojni podjetnik? Potem morate poleg dejavnosti, ki jo boste opravljali, določiti tudi ime podjetja, njegov sedež, vedeti pa morate tudi, ali boste odprli dejanski ali normiran s.p. Preberite več >>

Normirani s.p. in d.o.o. v 2018

Normirani s.p. in d.o.o. v 2018

Večkrat smo že poročali o nameravanih spremembah, ki zadevajo normirani s.p. in normirani d.o.o. Sedaj so potrjene, in kot boste ugotovili, niso bistvene. Preberite več >>

Predlagane spremembe obdavčitve normirancev

Predlagane spremembe obdavčitve normirancev

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo vložilo sveženj predlogov, ki bodo spreminjali način obdavčitve normirancev. Predlagani so znižanje normiranih odhodkov, sintetična obdavčitev (uporaba dohodninske lestvice in olajšav), zamejitev maksimalne višine normiranih odhodkov, omejitev maksimalne višine prihodka in možnost seštevanja prihodkovnega pragu pri povezanih osebah. Preberite več >>

Oznake:, , ,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje