Kaj je dobro vedeti pri ustanovitvi društva?

Društvo, kot pravna oseba zasebnega prava, se ustanovi z namenom zasledovanja določenih ciljev in interesov, pri čemer dejavnosti v osnovi niso namenjene za ustvarjanje dobička. Prav zato postopek ustanovitve združenja zajema določena pravila in predpise, ki jih je potrebno izpolnjevati, da poslovno sposobne osebe lahko pridobijo status in subjekt vpišejo v register društev.
drustvo

Kaj je dobro vedeti pri ustanovitvi društva?

Posebnost pri ustanavljanju združenja je v tem, da morajo ustanovitelji in zastopniki pred registracijo in vpisom v register sestaviti temeljni akt o ustanovitvi oziroma statut, ki zajema vsa pravila znotraj organizacije. V njem zastopniki zapišejo pomembne podatke, s katerimi se morajo soglasno strinjati tudi ostali ustanovitelji, v primeru da jih je več.

Društvo in ustanovni zbor pred registracijo pravne osebe

Pred registracijo in formalno ustanovitvijo združenja morajo ustanovitelji sklicati ustanovni zbor, na katerem izvolijo zastopnika ali predsednika ter ostale organe. Celoten postopek mora iti v zapisnik, za kar je zadolžen zapisnikar, ki tudi sestavi poročilo. Največkrat je zapisnikar eden izmed ustanoviteljev združenja. Glavni namen ustanovnega zbora je v tem, da člani soglasno sprejmejo vsa določila, ki so kasneje zapisana v sklepu o ustanovitvi oziroma v statutu.

Kaj vsebuje temeljni akt društva?

Ustanovitelji morajo pri sestavi statuta navesti določene postavke, ki jih mora vsebovati temeljni akt. Med temi podatki je ime in sedež združenja, opredelitev namena in ciljev delovanja ter določitev glavnih dejavnosti v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti. Temeljni akt o ustanovitvi pa mora vsebovati tudi podatke, kot so:

 • Pravice in obveznosti članov
 • Način upravljanja
 • Vnaprej predvideno financiranje; na kakšen način bo društvo pridobivalo sredstva za delovanje
 • Razpolaganje s premoženjem in dobičkom
 • Način prenehanja društva

Društvo – potrebni dokumenti za postopek registracije

Šele po sprejetju akta o ustanovitvi lahko ustanovitelji registrirajo pravno osebo na pristojni Upravni enoti. Pri registraciji potrebujejo določene dokumente, kot so:

 • Zapisnik sestanka na ustanovnem zboru
 • Podpisan in overjen statut z vsemi predpisanimi določili in sklepi
 • Podatke o ustanoviteljih: ime, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, identifikacijska številka oziroma osebna izkaznica
 • Podatke o zastopniku združenja
 • Dokazilo o pridobitvi statusa pravne osebe, če so ustanovitelji tujci
 • Prijavljen naslov sedeža združenja
 • Izjava lastnika poslovnega prostora ali objekta o strinjanju uporabe prostora za dejavnosti organizacije
 • Podatki o dejavnostih znotraj standardne klasifikacije
 • Predlog za glavno dejavnost

Ko je registracija zaključena, morajo ustanovitelji odpreti transakcijski poslovni račun na banki in izdelati žig, če je to predvideno v statutu. Društvo s tem dnem lahko prične opravljati svojo dejavnost.

Oznake:
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje