Katere prednosti nudi faktoring za izvozna podjetja?

Mednarodni factoring je ugoden in sodoben vir financiranja, ki izvoznim podjetjem služi kot oblika zavarovanja pred tveganji neplačil in plačilno nesposobnostjo tujih kupcev. Storitev tudi povečuje denarni tok in likvidnost ter posledično izvoznikom pomaga pri doseganju visoke konkurenčnosti na tujih trgih.
prednosti-international-faktoring

Katere prednosti nudi international faktoring za izvozna podjetja?

Specializirane faktor družbe za international faktoring igrajo pomembno vlogo pri sklepanju poslov, saj skrbijo za finančne dogovore med izvoznim podjetjem kot naročnikom storitve in uvoznikom. Finančni strokovnjaki upravljajo s terjatvami, pri čemer preverjajo podatke o tujih kupcih, zlasti na področju stabilnosti poslovanja in plačilne sposobnosti. Najete faktor družbe poskrbijo za izterjavo dolgov, naročnikom pa sredstva za že opravljeno dobavo blaga ali storitev nakažejo na račun še pred zapadlostjo izdane fakture.

Odkup terjatev se odvija po ustaljenih korakih

Celoten proces za international faktoring poteka tako, da izvoznik najprej dobavi naročilo kupcu v tujini, nato pa za to izda račun z rokom plačila. Taisti izdan račun posreduje faktor družbi, ki v tej fazi odkupi račun oziroma terjatev in jo prenese v svoje upravljanje. Finančni strokovnjaki natančno pregledajo vse podatke in poskrbijo za hitro odobritev vloge, kateri v enem dnevu ali dveh sledi prvo nakazilo sredstev na račun izvoznika.

Nato se faktor s kupcem v tujini dogovori o novem plačilnem roku in drugih plačilnih pogojih. Ko kupec plača račun, pa faktor nakaže izvozniku oziroma naročniku še preostali znesek terjatve na račun. V drugem delu si faktor obračuna določen procent provizije, v kar je vključeno tudi upravljanje s terjatvami in drugi posli, ki so potrebni za celovito izvedbo posamične storitve.

International faktoring premaguje ovire ob vstopu na tuje trge

Najem specializiranih factoring storitev je smiseln za izvozna podjetja, ki šele vstopajo na tuje trge, vendar pri tem še ne poznajo svojih novih tujih kupcev, zato se bojijo, da bi ostala brez plačila za opravljeno dobavo blaga ali storitev. Tveganja pred neplačili se z odkupom terjatev zmanjšajo, dodatno pa za to poskrbi tudi zavarovanje terjatev. Mednarodni odkup terjatev hkrati povečuje konkurenčnost izvoznika na tujih trgih, saj ni več odvisen od danih plačilnih pogojev in dolgih rokov, zato mu ni potrebno čakati več mesecev na plačilo.

Ker faktor družba poskrbi za takojšnje nakazilo sredstev oziroma zneska iz izdanega računa, se podjetju ni potrebno ukvarjati s tem, kako pridobiti likvidnostna sredstva, saj lahko z njimi razpolaga že v nekaj dneh po odobritvi vloge. Povečanje denarnega toka je koristno, saj izvoznik lahko nemoteno opravlja tekoče posle in skrbi za prihodnja naročila, ki jih mora dobaviti drugim kupcem.

International faktoring zvišuje bonitetno oceno in poenostavlja administracijo

Odkup terjatev v mednarodnih poslih prinaša še druge prednosti za izvozna podjetja. Poleg hitre likvidnosti in kritja tveganja neplačil lahko organizacije izkoristijo možnost, da celotno upravljanje s terjatvami tako na domačih kot na tujih trgih prenesejo na faktor družbo, ki nato v imenu podjetja ureja vse posle, tudi kar se tiče administracije v operativi in v računovodstvu. S tem izvoznik prihrani na času in notranjih virih.

Zaradi povečanega denarnega toka in likvidnosti se izboljša tudi bilančna struktura podjetja in njegova bonitetna ocena, saj v bilanci niso zavedeni dolgovi, zato lahko organizacija v prihodnosti lažje pridobi tudi druge vire financiranja. V specializirani faktor družbi Achilles, ki poleg klasičnega in dobaviteljskega factoringa skrbijo tudi za international faktoring, svojim naročnikom nudijo tudi veliko fleksibilnosti pri vodenju poslov ter pri dogovarjanju s kupci izvoznika ter ažurno pomoč in svetovanje.

achilles-faktoring

Oznake:

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje