Ali lahko normiranci subvencijo za samozaposlitev razmejijo?

Na DURS smo poslali vprašanje v zvezi z obdavčitvijo subvencije za samozaposlene, pridobljene preko Zavoda za zaposlovanje v primeru samozaposlitve (s.p.), natančneje ali se sme pri normirancih tovrstna subvencija dolgoročno časovno razmejiti. V nadaljevanju sledi povzetek odgovora.
Ali lahko normiranci subvencijo za samozaposlitev razmejijo?

Obdavčitev subvencije (Vir slike: sxc.hu)

Subvencija za samozaposlitev je subvencija iz proračuna, ki jo posameznik prejme v zvezi z doseganjem dohodkov iz dejavnosti, zato se skladno z Zakonom o dohodnini šteje kot poslovni prihodek v okviru opravljanja dejavnosti. Subvencija za samozaposlitev torej povečuje davčno osnovo za akontacijo dohodnine ali dohodnino od dohodka iz dejavnosti.

Za ugotavljanje kako prejeta subvencija povečuje davčno osnovo, je potrebno upoštevati Slovenske računovodske standarde (v nadaljevanju SRS), ki veljajo enako za vse zavezance, ne glede na to, kako ugotavljajo davčno osnovo, saj zakon v tem delu ne predpisuje razlikovanja. Na podlagi SRS se poslovni prihodki, ki se nanašajo na dobljeno subvencijo pripoznajo, ko nastane potreba po njihovem prenosu iz dolgoročno odloženih prihodkov, zaradi pokrivanja stroškov za namene katerih je bila subvencija dana.

Vsi prejemniki subvencije za samozaposlitev, ne glede na način ugotavljanja davčne osnove (akontacije) dohodnine od dohodka iz dejavnosti, smejo subvencijo dolgoročno časovno razmejiti. Prenos subvencije za samozaposlitev iz dolgoročno odloženih prihodkov med poslovne prihodke mora biti skladen z dinamiko nastajanja stroškov, nastalih zaradi opravljanja dejavnosti.

Iz pojasnila DURS, št. 4212-52/2010 pa je moč razbrati, da “sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov temelji na plačani realizaciji, kar pomeni, da se upoštevajo prihodki ob njihovem plačilu. Tako se lahko  – s samo časovno dinamiko izplačila dohodka pri izplačevalcu (npr. v posameznem letu se izplača subvencija v višini, ki naj bi bila namenjena za pokrivanje določenih izdatkov posameznega leta) – vpliva na to, v katerem davčnem letu bo posamezni prihodek upoštevan v davčno osnovo ter posledično na višino davčne osnove.”

Več: Subvencija za samozaposlitev.

Samozaposleni s statusom normiranega s.p. “normiranci” lahko znesek subvencije časovno razmeji tako, da ga knjiži kot dolgoročne pasive. S tem subvencijo (=prihodek) razdeli glede na zapadlost prispevkov in tako prepreči povečanje davčne osnove v davčnem letu.

Besedilo je povzetek obrazložitve pridobljene s strani Davčnega urada Ljubljana št. 092-7297/2013-4-08-420-01.

Oznake: , , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje