Obratni ali dobaviteljski faktoring kot vir financiranja nabav

V primerjavi s klasičnim odkupom terjatev, kjer dobavitelj želi financirati svoje obveznosti, predstavlja dobaviteljski faktoring vir financiranja, ki ga sproži naročnik oziroma kupec. Postopek poplačila odprtih terjatev vključuje tri akterje, in sicer naročnika kot stranko, dobavitelja ter factoring družbo, ki je odgovorna za izvedbo posla.
dobaviteljski-faktoring

Obratni ali dobaviteljski faktoring kot vir financiranja nabav

Naročnik storitve, pri čemer običajno gre za veliko podjetje, izbere fakture, ki jih bo kasneje faktor družba najprej plačala. Nato bo dobavitelj sam izbral, katerega od teh računov za opravljeno dobavo blaga ali storitev mu bo factoring družba izplačala. Gre za skupni projekt med kupcem, dobaviteljem in faktorjem.

Dobaviteljski faktoring v prednostih za dobavitelja

Dobavitelj ima svoje izdane fakture plačane prej, zato lahko lažje upravlja s svojim denarnim tokom in s tem zmanjša stroške upravljanja s terjatvami. Prav tako se povečajo obratna sredstva in likvidnost poslovanja. Dobavitelj ima prav tako ugodnejšo obrestno mero na trgovinski popust.

Obratni factoring je zelo koristen za mala podjetja, ki poslujejo z velikimi podjetji, saj ta način financiranja ustvarja trajnejše poslovne odnose. Ko dobavitelj prejme izplačilo sredstev od faktor družbe, se s tem zaščiti pred zlorabami in neplačili.

Kako poplačilo odprtih terjatev vpliva na kupca?

Obratni odkup obveznosti omogoča, da se vsi dobavitelji zberejo pri enem finančnem podjetju oziroma factoring družbi in tako naročnik plača obveznosti le enemu podjetju namesto številnim dobaviteljem, kar olajša upravljanje s prejetimi računi. Pri tem se zmanjšajo tudi zamude pri plačilih, saj so obveznosti izplačane do datuma zapadlosti računa.

Financiranje nabave zagotavlja konkurenčnost poslovanja s povečano zanesljivostjo izplačil. Pri hitrem poplačilu dolgov se večina prejetih računov centralizira pri istem faktorju, zato da podjetje oziroma kupec ne plačuje nabav številnim dobaviteljem. Postopki se še dodatno poenostavijo z uporabo platforme za digitalizirane poslovne transakcije. Kupec si s tem ustvarja tudi boljšo preglednost nad plačili.

Dobaviteljski faktoring s storitvami faktor družbe

Celoten postopek financiranja nabave poteka tako, da factoring družba prejme in natančno  pregleda izdane račune za dobavljeno blago ali storitve z datumom zapadlosti. Družba preuči pogoje in pripravi potrebno dokumentacijo, da se lahko izvede takojšnje poplačilo odprtih terjatev. Izplačilo obveznosti se lahko nakaže na bančni račun ali na depozitni račun.

Nato specializirano factoring podjetje poplača dobavitelja oziroma poplača obveznosti za naročnikovega dobavitelja. Odkupljen račun se poplača znotraj vnaprej dogovorjenega termina oziroma do predvidene valute zapadlosti. O tem se faktor dogovori s stranko. Dobaviteljski faktoring se zaključi takrat, ko naročnik poravna dobaviteljev račun faktor družbi. Faktor prejme plačilo do prilagojenega oziroma odloženega roka plačila.

Oznake:
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje