Prenos s.p. na podjetnika prevzemnika – dopolnitev ZGD

Sprememba zakona o gospodarskih družbah (Uradni list 57/2012) prinaša nova člena, in sicer člen 72.a in 72.b, ki urejata prenos s.p na prevzemnika s.p, kar je do sedaj urejal zgolj zakon o dohodnini.

Do dopolnitve je veljalo, da je prenosnik napovedal prekinitev dejavnosti na državnem portalu VEM najmanj 15 dni pred prekinitvijo dejavnosti, prevzemnik pa je navadno pred prekinitvijo dejavnosti prenositelja registriral svoj s. p. in hkrati uredil prijavo za vstop v sistem DDV. Durs mu je izdal odločbo o identifikacijski številki za namene DDV.

Zaradi tega so se podjetniki, po besedah finančne svetovalke Milice Gostiša, v praksi srečevali s težavo, da je prenositelj s. p. bil že izbrisan iz Poslovnega registra, pri čemer se je pogodba o prenosu podjetja s. p. lahko sestavila šele takrat, ko so bili znani vsebina izkaza poslovnega izida, davčni obračun in bilanca stanja na dan zapiranja dejavnosti. Tako je bilo v praksi več oblik prenosa premoženja in obveznosti, saj pogodba o prenosu ni bila predvidena niti po davčnem predpisu.

Nekateri pogodbe o prenosu sploh niso delali, kar je bila težava pri spremembi lastništva nepremičnin, opreme, za katero je potrebna registracija (motorna vozila, plovila …). Če se je pogodba o prenosu podjetja s. p. na prevzemnika s. p. kljub temu sestavila, je bilo to šele takrat, ko je bil prenositelj s. p. že izbrisan iz sodnega registra, kar pa je povzročilo težave pri overitvi teh pogodb pri notarju.

Po dopolnitvi

Nameravani prenos mora podjetnik vsaj 3 mesece prej na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih) objaviti. Podjetnik in podjetnik prevzemnik morata skleniti pogodbo o prenosu podjetja v obliki notarskega zapisa, ki mora biti priložena prijavi za vpis prenosa podjetja pri AJPES.

Po mnenju finančne svetovalke se s tem približujemo vsebini preoblikovanj in prenosov s.p. na kapitalsko družbo d. o. o., ki v praksi ne povzroča težav, če seveda upoštevamo davčna in statusna pravila prenosov s. p. Opozarja pa na zmedo v knjigovodskih evidencah pri pridobivanju nepremičnin v dejavnost, za kar so najbolj odgovorni tudi računovodje. V praksi je namreč še vedno veliko primerov, tako v espejih kot v kapitalskih družbah (d. o. o. ali d. n. o.), ko se zapiše vpisana nabava nepremičnin le kot nadgradnja, zemljišče pa ni v poslovnih knjigah. To je po njenem mnenju sporno tudi z davčnega vidika. Tako je več primerov, ko so vlaganja zapisana v poslovne knjige, ne da bi bila med osnovnimi sredstvi vpisana zemljišča, na katerih se vlaganja opravljajo, ali da bi bila z lastnikom zemljišča sklenjena pogodba o stavbni pravici, kar pa v primeru, da je lastnik zemljišča nosilec dejavnosti, ni možno. Ta razmerja je treba pri prevzemniku urediti, saj tako ni težav pri priznavanju amortizacije za davčne namene.

Pogodba o prenosu podjetja

V pogodbi o prenosu podjetja mora med drugim biti navedena vrednost podjetja (premoženje ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem) na dan obračuna prenosa podjetja. Na obračunski oz. presečni dan se sestavijo izkaz poslovnega izida, davčni obračun in bilanca stanja. Po presečnem dnevu s. p. prenositelj še vedno posluje do datuma, ko ga AJPES na podlagi dostavljene predpisane dokumentacije, kot so prijava za vpis prenosa podjetja, ki jo vloži prevzemnik, in pogodba o prenosu podjetja s. p., izbriše iz poslovnega registra. Prenositelj je na dan sklenitve pogodbe o prenosu še vedno registriran kot s. p., kar je pomembno za podpis pogodbe.

Smrt podjetnika

Ob morebitni smrti podjetnika imamo v veljavnem ZGD določilo, ki (po mnenju Milice Gostiša) pomanjkljivo obravnava smrt samostojnega podjetnika. Tudi v tem primeru lahko prevzemnik zapustnikovega podjetja s. p. že opravlja dejavnost v statusu s. p., lahko pa se na podlagi izjave odloči, da bo nadaljeval dejavnost v zapustnikovem podjetju. To lahko stori šele takrat, ko predloži na AJPES pravnomočni sklep o dedovanju podjetja s. p. Da bi se izognili napakam, bi bilo koristno dodelati prenos podjetja s. p. tudi v primeru smrti s. p.

Pomanjkljivosti dopolnitev ZGD

Milica Gostiša navaja, da je predlagatelj zakona spregledal dejstvo, da lahko prevzame podjetje s. p. prevzemnik, ki že opravlja dejavnost v statusu s. p. in bi želel prevzeti v svoje podjetje še podjetje s. p. od očeta zaradi upokojitve. Zasebnik, ki opravlja dejavnost, ima lahko le eno podjetje s. p. Manjka torej določilo, da bi bil možen prenos podjetja s. p. prenositelja tudi na že obstoječi s. p. prevzemnika. Finančna svetovalka opozarja tudi na različne pristope v zakonih. V zakonu o davčnem postopku za prenos ali preoblikovanje s. p. na kapitalsko družbo d. o. o. je predvideno, da se Dursu ob prejetju sklepa sodišča o preoblikovanju ali prenosu s. p. v prevzemno družbo dostavi davčni obračun, prijava prenosa dejavnosti in pogodbo o prenosu dejavnosti. Tako imamo situacijo, ko prenos dejavnosti s.p.na s.p. predlagamo AJPES, medtem ko jih pri prenosu s. p. na prevzemno kapitalsko družbo predlagamo na Durs. Zato pričakuje spremembo davčnega predpisa. Tako bi bilo med izvajalci prenosov in predvsem samostojnimi podjetniki tudi manj zmede.

Vir: Finance in ZGD (Uradni list 57/2012)

Oznake:, ,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje