Sprememba Zakona o davku na dodano vrednost

1. januarja 2010 je v veljavo stopil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost, ki v slovenski davčni prostor prinaša številne novosti, med drugim spremenjen način poslovanja davčnih zavezancev z davčno upravo in ima pomemben vpliv na obdavčenje transakcij.

Zaradi globalizacije, deregulacije, tehnoloških sprememb in vzpostavitve notranjega trga se pojavljajo velike spremembe v obsegu in vzorcih transakcij s storitvami. Skladno s strategijo Evropske komisije o posodobitvi in poenostavitvi delovanja skupnega sistema DDV so bili zato spremenjeni predpisi o kraju opravljanja storitev, poleg tega pa tudi posodobljena pravila za vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v RS, na novo urejeno obdobje poročanja o transakcijah znotraj Skupnosti in rok za predložitev rekapitulacijskih poročil, uvedeni dodatni ukrepi za preprečevanje goljufij na področju DDV, nižje stopnje DDV nekaterih kategorij blaga in storitev ter nekatere druge rešitve. Večina novosti je začela veljati 1. januarja 2010, nekatere pa bodo stopile v veljavo 1. januarja 2011, 2013 in 2015.

Spremembe povezane s krajem opravljanja storitev

Sprejem Direktive Sveta 2008/8/ES je prinesel spremembe do sedaj veljavnega splošnega pravila, ki je urejalo kraj opravljanja storitev za davčne zavezance. Po novem se storitve opravljene davčnim zavezancem načeloma obdavčujejo po kraju sedeža naročnika in ne več po kraju sedeža izvajalca storitev (ki je navadno tudi kraj dejanske potrošnje), medtem ko za storitve opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci za kraj obdavčitve še vedno velja kraj sedeža izvajalca dejavnosti.

Spremembe zakona bodo omogočile davčnemu zavezancu, ki bo opravljal storitve za naročnika- davčnega zavezanca iz druge države članice, da se izogne identifikaciji za namene DDV v drugi državi članici. Poleg tega pa se bo povečala tudi uporaba mehanizma obrnjene davčne obveznosti v primerih, ko bo davčni zavezanec prejel storitve od izvajalca, ki nima sedeža v isti državi članici oz. v državi kjer je davek dolgovan, kar pomeni, da bo moral DDV za pridobljeno storitev obračunati davčni zavezanec sam.

Izjeme: V določenih primerih se spremembe zakona zaradi zapletenosti ne bodo mogle uporabljati, zato spremembe dopolnjujejo tudi posebna pravila, ki upoštevajo načelo obdavčenja po kraju potrošnje in se nanašajo na naslednje vrste storitev: posredniške, nepremičninske, prevozne storitve, storitve s področij kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih in podobnih prireditev, kot so sejmi in razstave, vključno s storitvami organizatorjev teh dejavnosti ter cenitve in dela na napremičninah, restavracijske in caterinške storitve, najem prevoznih sredstev  in elektronske storitve.

Načelo obdavčite po kraju potrošnje velja za zgoraj naštete storitve opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci (z nekaterimi izjemami).

Davčni zavezanec: Za namene uporabe spremenjenih pravil o kraju opravljanja storitev je po novem davčni zavezanec tudi tisti davčni zavezanec (z izjemo državnih organov, organizacij in drugih oseb javnega prava), ki poleg obdavčljivih opravlja tudi neobdavčljive dejavnosti in pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, je pa identificirana za namene DDV, pri čemer sta davčno zavezana za vse storitve, ki so jima bile opravljene. Davčnemu organu morata predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV če opravita ali prejmeta storitev za katero mora plačati DDV izključno prejemnik storitve.

Rekapitulacijsko poročilo: Zaradi zgoraj omenjenih sprememb zakona bo moral vsak davčni zavezanec predložiti rekapitulacijsko poročilo o davčnih zavezancih in pravnih osebah, ki so le identificirane za namene DDV, za katere je opravil obdavčljive storitve v okviru mehanizma obrnjene davčne obveznosti.

Rekapitulacijska poročila bodo tako po novem vsebovala šest novih polj, v katerih se bo poročalo o prejemu storitev iz drugih članic EU, nabavah ter dobavah blaga in storitev v Sloveniji od katerih obračuna DDV prejemnik, obračunanem DDV od prejema storitev iz drugih članic EU in polje za obračun DDV na podlagi samoobdavčitve kot prejemnik blaga in storitev.

Z namenom preprečevanja davčnih goljufij in utaj se je skrajšal tudi rok za pošiljanje poročil o transakcijah znotraj Skupnosti in sicer s treh na en mesec. Davčni zavezanec pa bo moral poročilo predložiti davčnemu organu najkasneje do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja in sicer v elektronski obliki oz. z elektronskim prenosom datoteke.

 

Vir: DURS

Oznake: ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje