Zakaj so notranji viri financiranja tako pomembni?

Financiranje je ključno za vsako podjetje, ne glede na njegovo velikost ali panogo. Brez finančnih sredstev ne moremo uresničiti naših poslovnih ciljev in razvijati našega poslovanja. V današnjem gospodarskem okolju je financiranje podjetja ključno za njegov obstoj in razvoj.
Zakaj so notranji viri financiranja tako pomembni

Financiranje lahko pridobimo z notranjimi in zunanjimi viri. Notranji viri financiranja se nanašajo na vire, ki jih podjetje ustvari samostojno in ne zahtevajo pridobitve sredstev iz zunanjih virov. V tem članku bomo govorili o notranjih virih financiranja, ki so lahko zelo koristni za podjetja.

Notranji viri financiranja so denarni viri, ki jih podjetje pridobi iz lastnih virov. Med notranje vire financiranja spadajo predvsem dobiček, zmanjšanje obratnega kapitala in uporaba presežnih sredstev.

  • Uporaba dobička: Dobiček je tisti del prihodka, ki ostane po kritju vseh stroškov poslovanja. Če podjetje ustvarja dobiček, ga lahko uporabi za financiranje novih projektov ali investicij. Dobiček je najpogostejši notranji vir financiranja, saj ni dodatnih stroškov, povezanih s pridobivanjem financiranja iz zunanjih virov. Vendar pa je pomembno, da podjetje zadrži nekaj dobička za morebitne nenačrtovane stroške ali nepredvidene situacije.
  • Uporaba presežnih sredstev: Presežna sredstva so sredstva, ki presegajo minimalne potrebe podjetja. Ta sredstva se lahko uporabijo za financiranje novih projektov ali za izboljšanje obstoječih. Na primer, podjetje lahko uporabi presežna sredstva za nakup nove opreme ali izboljšanje obstoječih proizvodnih procesov.
  • Zmanjšanje obratnega kapitala: Obratni kapital je razlika med kratkoročnimi sredstvi (kot so denarna sredstva, terjatve od kupcev, zaloge) in kratkoročnimi obveznostmi (kot so obveznosti do dobaviteljev, plače in drugi stroški). Če podjetje zmanjša svoj obratni kapital, ima več sredstev na voljo za financiranje svojih dejavnosti. Na primer, podjetje lahko zmanjša zaloge, zmanjša čas plačila dobaviteljem ali izboljša procese za hitrejši obračun terjatev od kupcev.
  • Prodaja naložb: Podjetje lahko proda svoje naložbe, kot so delnice drugih podjetij, premičnine ali nepremičnine, da bi pridobilo denar za financiranje svojih dejavnosti. To je pogosto uporabljen način financiranja za podjetja, ki imajo veliko naložb, ki jih ne potrebujejo več.
  • Zmanjšanje stroškov: S tem podjetje prihrani denar, ki bi ga sicer porabilo za plačilo zunanjih storitev ali materialov. Na primer, podjetje lahko optimizira svoje procese, da prihrani na času ali zmanjša odpadke, s čimer zmanjša stroške proizvodnje. Če podjetje lahko zmanjša svoje stroške, ima na voljo več denarja za investicije v razvoj ali druge namene.

Ključno je, da podjetja vedo, kako upravljati svoje notranje vire financiranja. Za to potrebujejo dobro finančno načrtovanje ter učinkovito upravljanje s sredstvi in denarnim tokom. Prav tako morajo biti pozorna na morebitne pasti, ki lahko nastopijo pri notranjem financiranju, kot so na primer preveliki dolgoročni projekti, ki lahko privedejo do finančne nestabilnosti podjetja. Čeprav je pridobivanje zunanjih virov financiranja lahko bolj privlačno zaradi višjih zneskov, ki jih lahko zagotovijo, pa je pomembno razumeti, da ima lahko dolgoročna zadolženost tudi negativne posledice na poslovanje ter na boniteto podjetja. Visoka raven dolga lahko zmanjša likvidnost podjetja in poveča stroške financiranja, kar lahko vodi v težave pri izpolnjevanju dolgoročnih obveznosti.

Zato je ključno, da podjetja uporabljajo različne vire financiranja v skladu s svojimi potrebami in cilji, ter da skrbijo za svoje notranje vire financiranja, da bi zmanjšala potrebo po dolgoročni zadolženosti in zagotovila stabilnost poslovanja.

Če povzamemo, notranji viri financiranja so ključni za uspešno poslovanje podjetij. Podjetja morajo biti pozorna na možnosti financiranja, ki jih ponujajo lastna sredstva, in jih uporabiti kot prvo možnost za financiranje. Poleg tega pa je pomembno, da se podjetja zavedajo pasti, ki lahko nastopijo pri notranjem financiranju ter vedo, kako učinkovito upravljati svoje notranje vire financiranja. S tem bodo lahko zagotovila dolgoročno finančno stabilnost in uspeh poslovanja.

V končni fazi pa je pomembno, da se podjetja zavedajo, da finančno upravljanje ni nekaj, kar bi morali opravljati le v časih krize. To bi moralo biti stalno prizadevanje, saj bo pravilno upravljanje finančnih tokov v podjetju zagotovilo njegovo dolgoročno stabilnost in rast.

Nejc Apšner je direktor Nekster Finance, d.o.o., fintech podjetja z edinstvenim pristopom, ki je v slovensko gospodarstvo prelilo že več kot 400 milijonov evrov. Njihove sodobne tehnološke rešitve pomagajo podjetjem do enostavnega upravljanja vsakodnevne likvidnosti. V kolikor potrebujete pomoč pri vzpostavitvi boljšega upravljanja financ svojega podjetja in pri pridobivanju finančnih sredstev, vam njihovi strokovnjaki pomagajo pripraviti rešitev, narejeno po meri vašega podjetja. Za več informacij pišite na nejc@nekster.com.

Oznake:,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje