Bianco menica

Bianko menica je menica, ki ji ob izdaji sicer manjka ena ali več bistvenih sestavin, vendar obstaja namen izdajatelja, da manjkajoče sestavine kasneje vnese remitent. Bianko menica se uporablja za zavarovanje prihodnjih terjatev, katerih obseg in vsebina v času izdaje menice nista določena.
Bianco menica

Bianco menica. (Vir slike: sxc.hu)

Menica je vrednostna listina, na kateri je zapisana ena ali več plačilnih obveznosti. Menica se najpogosteje uporablja za zavarovanje obveznosti, lahko se pa uporablja tudi kot plačilno sredstvo ali sredstvo za kreditiranje. Z menico se izdajatelj menice zaveže, da bo plačal sam ali da bo po njegovem nalogu plačala 3. oseba upravičenemu imetniku menice določeno vsoto denarja v določenem času in v določenem kraju. Menica mora biti izdana v pisni obliki. Ustna menica ne obstaja.

Menični dolžnik se ne more upirati njenemu unovčenju z ugovori, ki se tičejo posla, ki je bil podlaga za izdajo menice (da je npr. sklenjena pogodba neveljavna, da je obveznost iz pogodbe pobotana ali zastarana, da upnik ni v celoti ali pravilno izpolnil svojih obveznosti iz pogodbe ipd.).

Terminologija

Trasant je izdajatelj menice. To je oseba, ki menico izda.

Trasat je menični zavezanec. To je oseba, ki jo trasant (izdajatelj menice) pozove, naj plača menično vsoto.

Akcept je trasatov sprejem menične obveznosti. Trasat ni nikoli v menični zavezi, temveč mora, da vanjo vstopi, menično obveznost akceptirati (sprejeti). Akceptant je trasat, ki menično obveznost sprejme.

Remitent je menični upnik. To je oseba, po naredbi katere je treba menico plačati.

Bianco menica

Bianco menica je menica, ki ji ob izdaji sicer manjka ena ali več bistvenih sestavin, vendar obstaja namen izdajatelja, da manjkajoče sestavine kasneje vnese remitent ali oseba, ki jo remitent za to pooblasti. Bianco menica je torej posebno pravno razmerje med strankama, sklenjeno pod pogojem, da se menica izpolni kasneje. Bianco menica se uporablja za zavarovanje prihodnjih terjatev, katerih obseg in vsebina v času izdaje menice nista določena. Bianco akcept je bianco menica, ki vsebuje samo podpis trasanta.

Menična izjava

V postopku unovčenja bianco menice je treba v banki, poleg pravilno izpolnjene menice, predložiti še menično izjavo, s katero je trasant pooblastil remitenta za izpolnitev menice, ter nepreklicno in brezpogojno pooblastilo izdajatelja banki za unovčenje menice.

Neizpolnjeni menični znesek se lahko vpiše do vsote, do katere je trasant pooblastil pridobitelja menice.

Če pooblaščenec pooblastilo preseže z vpisom višje vsote in:

– je menica še v rokah pooblaščenca za izpolnitev, pooblaščenec zaradi zavezujoče narave pooblastila ni deležen pravnega varstva – menični zavezanec ima proti nepoštenemu pooblaščencu ugovor kršitve sporazuma;

– je bila menica po vpisu presežne vsote indosirana (prenešena), je treba varovati poštenega pridobitelja – proti imetniku ni dovoljen ugovor kršitve sporazuma, razen če je menico pridobil nepošteno ali ob pridobitvi ravnal z veliko malomarnostjo.

Pooblastilo za izpolnitev je v dvomu prenosljivo. Če pridobitelj blanket izroči naprej brez izpolnitve manjkajočih sestavin, se domneva, da je prenesel tudi pooblastilo za izpolnitev. Informacijo o obsegu pooblastila poznejši imetniki dobivajo od prejšnjih. Pooblastilo za izpolnitev je treba prenesti s cesijo.

Klavzula »brez protesta«

Ob prejemu bianco menice je priporočljivo vključiti še klavzulo »brez protesta« (nepreklicno, brezpogojno pooblastilo za unovčenje menice). Nevarnost, ki izhaja iz meničnega zavarovanja denarnih obveznosti namreč tiči v možnosti, da trasant kasneje to pooblastilo prekliče. Banka je kot pooblaščenec imetnika poslovnega računa pri upravljanju s sredstvi na računu vezana na njegova navodila in če ta pooblastilo prekliče, mora banka preklic upoštevati. To v praksi pomeni, da se lahko trasant zaveže za plačilo, nato pa se od te dolžnosti pred izpolnitvijo odveže.

Bianco menico je možno kupiti v knjigarnah ali na Pošti Slovenije.

Vir: zapiski pri predmetu Obligacijsko pravo – posebni del, Pravna fakulteta v Ljubljani

Oznake:, , ,

Brezplačne e-novice!
Vse za podjetje