Dohodninska lestvica in davčne olajšave v 2014

V nadaljevanju objavljamo lestvico za odmero dohodnine in davčne olajšave za leto 2014 na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014 (UL RS, št. 108/13) in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (UL RS, št. 117/2006 - 81/2013).

Davčne olajšave in razredi so v letošnjem letu enaki kot so bili v lanskem zaradi novele zakona o dohodnini, ki je odpravila usklajevanje zneskov z rastjo cen življenjskih potrebščin. Odslej bo usklajevanje obvezno samo, če bo letna inflacija presegla 3 odstotke. 

Nazadnje se je to zgodilo leta 2008, ko je bila inflacija na letni ravni avgusta 2008 v primerjavi z avgustom 2007 šestodstotna.

Najnižji davčni razred, v katerem so neto dohodki obdavčeni s 16 odstotki, seže letos do 8021,34 evra – lani so se vanj uvrstili zavezanci z neto dohodki do 7840,53 evra, torej 180,81 evra pod letošnjim pragom.

Stopnje dohodnine:

Če znaša neto letna davčna osnova…

…znaša dohodnina

Nad

Do

 

 

 

8.021,34

 

16 %

8.021,34

18.960,28

1.283,41

+ 27 % nad 8.021,34 (nad 668,44*)

18.960,28

70.907,20

4.236,92

+ 41 % nad 18.960,28 (nad 1580,02*)

70.907,20

 

25.535,16

+ 50 % nad 70.907,20 (nad 5.908,93*)

* preračunano na 1/12 leta

Davčne olajšave:

1. Splošna olajšava

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2014:

Če znaša skupni dohodek…

…znaša splošna olajšava

Nad

Do

 

 

10.866,37

6.519,82 (543,32*)

10.866,37

12.570,89

4.418,64 (368,22*)

12.570,89

 

3.302,70 (275,22*)

* znesek, ki se upošteva pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za 275,22 eura.

2. Osebne olajšave

Namen

Letna olajšava v eurih

Mesečna olajšava v eurih

invalidu s 100% telesno okvaro 

17.658,84

1.471,57

3. Posebna osebna olajšava

  • za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 2.477,03 evra.

4. Posebna olajšava

  • za vzdrževane otroke

 

Letna (in mesečna) olajšava

Za prvega vzdrževanega otroka

2.436,92       (203,08)

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

8.830,00       (735,83)

Za drugega vzdrževanega otroka

2.649,24        (220,77)

Za tretjega vzdrževanega otroka

4.418,54         (368,21)

Za četrtega vzdrževanega otroka

6.187,85          (515,65)

Za petega vzdrževanega otroka

7.957,14          (663,09)

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 evra (mesečno za 147,44 evra) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.

  • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

Letna olajšava

Mesečna olajšava

2.436,92

203,08

5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Davčni zavezanec – delodajalec, ki financira pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje pogoje v zvezi s kolektivnim prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih delno ali v celoti plača v korist delojemalcev – zavarovancev, izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za leto, v katerem so bile premije plačane, vendar največ do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca – zavarovanca in ne več kot 2.819,09 eurov letno, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

6. Olajšave za študente in dijake

Študentom, dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje za priznavanje posebne osebne olajšave za dijake in študente in jih starši ne bodo uveljavljali v svoji dohodninski napovedi kot vzdrževanje družinske člane lahko v letu 2014 zaslužijo preko študentskega dela 9.996,50 evrov in ne bodo plačali dohodnine

V primeru, da starši študente oziroma dijake uveljavljajo v svoji dohodninski napovedi kot vzdrževane družinske člane lahko le-ti zaslužijo v 2014 največ 2.752,26 evrov, da jim ne bi bilo potrebno plačati dohodnine.

Splošna olajšava za študente in dijake v letu 2014 znaša 3.302,70 evrov. Prizna se samo tistim, katere starši ne uveljavljo kot vzdrževane družinske člane.

Posebna osebna olajšava za študente in dijake v letu 2014 znaša 2.477,03 evrov.

Dodatna splošna olajšava za študente in dijake (za tiste, za katere starši ne uveljavljajo olajšave za vzdrževane družinske člane, se prizna študentu oziroma dijaku v višini

  • 3.217,12 evrov, če njegovi skupni dohodki ne presežejo 10.866,37 evrov oziroma

  • 1.115,94 evrov, če so njegovi skupni dohodki višji kot 10.866,37 evrov, vendar ne več kot 12.570,89 evrov.

7. Olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj

Davčni zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 100% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v tem obdobju, vendar največ v višini davčne osnove. Neizkoriščen del davčne olajšave lahko le-ta v davčnem obdobju zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih.

8. Olajšava za investiranje

Davčni zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove. Sem ne spadajo pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme, in motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

9. Olajšava za zaposlovanje

Davčni zavezanec, ki na novo zaposli osebo, mlajšo od 26 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 45% plače te osebe, vendar največ v višini davčne osnove.

10. Olajšava za zaposlovanje invalidov

Davčni zavezanec, ki zaposluje invalida, po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50% plač te osebe, vendar največ v višini davčne osnove, davčni zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo s 100% telesno okvaro in gluho osebo, pa v višini 70% plač te osebe, vendar največ v višini davčne osnove.

11. Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

Davčni zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila tej osebi, vendar največ v višini 20% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.

12. Olajšava za donacijo

Davčni zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja izven države članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Davčni zavezanec lahko uveljavlja, poleg zmanjšanja davčne osnove, dodatno zmanjšanje davčne osnove do zneska, ki ustreza 0,2% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja izven države članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Davčni zavezanec lahko uveljavlja tudi zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in naravi političnim strankam, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Vir: DURS in ZDDPO-2 (UL RS, št. 117/2006 – 81/2013)

Oznake: ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje