Možnost odpusta dolgov za socialno najšibkejše

Državni zbor je brez glasu proti sprejel Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. Predlog, ki predlaga odpust oziroma vlogo za odpis davčnih dolgov morajo dolžniki vložiti do 31. oktobra 2015, dogovor o odpustu dolga pa mora biti sklenjen do 31. januarja 2016.
Možnost odpusta dolgov za socialno najšibkejše

O odpustu dolgov (Vir slike: freeimages.com)

Ocenjeno je, da približno 100.000 državljanov Slovenije pestijo stari dolgovi, ki izvirajo iz neplačanih računov za vodo, elektriko, plin, ogrevanje, komunalo, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vrtca, šolske prehrane ali neplačanih davkov ter zaradi obveznosti vračila socialnih prejemkov (denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek), ki so bili prejeti v previsokem znesku.

V kolikor ti dolgovi onemogočajo plačevanje tekočih obveznosti, je možen njihov (delni) odpust oziroma odpis pod določenimi zakonskimi pogoji, če se dolžnik odloči vložiti predlog za odpust.

Kateri dolgovi se lahko odpustijo oziroma odpišejo?

Odpustijo se lahko dolgovi, ki izvirajo iz naslova rednih gospodinjskih stroškov (voda, plin, elektrika, komunala, upravljanje nepremičnin itd.), dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in bančnih storitev (stroški povezani s transakcijskimi računi ter plačilnimi in kreditnimi karticami), stroški za vrtec in osnovno šolo, ter preveč nakazani socialni prejemki (denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek). Odpišejo pa se lahko tudi davčne obveznosti, vendar največ v višini do 50 evrov.

Poleg zgoraj naštetega mora dolg predstavljati veljavno denarno obveznost, ki je na dan 31.12.2014 zapadla za več kot 12 mesecev, glede katere v trenutku sklenitve dogovora o odpustu obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina ter zajema glavnico, obresti in stroške.

Kateri dolgovi se NE morejo odpustiti?

Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD) ne velja za dolgove, ki izvirajo iz morebitnega opravljanja dejavnosti, obvezne prispevke za socialno varnost, akontacijo davka, davčni odtegljaj, uvozne dajatve in obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti.

Kdo je upnik, ki lahko odpusti oziroma odpiše dolg?

Po ZPIUOD je upnik pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in v svojem knjigovodstvu izkazuje terjatev do dolžnika ali pa država ter tisti vrtci in osnovne šole, ki so javni zavodi in katerih ustanoviteljica je občina, pod pogojem, da je podpisnik sporazuma o izvedbi odpusta dolgov.

Kdo je dolžnik, ki lahko predlaga odpust oziroma odpis dolgov?

Po ZPIUOD je dolžnik fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je bil kadarkoli v obdobju med 1.1.2015 in 30.6.2015 prejemnik socialnih transferjev (denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz 1. (mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 180,97 evra) ali 2. dohodkovnega razreda (mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 301,62 evra) oziroma 3. dohodkovnega razreda (mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 361,95 evra), pri čemer za 3. dohodkovni razred velja dodatni pogoj in sicer mora biti katerakoli oseba, navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino).

Dolžnik pa po ZPIUOD ne more biti oseba, ki je v postopku osebnega stečaja.

Kaj je sporazum o izvedbi odpusta dolga?

Sporazum o izvedbi odpusta dolga je v letu 2015 sklenjen pisni sporazum med Vlado in upniki, ki pristopijo, k ukrepu odpusta dolgov.

Kaj je dogovor o odpustu dolga in do kdaj mora biti sklenjen?

Dogovor o odpustu dolga je dvostranska pogodba v pisni obliki, s katero se upnik in dolžnik sporazumeta o odpustu dolga in njegovi višini ali odločba FURSa o odpisu dolga. Sklenjen mora biti najkasneje do 31. januarja 2016.

Do kdaj mora dolžnik vložiti predlog za odpust oziroma vlogo za odpis dolga?

Dolžnik mora predlog za sklenitev dogovora o odpustu dolga oziroma vlogo za odpis obveznosti vložiti najkasneje do 31. oktobra 2015.

Dolžniki naj čim prej vložijo vlogo za odpis davčnih obveznosti, saj se bo upošteval vrstni red, po katerem bodo prejete. Pri odpisu davčnih obveznosti je Vlada določila omejitev in sicer 50 evrov na osebo in do največ milijona evrov skupaj. Torej se lahko teoretično davčne obveznosti odpustijo najmanj 20.000 dolžnikom.

Kako je pa z davčno obravnavo odpusta dolga?

Od dolga, ki je bil odpuščen, dolžnik ne plača dohodnine. Po drugi strani se upniku, ki je dolg odpustil, slednji prizna kot odhodek v davčnem obdobju odpisa, poleg tega pa lahko upnik zmanjša znesek obračunanega davka na dodano vrednost za dolg, ki ga upnik odpusti dolžniku na podlagi njunega dogovora.

Vir: Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov

Oznake: , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje