Prispevki za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja za leto 2013

Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec marec 2013 1.520,08 €. Povprečna stopnja davkov in prispevkov v letu 2012 je 35,01-%. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. 1. 2013 dalje, znaša 783,66 €.
Prispevki za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja za leto 2013

Prispevki za socialno varnost od dohodkov iz delovnega razmerja za leto 2013. (Vir slike: sxc.hu)

Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec marec 2013 1.520,08 €. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2013 dalje je 848,07 €. Povprečna stopnja davkov in prispevkov v letu 2012 je 35,01-%. Količnik za preračun neto osnove v bruto osnovo znaša 1,5387.

Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1.1.2013 dalje, znaša 783,66 €.

Prikaz neto, bruto in bruto bruto (strošek delodajalca) plače:

NETO PLAČA

556,83

(min. plača)

1.012,27

(povp. plača)

2.000

5.000

Davčna olajšava

275,23

275,23

275,23

275,23

PRISPEVKI DELAVCA

173,19

335,94

765,71

2.289,92

Akontacija dohodnine

53,64

171,87

699,03

3.071,70

Osnova za dohodnino

335,24

908,91

2.423,80

7.796,47

BRUTO PLAČA

783,66

1.520,08

3.464,74

10.361,62

PRISPEVKI DELODAJALCA

126,17

244,73

557,82

1.668,22

SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA

909,83

1.764,81

4.022,56

12.029,84

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2013:

če znaša neto davčna osnova
v €

znaša dohodnina
v €

nad

do

 

 

 

 

668,44

 

16 %

 

668,44

1.580,02

106,95

+27 %

nad 668,44

1.580,02

5.908,93

353,08

+41 %

nad 1.580,02

5.908,93

 

2.127,93

+50 %

nad 5.908,93

Dodatna splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto plača v €

znaša dodatna mesečna
olajšava v €

nad

do

 

 

905,53

268,10

905,53

1.047,57

93,00

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka

203,08 €

za dva vzdrževana otroka

423,85 €

za tri vzdrževane otroke

792,06 €

za štiri vzdrževane otroke

1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok

1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

 

735,83 €

za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

 

203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje – letno

 

2.819,09 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta – letno

 

2.477,03

za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta – letno

 

7.576,62

OPREDELITEV DOHODKOV IZ DELOVNOPRAVNEGA IN DAVČNEGA VIDIKA

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno iz plače in morebitnih drugih vrst plačil. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca. Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov ter tudi plačila za poslovno uspešnost, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Zakon o dohodnini pa določa, da dohodek iz delovnega razmerja vključuje:

1. plačo, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije,

2. regres za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino, solidarnostno pomoč,

3. povračilo stroškov v zvezi z delom,

4. boniteto, ki jo delodajalec zagotovi v korist delojemalca ali njegovega družinskega člana,

5. nadomestilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi dogovora z delojemalcem zaradi katerega koli pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v pogojih v zvezi z zaposlitvijo, vsako izplačilo delodajalca v zvezi s prenehanjem veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vsako izplačilo zaradi prenehanja zaposlitve in podobni prejemki,

6. prejemke, prejete zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve,

7. nadomestila in druge prejemke, ki so prejeti od delodajalca ali druge osebe, skladno z drugimi predpisi kot posledica zaposlitve oziroma obveznega zavarovanja za socialno varnost,

8. dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, prejet iz delovnega razmerja.

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

1. Osnova in zavezanci za plačilo prispevkov

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance – delavce v delovnem razmerju je plača oziroma nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter s povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi.

 Od regresa se prispevki za socialno varnost plačujejo od dohodka v delu, ki presega znesek 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v RS. Če se regres izplača v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši obračun prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust.

2. Stopnje prispevkov za socialno varnost:

a) Prispevki delojemalcev (zavarovancev)

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50 %

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

6,36 %

Prispevek za starševsko varstvo

0,10 %

Prispevek za zaposlovanje

0,14 %

Skupaj

22,10 %

b) Prispevki delodajalcev

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

8,85 %

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

6,56 %

Prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

0,53 %

Prispevek za starševsko varstvo

0,10 %

Prispevek za zaposlovanje

0,06 %

Skupaj

16,10 %

3. Razlika do minimalne osnove za prispevke

Najnižja osnova za obračun prispevkov delojemalcev je znesek 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: povprečna plača). Če je izplačana plača oziroma nadomestilo plače nižje od minimalne osnove, se od razlike do minimalne osnove obračunajo in plačajo prispevki, in sicer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje.

Minimalna osnova za prispevke se uvaja postopoma in v prehodnem obdobju znaša:

– v letu 2013 in 2014: minimalna plača,

– od 2015 do vključno 2017: 52 % povprečne plače,

– v 2018: 54 % povprečne plače,

– v 2019: 56 % povprečne plače,

– v 2020: 58 % povprečne plače,

– od 2021 dalje: 60 % povprečne plače.

INVALIDSKA PODJETJA

Skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov RS so invalidska podjetja in zaposlitveni centri oproščeni plačila prispevkov (razen prispevka za zaposlovanje), in sicer:

A. zaposlitveni centri so oproščeni plačila prispevkov za vse zaposlene delavce,

B. invalidska podjetja so oproščena plačila prispevkov za zaposlene invalide,

C. invalidska podjetja, ki imajo zaposlenih več kot tretjino invalidov, ki niso delovni invalidi II. ali III. kategorije oziroma imajo zaposlenih več kakor tretjino delovnih invalidov s prišteto dobo za pridobitev in odmero pravic na podlagi osebnih okoliščin, so oproščena plačila prispevkov za vse zaposlene delavce in

D. invalidska podjetja, ki imajo zaposlenih vsaj 50 % invalidov, so oproščena plačila prispevkov za vse zaposlene delavce.

DELAVCI, NAPOTENI NA DELO V TUJINO

Za napotene delavce je določeno, da se prispevki za socialno varnost plačujejo od plače, ki bi bila prejeta za enaka dela v Republiki Sloveniji.

DELNA OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV DELODAJALCEV ZA STAREJŠE DELAVCE

Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev v višini 30 % za delavce v delovnem razmerju. Pogoj za oprostitev plačila prispevkov je, da so ti delavci dopolnili 60 let starosti. Do oprostitve prispevkov v višini 50 % pa so delodajalci upravičeni za zavarovance, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine.

VRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCEV ZA PRVO ZAPOSLITEV

Delodajalci lahko uveljavijo vračilo prispevkov delodajalca v višini 50 % za prvo leto zaposlenosti, za drugo leto pa v višini 30 % za delavce v delovnem razmerju. Dodatni pogoj je, da ti delavci niso dopolnili 26 let starosti ali da gre za matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti. To velja le za prvo zaposlitev za nedoločen čas in pod pogojem, da ostanejo zaposleni pri istem delodajalcu najmanj dve leti.

Navedena določba se uporabljati 1. julija 2013. Minister, pristojen za delo, natančneje določi način vračila prispevkov.

Vir: DURS

Oznake: , ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje