Opomnik za podjetnike

V letošnjem letu se je spremenilo kar nekaj predpisov, ki urejajo poslovanje podjetij. Poleg tega morajo podjetniki pred iztekom letošnjega leta poleg oddaje rednih poročil opraviti še nekatere druge obveznosti. Več o tem si lahko skupaj z davčnimi in računovodskimi nasveti preberete v nadaljevanju.
Opomnik za podjetnike

Ustanovitev podjetja (Vir: uis.edu)

Podjetniki oz. izplačevalci dohodkov morajo do 31. decembra Davčni upravi sporočiti podatke o vzdrževanih družinskih članih in opomniti zaposlene nerezidente, ki prejemajo dohodke v Sloveniji in še nimajo urejenega rezdentskega statusa pri DURS, naj to uredijo do izteka letošnjega leta.

Novosti na področju zakonodaje:

20.11. je stopila v veljavo nova, šest-mesečna Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen. Odredba določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in režijskih obratov, da Ministrstvo za gospodarstvo obveščajo o spremembi cen, z izjemo sprememb cen zaradi akcijskih ali promocijskih znižanj. Obvestilo o spremembi cen morajo ministrstvu poslati pred oz. najkasneje drugi dan po dejanski spremembi cen. Proizvodna podjetja morajo ministrstvu sporočiti prodajne cene brez DDV, če se ukvarjajo tudi s prodajo pa morajo sporočiti še prodajne cene, ki vključujejo DDV, medtem ko morajo storitvena podjetja za vse storitve navedene v 3. členu odredbe (z izjemo komunalnih storitev) sporočiti  cene, ki vključujejo DDV.

Davčni nasveti:

Po novem bodo morali izplačevalci dohodka, ki so plačniki davkov, skladno s spremembami Zakona o davčnem postopku, predložiti podatke o dohodkih za leto 2009 za potrebe odmere dohodnine tudi na letni ravni.

Poleg tega pa naj bodo podjetniki pozorni tudi na pojasnili DURS-a, povezani z rezervacijami in povračilom stroškov prehrane in prevoza vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.

Računovodski nasveti:

* Doba koristnosti (ne)opredmetenega osnovnega sredstva je odvisna od pričakovanega fizičnega izrabljanja, tehničnega in gospodarskega staranja ter pričakovanih zakonskih in drugih omejitev uporabe. Kot doba koristnosti se upošteva najkrajša doba trajanja posameznega od naštetih dejavnikov, pregledati pa jo je treba najmanj ob koncu vsakega poslovnega leta in po potrebi ustrezno spremeniti dobo amortiziranja.

Podjetje se lahko ob nakupu amortizljivega opredmetenega osnovnega sredstva tudi odloči, da bo razporedilo nabavno vrednost sredstva na njegove sestavne dele in obračunalo vsakega posebej.

* Faktoring oz. odkup terjatev je finančni instrument, ki predstavlja obliko zunanjega financiranja podjetja in se uporablja kot alternativa bančnemu kreditu in zavarovanju pred komercialnimi tveganji. Prednost uporabe faktoringa je, da podjetje likvidna sredstva (zmanjšana za provizijo ki jo prejme faktorinško podjetje- faktor) prejme takoj, ko faktorju preda fakturo in dokumentacijo o neporavnanih terjatvah, hkrati pa ta instrument zagotavlja manjše tveganje pri povračilu stroškov terjatve.

V mednarodnem poslovanju se uporablja ti. ti. dvofaktorski sistem, v katerem sodelujeta izvozni faktor (v državi prodajalca) in uvozni faktor (v državi kupca), ki dobro poznata razmere na trgu.

Vir: Podjetnik.si

Oznake: ,
SPIRIT logo
MGRT logo
EU logo

Aktivnosti Zavoda mladi podjetnik, so.p., v okviru operacije “SIO-MP-2020-2022” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Vse za podjetje